null

Konkurs: „Warszawskie Mistrzostwa Start-up Jump Junior” 2022/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Regulamin Konkursu „Warszawskie Mistrzostwa Start-up Jump Junior”
Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego działające w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Centrum Przedsiębiorczości „Smolna” – zwani dalej Organizatorem, zapraszają uczniów szkół podstawowych m.st. Warszawy do udziału w „Warszawskich Mistrzostwach Start-up Jump Junior”.

CELE

1. Pogłębianie wiedzy na temat możliwości zakładania oraz prowadzenia wirtualnej firmy.

2. Rozbudzanie postawy przedsiębiorczej.

3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o prowadzenie własnej firmy.

4. Rozwijanie wyobraźni, kreatywnego myślenia, planowania działań oraz współpracy poprzez zespołowe podejmowanie decyzji na poszczególnych etapach rozgrywki.

TEMATYKA ORAZ WARUNKI UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

 1. Tematyka dotyczy zasad prowadzenia i rozwijania wirtualnej firmy.

 2. Kategorie:uczniowie szkół podstawowych: 7-8 klasa

 3. Czas trwania rozgrywki: XI 2022—XII 2022

 4. Każda szkoła podstawowa m. st. Warszawy może zgłosić jeden, ale nie więcej niż dwa zespoły składające się z 3 uczniów obecnie będących uczniami danej szkoły.

 5. Termin zgłoszenia zespołów upływa 27 października 2022 godz. 16.00

 6. Zgłoszenie zespołu odbywa się na podstawie formularza Zgłoszenia szkoły – Załącznik 1 przesłanego elektronicznie na adres: brobakiewicz@um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie)

Etap I – rozgrywka eliminacyjna (online)

 1. Czas trwania rozgrywki eliminacyjnej: listopad – grudzień 2022.

 2. Uczniowie będą rywalizować z wykorzystaniem symulacji: Sklepik Szkolny.

 3. O przydziale do grupy szkoleniowej danego zespołu – jednodniowe szkolenie online dla uczestników (jeden dzień spośród poniższych 07.11.2022 - 10.11.2022) decyduje Organizator.

 4. W czasie rozgrywki konkursowej zespoły uczniowskie podejmują decyzje biznesowe w ramach siedmiorundowej rozgrywki eliminacyjnej.

 5. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem rozgrywki.

 6. Pierwsze dwa etapy zostaną przeprowadzone podczas szkolenia online, obowiązkowego dla wszystkich uczestników „Warszawskich Mistrzostw Start-up Jump Junior”.

 7. W trakcie trwania rozgrywki zostaną wyznaczone godziny konsultacji online z trenerem Symulacji Sklepiku szkolnego.

 8. Zespoły uczniowskie będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników. Skumulowana karta wyników obrazuje sytuację w całym okresie działalności wirtualnych firm. Wartości w skumulowanej karcie wyników są obliczone jako średnia rezultatów wszystkich kart wyników za dotychczasowe rundy. Na wyniki skumulowanej karty wyników wpływają takie elementy działalności firmy jak: wynik ekonomiczny, zadowolenie pracowników, zadowolenie klientów, rozwój firmy oraz wskaźnik zadłużenia.

 9. Po zakończeniu 7 rundy decyzyjnej zostanie ogłoszony ranking finałowych firm.

 10. Podsumowanie wyników każdej rundy decyzyjnej i ogłoszenie wyników będzie realizowane na wybranej przez Organizatora platformie. Rodzaj platformy oraz link do platformy zostanie przesłany na adresy email uczniów oraz nauczycieli opiekunów, co najmniej dwa dni przed rozpoczęciem rozgrywek.

 11. W trakcie konkursu, przed rozpoczęciem każdej rundy decyzyjnej, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się odprawa zespołów uczniowski na wybranej platformie, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki każdej rundy decyzyjnej, zostanie przypomniany czas na podjęcie decyzji konkretnej rundy oraz zostaną zaprezentowane wszelkie sprawy organizacyjne.

 12. Obecność uczniów podczas odpraw obowiązkowa.

 13. Nauczyciel-opiekun może uczestniczyć w odprawach zespołów uczniowskich, ale nie ma takiego obowiązku.

 14. Konsultacje w trakcie trwania konkursu będą prowadzone w na wybranej przez Organizatora platformie.

 15. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za problemy techniczne, które mogą wystąpić po stronie użytkowników (uczestników konkursu), a w konsekwencji utrudnić lub uniemożliwić udział w rozgrywce. W przypadku pojawianie się problemów technicznych u jakiegokolwiek zespołu uczniowskiego, zdarzenie takie nie przerywa biegu konkursu.

 16. Szczegółowy Harmonogram rund decyzyjnych znajduje się Załączniku nr 4 oraz Harmonogram odpraw znajduje się w Załączniku nr 3.

 17. W przypadku ważnych przyczyn terminy poszczególnych etapów mogą zostać zmienione.

 18. Poza terminami określonymi w harmonogramie dostęp do symulacji będzie zablokowany.

Etap II – rozgrywka finałowa (offline lub online w zależności od stanu pandemii COVID19)

 1. Czas trwania rozgrywki finałowej: 1 dzień (grudzień 2022).

 2. Rozgrywka finałowa będzie oparta na tej samej wersji symulacji biznesowej, zmianie ulegnie poziom trudności rozgrywek.

 3. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych zostanie przekazany zespołom przed rozpoczęciem etapu II.

 4. Każdy Zespół powinien uczestniczyć w rozgrywce finałowej pod opieką swojego nauczyciela-opiekuna. W trakcie rozgrywki finałowej uczniowie podejmują decyzje samodzielnie bez pomocy opiekuna. Opiekun nie może pomagać członkom Zespołu, ani wpływać na podejmowane decyzje.

 5. Zespół, który dostał się do Finału nie może zmienić swojego składu podczas rozgrywki finałowej.

 6. Zespół może wziąć udział w rozgrywce finałowej w niepełnym składzie (min. 2 członków Zespołu, który został zgłoszony do konkursu na etapie rekrutacji). 

 7. W przypadku odmowy udziału zespołu w finale, do rozgrywki finałowej zostanie zaproszony kolejny zespół z rankingu.

 8. Zespoły będą oceniane na podstawie skumulowanej karty wyników.

 9. Wprowadzenie do finałowej rozgrywki, podsumowanie wyników każdej rundy decyzyjnej, zakończenie finału i ogłoszenie wyników będzie realizowane offline w sali lub na platformie Clickmeeting w przypadku finału online. Link do platformy zostanie przesłany na adresy email uczniów oraz nauczycieli opiekunów dzień przed finałem.

 1. W trakcie konkursu, przed rozpoczęciem każdej rundy decyzyjnej, zgodnie z harmonogramem, odbędzie się odprawa zespołów uczniowskich podczas, której zostaną zaprezentowane wyniki każdej rundy decyzyjnej, zostanie przypomniany czas na podjęcie decyzji konkretnej rundy oraz zostaną zaprezentowane wszelkie sprawy organizacyjne.

 2. Obecność uczniów podczas odpraw obowiązkowa.

 1. Nauczyciel-opiekun może uczestniczyć w odprawach zespołów uczniowskich, ale nie ma takiego obowiązku.

 2. Organizatorzy konkursu nie odpowiadają za problemy techniczne, które mogą wystąpić po stronie użytkowników (finalistów konkursu), a w konsekwencji utrudnić lub uniemożliwić udział w rozgrywce finałowej. W przypadku pojawianie się problemów technicznych u jakiegokolwiek zespołu uczniowskiego, zdarzenie takie nie przerywa biegu konkursu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia terminu rozgrywki finałowej w momencie wystąpienia problemów technicznych po stronie organizatora uniemożliwiających przeprowadzenie finału w wyznaczonym terminie.

 4. Poza godzinami określonymi w harmonogramie dostęp do symulacji będzie zablokowany.

 5. Po zakończeniu ostatniej rundy decyzyjnej zostaną ogłoszone wyniki rozgrywki finałowej.

NAGRODY

Dla szkół, z których pochodzą zwycięskie zespoły (miejsca I-III) zostanie przekazany roczny dostęp do symulacji biznesowych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE I WARUNKI UDZIAŁU W MISTRZOSTWACH

 1. Zeskanowany wypełniony formularz Zgłoszenie szkoły [Załącznik 1] należy przesłać drogą mailową do Barbary Robakiewicz: brobakiewicz@um.warszawa.pl(otwiera się w nowej karcie) do 27. Października 2022 r.  do godz. 16.00. Formularz zgłoszenia szkoły jest dostępny na stronie Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES w zakładce Przedsiębiorczość - Konkurs

 2. Informacje o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu opiekunowie otrzymają drogą mailową lub telefonicznie do 28 października 2022 r.

 3. Członkowie zakwalifikowanych zespołów wypełniają indywidualne zgłoszenie przez system elektronicznej rekrutacji na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/(otwiera się w nowej karcie) w zakładce: Szkolenia Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego oraz Załącznik 2.

 4. Rejestracja dla członków zespołów zakwalifikowanych zostanie uruchomiona 02 listopada 2022 r. Dodatkowych informacji dotyczących elektronicznej rejestracji udziela Beata Grzelak z Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego WCIES (beata.grzelak@wcies.edu.pl(otwiera się w nowej karcie) tel. 723 245 219).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Opiekunowie zespołów zobowiązani są do zebrania zgody od uczestników na udział oraz potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i zasadami przetwarzania danych osobowych w Mistrzostwach [Załącznik 2]. Dokumenty te są przechowywane w szkole uczestnika zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wewnętrznymi politykami szkoły.

 2. Opiekun zobowiązany jest do okazania, na wezwanie organizatorów, dokumentacji wymienionej w punkcie 1.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Organizator – Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy i WCIES w celach promocji „Warszawskich Mistrzostw Start-up Jump”, działalności informacyjnej, sprawozdawczej, anonsowania wydarzeń publicznych, gromadzenia materiałów dla celów dokumentacyjnych będą prezentować, na portalach społecznościowych oraz wydawnictwach, wyniki i listę laureatów.

 2. W ramach powyższych celów Organizator może publikować wizerunek uczestników Konkursu zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Harmonogram spotkań z ekspertem na temat symulacji

 • Runda 4. | 14. listopada 2022 r. 

 • Runda 5. | 21. listopada 2022 r.

 • Runda 6. | 28. listopada 2022 r.

 • Runda 7. | 05 grudnia 2022 r.

Spotkania z ekspertem rozpoczynają się o godzinie 17.00. Aby dołączyć do spotkania, należy kliknąć: https://revas.clickmeeting.com/warszawskie-mistrzostwa-startup-jump(otwiera się w nowej karcie)


Harmonogram konsultacji online

 • Runda 4. | 14. listopada 2022 r.

 • Runda 5. | 21. listopada 2022 r.

 • Runda 6. | 28. listopada 2022 r.

 • Runda 7. | 05. grudnia 2022 r.

Konsultacje rozpoczynają się o godzinie 18.00.

Link do platformy: https://revas.clickmeeting.com/warszawskie-mistrzostwa-startup-jump(otwiera się w nowej karcie)


Harmonogram rund decyzyjnych konkursu „Warszawskie Mistrzostwa Junior Start-up Jump”

 • Runda decyzyjna 1. | decyzje: 07.11.2022 – 10.11.2022 | formuła online (jednodniowe zajęcia z instruktorami symulacji dla każdej z grup)

 • Runda decyzyjna 2. | decyzje: 07.11.2022 – 10.11.2022 | formuła online (jednodniowe zajęcia z instruktorami symulacji dla każdej z grup)

 • Runda decyzyjna 3. | decyzje: 07.11.2022 – 10.11.2022 | formuła online (jednodniowe zajęcia z instruktorami symulacji dla każdej z grup)

 • Runda decyzyjna 4. | decyzje: 14.11.2022 – 20.11.2022 | praca własna online

 • Runda decyzyjna 5. | decyzje: 21.11.2022 – 27.11.2022 | praca własna online

 • Runda decyzyjna 6. | decyzje: 28.11.2022 – 04.12.2022 | praca własna online

 • Runda decyzyjna 7. | decyzje: 05.12.2022 – 11.12.2022 | praca własna online

 • Wyniki eliminacji – 12.12.2022 r.

 •  Finał – 16.12.2022 r. (stacjonarnie)

 

Załączniki: