null

Ogłoszenie o naborze na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze nr 9/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznychi Szkoleń z dnia 22.09.2022 r.

1. Nazwa i adres jednostki:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

2. Określenie stanowiska:

Specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego

Stanowisko związane jest z bezpośrednią obsługą klienta, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, praca wymagać będzie przemieszczania się pomiędzy budynkami/instytucjami. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym.

3. Warunki pracy:

1 etat/40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z mozliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

4. Liczba etatów na które trwa nabór:

Planowane jest zatrudnienie specjalisty/specjalistki ds. doradztwa zawodowego w wymierze 1 etatu.

5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

2) niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

3) wykształcenie wyższe;

4) kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego);

5) co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej;

6) doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach;

7) dyspozycyjność i mobilność;

8) umiejętność posługiwania się narzędziami TIK;

9) umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstwowej;

2) doświadczenie w zakresie opracowania pakietow edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

3) doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

4) doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim.

5) Znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Zakres obowiązków:

1) przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach

2) opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy;

3) bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

4) budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

5) upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

6) prowadzenie rad pedagogicznych;

7) prowadzenie zebrań z rodzicami;

8) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli;

9) indywidualne konsultacje dla uczniów;

10) prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów;

11) przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy;

12) organizacja spotkań w szkołach kształcących w zawodowych;

13) inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach;

14) współpraca z doradcami zawodowymi z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego;

15) inne działania zlecone przez dyr. WCIES oraz Biuro Urzędu m.st. Warszawy.

7. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy – podpisany odręcznie;

2) kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych;

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 2);

5) oryginał kwestionariusza osobowego z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych (załącznik nr 1);

6) złożenie dodatkowych dokumentów ponad wymagane przez prawo oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie (art.6 ust.1 lit. a RODO).

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty proszę dostarczyć do dnia 30 września 2022 roku, w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mirosława.winiarz@wcies.edu.pl. Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Hasło proszę wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl , a wiadomość email zatutułować: „Nabór na stanowisko: Specjalista/specjalistka ds. doradztwa zawodowego”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadmieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki: