null

Konkurs | Warszawskie Mistrzostwa Startup Jump 2023/2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika dekoracyjna

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Przedsiębiorczości „Smolna” zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych m.st. Warszawy do udziału w „Warszawskich Mistrzostwach Startup Jump”.

Cele

1. Pogłębianie wiedzy na temat możliwości zakładania oraz prowadzenia wirtualnej firmy.

2. Rozbudzanie postawy przedsiębiorczej.

3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o prowadzenie własnej firmy.

4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, planowania działań oraz współpracy poprzez zespołowe podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach rozgrywki.

Tematyka oraz warunki udziału w mistrzostwach

1. Tematyka dotyczy zasad prowadzenia i rozwijania wirtualnej firmy.

2. Kategorie: uczniowie szkół ponadpodstawowych.

3. Czas trwania rozgrywki: marzec - kwiecień 2024.

4. Każda szkoła ponadpodstawowa m. st. Warszawy może zgłosić jeden, ale nie więcej niż dwa zespoły składające się z 3 uczniów obecnie będących uczniami danej szkoły.

5. Termin zgłoszenia zespołów upływa 14 marca 2024, godz. 12.00.

6. Zgłoszenie zespołu odbywa się na podstawie formularza Zgłoszenia szkoły – Załącznik 1 przesłanego elektronicznie na adres: brobakiewicz@um.warszawa.pl

Etap I – rozgrywka eliminacyjna (online)

1. Czas trwania rozgrywki eliminacyjnej: marzec – kwiecień 2024.

2. Uczniowie będą rywalizować z wykorzystaniem symulacji: Agencja Interaktywna.

3. O przydziale do grupy szkoleniowej danego zespołu – jednodniowe szkolenie online dla uczestników (jeden dzień spośród poniższych 18.03.2024 – 24.03.2024) decyduje Organizator.

4. W czasie rozgrywki konkursowej zespoły uczniowskie podejmują decyzje biznesowe w ramach siedmiorundowej rozgrywki eliminacyjnej.

5. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem rozgrywki.

6. Pierwsze trzy rundy zostaną przeprowadzone podczas szkolenia online, obowiązkowego dla wszystkich uczestników „Warszawskich Mistrzostw Startup Jump”.

7. W trakcie trwania rozgrywki zostaną wyznaczone godziny konsultacji online z trenerem symulacji: Agencja Interaktywna.

8. Zespoły uczniowskie będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników. Skumulowana karta wyników obrazuje sytuację w całym okresie działalności wirtualnych firm. Wartości w skumulowanej karcie wyników są obliczone jako średnia rezultatów wszystkich kart wyników za dotychczasowe rundy. Na wyniki skumulowanej karty wyników wpływają takie elementy działalności firmy jak: wynik ekonomiczny, zadowolenie pracowników, zadowolenie klientów, rozwój firmy oraz wskaźnik zadłużenia.

9. Po zakończeniu 6 rundy decyzyjnej zostanie ogłoszony ranking finałowych firm.

10. Podsumowanie wyników każdej rundy decyzyjnej i ogłoszenie wyników będzie realizowane na wybranej przez Organizatora platformie. Rodzaj platformy oraz link do platformy zostanie udostępniony na stronie konkursu: https://revas.pl/startupjump/

11. W trakcie konkursu, przed rozpoczęciem każdej rundy decyzyjnej, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się odprawa zespołów uczniowskich na wybranej platformie, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki każdej rundy decyzyjnej, zostanie przypomniany czas na podjęcie decyzji konkretnej rundy oraz zostaną zaprezentowane wszelkie sprawy organizacyjne.

12. Obecność uczniów podczas odpraw obowiązkowa.

13. Nauczyciel-opiekun może uczestniczyć w odprawach zespołów uczniowskich, ale nie ma takiego obowiązku.

14. Konsultacje w trakcie trwania konkursu będą prowadzone na wybranej przez Organizatora platformie.

15. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za problemy techniczne, które mogą wystąpić po stronie użytkowników (uczestników konkursu), a w konsekwencji utrudnić lub uniemożliwić udział w rozgrywce. W przypadku pojawienia się problemów technicznych u jakiegokolwiek zespołu uczniowskiego, zdarzenie takie nie przerywa biegu konkursu.

16. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie podany po zakwalifikowaniu się szkoły do konkursu.

17. W przypadku ważnych przyczyn terminy poszczególnych etapów mogą zostać zmienione.

18. Poza terminami określonymi w harmonogramie dostęp do symulacji będzie zablokowany. Etap

II – rozgrywka finałowa stacjonarna/online

Rozgrywka finałowa odbędzie się w ciągu jednego dnia 23 kwietnia 2024.

1. Do finału zostanie zaproszonych 6 najlepszych zespołów.

2. Rozgrywka finałowa będzie oparta na tej samej wersji symulacji biznesowej, zmianie ulegnie poziom trudności rozgrywek.

3. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem etapu II.

4. Każdy Zespół powinien uczestniczyć w rozgrywce finałowej pod opieką swojego nauczyciela-opiekuna. W trakcie rozgrywki finałowej uczniowie podejmują decyzje samodzielnie bez pomocy opiekuna. Opiekun nie może pomagać członkom Zespołu, ani wpływać na podejmowane decyzje.

5. Zespół, który dostał się do Finału nie może zmienić swojego składu podczas rozgrywki finałowej.

6. Zespół może wziąć udział w rozgrywce finałowej w niepełnym składzie (min. 2 członków Zespołu, zgłoszonych do konkursu na etapie rekrutacji).

7. W przypadku odmowy udziału zespołu w finale, do rozgrywki finałowej zostanie zaproszony kolejny zespół z rankingu.

8. Zespoły będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników.

9. Wprowadzenie do finałowej rozgrywki, podsumowanie wyników każdej rundy decyzyjnej, zakończenie finału i ogłoszenie wyników będzie realizowane offline w sali.

10. W trakcie konkursu, przed rozpoczęciem każdej rundy decyzyjnej, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się odprawa zespołów uczniowskich, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki każdej rundy decyzyjnej, zostanie przypomniany czas na podjęcie decyzji konkretnej rundy oraz zostaną zaprezentowane wszelkie sprawy organizacyjne.

11. Obecność uczniów podczas odpraw obowiązkowa.

12. Nauczyciel-opiekun może uczestniczyć w odprawach zespołów uczniowskich, ale nie ma takiego obowiązku.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu rozgrywki finałowej w momencie wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie finału w wyznaczonym terminie.

14. Poza godzinami określonymi w harmonogramie dostęp do symulacji będzie zablokowany.

15. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostaną ogłoszone wyniki rozgrywki finałowej.

Nagrody

Dla szkół, z których pochodzą zwycięskie zespoły (miejsca I-III) zostanie przekazany roczny dostęp do symulacji biznesowych.

Sprawy organizacyjne i warunki udziału w mistrzostwach

1. Zeskanowany wypełniony formularz Zgłoszenie szkoły [Załącznik 1] należy przesłać drogą mailową do Barbary Robakiewicz: brobakiewicz@um.warszawa.pl 14 marca 2024 godz. 12.00.

Formularz zgłoszenia szkoły jest dostępny na stronie Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES w zakładce Przedsiębiorczość – Konkurs.

2. Informacje o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu opiekunowie otrzymają drogą mailową lub telefonicznie do 15 marca 2024 r.

3. Członkowie zakwalifikowanych zespołów wypełniają indywidualne zgłoszenie przez system elektronicznej rekrutacji na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl (w zakładce: Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego) oraz Załącznik 2a, 2b.

4. Rejestracja dla członków zespołów zakwalifikowanych zostanie uruchomiona 15 marca 2024 r. Dodatkowych informacji dotyczących elektronicznej rejestracji udziela Marta Kowalczyk z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES marta.kowalczyk@wcies.edu.pl (tel. 885 845 593).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Opiekunowie zespołów zobowiązani są do zebrania zgody od uczestników na udział oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych w Mistrzostwach [Załącznik 2a i 2b]. Dokumenty te są przechowywane w szkole uczestnika zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wewnętrzną polityką szkoły.

2. Opiekun zobowiązany jest do okazania, na wezwanie organizatorów, dokumentacji wymienionej w punkcie 1.

Prawa autorskie

1. Organizator – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń w celach promocji „Warszawskich Mistrzostw Startup Jump”, działalności informacyjnej, sprawozdawczej, anonsowania wydarzeń publicznych, gromadzenia materiałów dla celów dokumentacyjnych będą prezentować, na portalach społecznościowych oraz wydawnictwach, wyniki i listę laureatów.

2. W ramach powyższych celów Organizator może publikować wizerunek uczestników Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Harmonogram rund decyzyjnych zostanie podany po zakwalifikowaniu się do Warszawskich Mistrzostw Startup Jump. Organizator zastrzega sobie zmiany w harmonogramie.

Załączniki: