null

Kim jesteśmy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli  instytucją wiedzy i edukacji.

Centrum zostało powołane 10 lipca 2008 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy, z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. WCIES rozpoczęło swoją działalność 1 września 2008 r. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa.

Siedziba Centrum mieści się przy ul. Starej 4.


Jakie są nasze cele?

Głównymi celami działania placówki jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy przez:

 • realizowanie zadań wynikających z polityki edukacyjnej m.st. Warszawy,
 • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz nadzór pedagogiczny nad doradcami,
 • wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w rozwoju zawodowym i wypełnianiu różnych funkcji w systemie oświaty,
 • wprowadzanie systemowych rozwiązań z zakresu edukacji i wychowania (projekty, szkolenia, konferencje, seminaria),
 • promowanie innowacji edukacyjnych i społecznych,
 • przygotowanie oferty szkoleniowej i organizacja różnych form wymiany doświadczeń,
 • inicjowanie różnorodnych form pracy w szkołach i placówkach oświatowych,
 • opracowanie, upowszechnienie i gromadzenie informacji pedagogicznej,
 • inicjowanie i nawiązywanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej,
 • uspołecznienie warszawskiej oświaty poprzez wzmocnienie wpływu rodziców i uczniów na funkcjonowanie szkoły,
 • indywidualne konsultacje pedagogiczne.

Do kogo adresujemy nasze działania?

WCIES adresuje swoje działania do całego środowiska edukacyjnego Warszawy, a w szczególności do:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych
 • nauczycieli,
 • doradców metodycznych,
 • rodziców,
 • młodzieży,
 • liderów organizacji pozarządowych.

Wszystkie proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń formy doskonalenia są bezpłatne.

Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych form szkoleniowych, przygotowanych przez nauczycieli doradców metodycznych, realizowanych na zlecenie Biura Edukacji, a także wynikających z realizacji celów statutowych WCIES i bieżących potrzeb warszawskiego środowiska oświatowego. Zachęcamy także do indywidualnych spotkań z doradcami.


Zespół WCIES

Pracownicy merytoryczni Centrum to:

 • doradcy metodyczni,
 • nauczyciele-konsultanci,
 • specjaliści.

Informacja o WCIES w języku migowym

 

 

Załączniki: