null

Zapraszamy na konferencję językoznawczo-literaturoznawczą

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Towarzystwo Kultury Języka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Instytut Języka Polskiego UW oraz Fundacja Języka Polskiego serdecznie zapraszają na konferencję językoznawczo-literaturoznawczą "Prawda, kłamstwo, przemilczenie w literaturze pięknej i wybranych tekstach kultury”, która odbędzie się w dniach 16-17 września 2022 r. na Uniwersytecie Warszawskim
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Głównym celem konferencji jest refleksja nad aksjologiczną wartością języka i innych systemów znaków, a przede wszystkim nad odpowiedzialnością twórcy tekstu za prawdziwość przekazu, która jest niezbędna w komunikacji opartej na szacunku okazywanym odbiorcy i zaufaniu, jakim słuchacze obdarzają nadawcę wypowiedzi. Ponieważ problem prawdy i kłamstwa jest ściśle związany z typem dyskursu, inaczej będziemy się do niego odnosić, analizując fikcję literacką, inaczej, kiedy będziemy analizować teksty publicystyczne, a jeszcze inaczej, kiedy z punktu widzenia kłamstwa lub przemilczenia oceniana będzie rozmowa potoczna.

Problematyka ta zajmuje ważne miejsce w kształceniu polonistycznym, dlatego niezwykle istotne jest uwrażliwienie uczniów i studentów na to, że język pozwala na tworzenie nieistniejących światów, a także na zaprzeczanie temu, co istnieje obiektywnie, jednak człowiek powinien umieć świadomie korzystać z tych możliwości oferowanych przez język. Zapraszając do udziału w konferencji naukowców, reprezentujących różne dyscypliny naukowe, oraz nauczycieli polonistów, liczymy na to, że podzielą się Państwo swoimi przemyśleniami i badaniami dotyczącymi prawdy, kłamstwa i przemilczenia w różnych typach dyskursu i w różnych typach wypowiedzi.

W czasie obrad przewidujemy kilka bloków tematycznych, obejmujących różne ujęcia tematu konferencji, m.in. takie, jak:

  1. Analiza językowa wypowiedzi bohaterów literackich i filmowych z punktu widzenia intencji przekazania prawdy lub jej zatajenia jako klucz do nowej interpretacji tekstu artystycznego.
  2. Funkcje przemilczenia w poezji i w prozie.
  3. Treści implikowane czy przemilczane – różne interpretacje współczesnych tekstów kultury (literatura, teatr, film, malarstwo, rzeźba).
  4. Rodzaje kłamstwa w tekstach literackich, publicystycznych i w języku potocznym (białe kłamstwo, niewinne kłamstwo, kłamstwo z konieczności, kłamstwo paranoiczne, kłamstwo polityczne  kłamstwo dyskredytujące, kłamstwo żenujące, kłamstwo interpretacyjne itp.).
  5. Rola prawdy, kłamstwa i przemilczenia w języku mediów.
  6. Relatywizm poznawczy i jego obecność w tekstach literackich.
  7. Aksjologiczna wartość prawdy i jej miejsce w dydaktyce szkolnej.

Jeszcze w tym roku kalendarzowym przewidujemy wydanie tomu pokonferencyjnego w recenzowanym wydawnictwie z listy ministerialnej, a cześć referatów planujemy opublikować w specjalnym numerze punktowanego czasopisma naukowego.

  

                                                           W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji:

                                                          

                                                           dr hab. prof. UW, Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

                                                           mgr Joanna Wenek

                                                           dr Magdalena Wanot-Miśtura

Więcej informacji i zapisy 

Załączniki: