null

Kompleksowy rozwój szkół - innowacyjny cykl szkoleń dla rad pedagogicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika zawiera napis: Kompleksowy rozwój szkół
Autor: WCIES

W odpowiedzi na potrzeby dyrektorów szkół wyrażone w ankiecie Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń proponuje nową formę doskonalenia skierowaną do rad pedagogicznych i grup zainteresowanych nauczycielek i nauczycieli.

W cyklu szkoleń znajdują się tematy uwzględniające propozycje działań pomocnych w niwelowaniu luki edukacyjnej warszawskich uczennic i uczniów.

Każdy cykl obejmuje cztery warsztaty stacjonarne (lub on-line) oraz konsultacje dostosowane do potrzeb uczestników.

Cały cykl przewidziany jest na jeden rok szkolny.

Dyrektor placówki wybiera z oferty WCIES konkretny temat z zakładki Kompleksowy rozwój szkół.

  • Budowanie atmosfery współpracy i uczenia się na lekcji 
  • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych rady pedagogicznej przedszkola    
  • Dotknij, poczuj, usłysz, zobacz integracja sensoryczna w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej   
  • Kształtowanie postaw społecznych uczniów      
  • Motywacja w szkole – jak wzmacniać motywację uczniów do nauki      
  • Ocenianie kształtujące jako filozofia nauczania i uczenia się          
  • Rozwijanie umiejętności nauczycieli w kształtowaniu kreatywności i pracy zespołowej w klasach o zróżnicowanych potrzebach i predyspozycjach uczniów       
  • Rozwijanie umiejętności pracy zespołowej nauczycieli w kreowaniu rzeczywistości edukacyjno wychowawczej w przedszkolu    
  • Szkoła w dialogu - rodzice i nauczyciele razem dla dziecka w szkole podstawowej

Po wyborze przez dyrektora szkoły/placówki jednego tematu, przedstawiciel Pracowni kompleksowego wspomagania we WCIES skontaktuje się z dyrektorem szkoły/placówki i wspólnie uzgodnią harmonogram szkoleń.