null

Ogłoszenie o naborze na stanowisko koordynatora doradztwa zawodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze 10/2022

Dyrektora Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 22.09.2022 r.

w związku z realizacją Projektu Warszawa Talentów rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 1. Nazwa i adres jednostki:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

 1. Określenie stanowiska:

Koordynator doradztwa zawodowego

Stanowisko związane jest z bezpośrednią obsługą klienta, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, praca wymagać będzie przemieszczania się pomiędzy budynkami/instytucjami. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym.

 1. Warunki pracy:

1 etat/40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z mozliwością przedłużenia na czas realizacji projektu tj. od 1 października 2022 roku do 31 lipca 2023 roku (10 miesięcy). Praca w systemie zadaniowego czasu pracy.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

 1. Ilość etatów na które trwa nabór:

W ramach projektu planowane jest zatrudnienie koordynatorów doradztwa zawodowego w ramach 5 etatów.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

 2. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 3. wykształcenie wyższe;

 4. kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego);

 5. co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej;

 6. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach;

 7. dyspozycyjność i mobilność;

 8. umiejętność posługiwania się narzędziami TIK;

 9. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstwowej;

 2. doświadczenie w zakresie opracowania pakietow edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 3. doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 4. doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim;

 5. Znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do  ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 1. Zakres obowiązków:

 1. przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach

 2. opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy;

 3. bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 4. budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym;

 5. upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego;

 6. prowadzenie rad pedagogicznych;

 7. prowadzenie zebrań z rodzicami;

 8. indywidualne konsultacje dla uczniów;

 9. prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów;

 10. przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy;

 11. organizacja spotkań w szkołach kształcących w zawodowych;

 12. inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach;

 13. wsparcie organizacyjne działań Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego;

 14. inne działania zlecone przez dyr. WCIES oraz Biuro Urzędu m.st. Warszawy.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys zawodowy – podpisany odręcznie;

 2. kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych;

 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe [załącznik nr 2];

 5. oryginał kwestionariusza osobowego z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych [załącznik nr 1];

 6. złożenie dodatkowych dokumentów ponad wymagane przez prawo oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie [art.6 ust.1 lit. a RODO].

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty proszę dostarczyć do dnia 30 września 2022 roku , w spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mirosława.winiarz@wcies.edu.pl Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Hasło proszę wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl , a wiadomość email zatutułować: „Nabór na stanowisko: Koordynator doradztwa zawodowego”

Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadmieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki: