null

Kim jesteśmy?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Logotyp Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Grafika przedstawia szary skrót WCIES, w którym litera C jest pomarańczowa i nawiązuje kształtem do syrenki

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń (WCIES) jest samorządową placówką doskonalenia nauczycieli – instytucją wiedzy i edukacji.
Centrum zostało powołane 10 lipca 2008 roku uchwałą Rady m.st. Warszawy, z inicjatywy Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy. WCIES rozpoczęło swoją działalność 1 września 2008 r. Organem prowadzącym placówkę jest m.st. Warszawa.
Siedziba Centrum mieści się przy ul. Starej 4.

 1. Jakie są nasze cele?

Głównymi celami działania placówki jest wspieranie warszawskiego środowiska edukacyjnego oraz podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych m.st. Warszawy przez:

 • realizowanie zadań wynikających z polityki edukacyjnej m.st. Warszawy,

 • organizowanie i prowadzenie doradztwa metodycznego oraz nadzór pedagogiczny nad doradcami,

 • wspieranie nauczycieli i dyrektorów szkół oraz placówek oświatowych w rozwoju zawodowym i wypełnianiu różnych funkcji w systemie oświaty,

 • wprowadzanie systemowych rozwiązań z zakresu edukacji i wychowania (projekty, szkolenia, konferencje, seminaria),

 • promowanie innowacji edukacyjnych i społecznych,

 • przygotowanie oferty szkoleniowej i organizacja różnych form wymiany doświadczeń,

 • inicjowanie różnorodnych form pracy w szkołach i placówkach oświatowych,

 • opracowanie, upowszechnienie i gromadzenie informacji pedagogicznej,

 • inicjowanie i nawiązywanie międzynarodowej współpracy edukacyjnej,

 • uspołecznienie warszawskiej oświaty poprzez wzmocnienie wpływu rodziców i uczniów na funkcjonowanie szkoły,

 • indywidualne konsultacje metodyczne.


 1. Do kogo kierujemy nasze działania?

WCIES adresuje swoje działania do całego środowiska edukacyjnego Warszawy, a w szczególności do:

 • dyrektorów szkół i placówek oświatowych

 • nauczycieli,

 • doradców metodycznych,

 • rodziców,

 • młodzieży,

 • liderów organizacji pozarządowych.


 1. Wszystkie proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń formy doskonalenia są bezpłatne.

Proponujemy bogatą ofertę różnorodnych form szkoleniowych, przygotowanych przez nauczycieli doradców metodycznych, realizowanych na zlecenie Biura Edukacji, a także wynikających z realizacji celów statutowych WCIES i bieżących potrzeb warszawskiego środowiska oświatowego. Zachęcamy także do indywidualnych spotkań z doradcami.


 1. Zespół WCIES

Pracownicy merytoryczni Centrum to doradcy metodyczni, nauczyciele-konsultanci, specjaliści.


 1. Informacja o WCIES w Polskim Języku Migowym (PJM)

 

 1. Inofrmacja o WCIES  – tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR)

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, w skrócie WCIES, znajduje się przy ulicy Starej 4 w Warszawie.

Wejście do bramy Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 

WCIES kieruje pani dyrektor Karolina Malczyk. Pani dyrektor pracuje z wieloma współpracownikami.

WCIES organizuje szkolenia dla nauczycieli z Warszawy. Nauczyciele uczą się we WCIES nowych rzeczy. Potem uczą dzieci i młodzież. We WCIES uczą się też psychologowie i pedagodzy ze szkół i poradni.


 1. Polityka ochrony dziecka w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Podstawa prawna

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997.78.483)

 2. Konwencja o prawach dziecka (Convention on the Rights of the Child)

 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004.256.2572, t.j. z późn. zm.)

 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)

 5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 i 1234)

 6. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2015.583, t.j.)

 7. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zm) oraz Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego

 8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101, t.j. z późń.zm.)

 9. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz.U. część 2014.382, t.j.)

 10. Ustawa z dnia 20 września 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011.209.1245) (Dz. U. 2005.180.1493 z późń.zm.)

 11. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006.90.631, t.j. z późń. zm.)

 12. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 2014.121, t.j.)

 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182, t.j. z późn. zm).

Główne postanowienia

Wprowadzając politykę ochrony praw dziecka, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zobowiązuje się do:

 1. wprowadzania rygorystycznych zasad ochrony dzieci poprzez systemy i procedury obowiązujące wszystkich pracowników;

 2. skutecznego zarządzania pracownikami poprzez nadzór, wsparcie i szkolenia;

 3. dokonania wszystkich niezbędnych kontroli pracowników podczas rekrutacji;

 4. doceniania, poszanowania i słuchania dzieci oraz stworzenia im bezpiecznych warunków do rozwoju;

 5. przestrzegania polityki zero tolerancji wobec znęcania się;

 6. wymiany informacji o ochronie dzieci i dobrych praktykach z pracownikami, dziećmi oraz rodzicami/opiekunami;

 7. dzielenia się informacjami na temat problemów lub zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci z kompetentnymi organami, takimi jak organizacje zajmujące się przemocą wobec dzieci i/lub szkołami, do których uczęszczają dzieci i/lub policją;

 8. dzielenia się informacjami na temat problemów dzieci z rodzicami/opiekunami, nauczycielami oferując porady i wsparcie.

Zasady realizacji Polityki ochrony dziecka w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 1. Niniejsze zasady obowiązują wszystkich pracowników Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń. Obejmują pracowników zatrudnionych bezpośrednio, dyrekcję, zleceniobiorców, konsultantów, wolontariuszy oraz każdego, kto działa w imieniu Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.

 2. Każda z osób, o których mowa w pkt. 1 zobowiązana jest do zapoznania się z treścią dokumentu oraz do przestrzegania postanowień w nim zawartych. Potwierdzenia tego podpisem.

 3. Celem wprowadzanej polityki ochrony praw dziecka we WCIES jest zwiększenie bezpieczeństwa i  zapewnienie dzieciom lepszej ochrony przed krzywdzeniem.

 4. Dyrektor WCIES wyznacza odpowiednie osoby do monitoringu realizacji postanowień zawartych w Dokumencie.

Definicja pojęć

Dziecko jest zdefiniowane jako każdy, kto nie ukończył 18 roku życia (UNCRC, 1989)  niezależnie od wieku dojrzałości uznawanego przez kraj, w którym dziecko przebywa lub z którego pochodzi.

Krzywda –należyprzez to rozumieć szkodę niemajątkową dotykającą sfery psychicznej poszkodowanego, obejmującą przemoc fizyczną czyli wszelkie celowe, intencjonalne działania wobec dziecka powodujące ból lub urazy na jego ciele, między innymi bicie, szarpanie, popychanie, rzucanie przedmiotami, itp. oraz psychiczną, w tym poniżające i upokarzające traktowanie, w szczególności obraźliwe nazywanie, nadmierna krytyka, umniejszanie, uporczywe zawstydzanie, zamknięcie w odosobnieniu oraz izolacja.

Weryfikowanie, przygotowanie oraz podnoszenie kompetencji pracowników WCIES kontaktujących się z dziećmi

 1. Rekrutacja na stanowiska pracy lub wolontariatu bezpośrednio z dziećmi jest realizowana przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Nie rzadziej niż co 2 (dwa) lata każda z osób wchodzących w skład zespołu WCIES pracująca z dziećmi odbywa szkolenie związane z ochroną praw dziecka.

 3. Pracownicy WCIES mają łatwy dostęp do danych kontaktowych lokalnych placówek, które zajmują się ochroną dzieci oraz zapewniają pomoc w nagłych wypadkach (Policja, Sąd Rodzinny, Centrum Interwencji Kryzysowej, ośrodki pomocy społecznej, placówki ochrony zdrowia).

Procedury zgłaszania podejrzeń oraz podejmowania interwencji

 1. Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka ze strony rodzica bądź opiekuna prawnego (w tym nauczyciela opiekującego się grupą)

  1. Procedura wewnętrzna

   1. Każda z osób wchodzących w skład zespołu WCIES, która powzięła uzasadnione podejrzenie wyrządzenia krzywdy dziecku w tym stosowania w stosunku do dziecka przemocy przez rodzica bądź opiekuna prawnego, zobowiązana jest do niezwłocznego złożenia zawiadomienia na Policję lub do Ośrodka Pomocy Społecznej a w przypadku nauczyciela – opiekuna szkoły. W miarę możliwości przed zawiadomieniem Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej czy szkoły/placówki należy o zaistniałej sytuacji poinformować bezpośredniego przełożonego oraz dyrektora WCIES. Natomiast w przypadku konieczności natychmiastowego zawiadomienia Policji lub Ośrodka Pomocy Społecznej wyżej wymienione osoby należy zawiadomić w dalszej kolejności.

   2. Procedura zewnętrzna - Procedura „Niebieskiej Karty”

 2. Obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa

  1. Każda z osób, która dowie się o popełnieniu przestępstwa przez rodzica lub opiekuna prawnego, w tym Innych przestępstw na szkodę dziecka ma obowiązek prawny niezwłocznego zgłoszenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na Policję lub do Prokuratora. Przed zawiadomieniem Policji należy zadbać o bezpieczeństwo dziecka i odseparować go od osoby podejrzanej o popełnienie w stosunku do dziecka przestępstwa. W miarę możliwości przed zawiadomieniem Policji lub Prokuratury należy o zaistniałej sytuacji poinformować bezpośrednią przełożoną oraz dyrektora WCIES. Natomiast w przypadku konieczności natychmiastowego zawiadomienia Policji lub Prokuratury dyrektora WCIES należy zawiadomić w dalszej kolejności.

 3. Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka ze strony pracownika WCIES

  1. W przypadku powzięcia informacji, iż osoba wchodząca w skład zespołu pracowniczego WCIES wyrządza dziecku krzywdę bądź dopuszcza się względem niego przestępstwa należy odsunąć daną osobę od pracy z dziećmi do czasu wyjaśnienia sprawy.

  2. W przypadku, gdy zostanie powzięte podejrzenie, że osoba wchodząca w skład zespołu pracowniczego WCIES dopuszcza się przestępstwa na szkodę dziecka, w tym innego przestępstwa na szkodę dziecka, każdy ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o powyższym Policji lub też właściwej miejscowo Prokuratury. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia o przestępstwie skutkuje odpowiedzialnością karną.

  3. W miarę możliwości przed zawiadomieniem Policji lub Prokuratora należy o zaistniałej sytuacji poinformować bezpośrednią przełożoną oraz dyrektora WCIES. Natomiast w przypadku konieczności natychmiastowego zawiadomienia Policji lub Prokuratury ww. osoby należy zawiadomić w dalszej kolejności.

  4. W przypadku gdy osoba wchodząca w skład zespołu pracowniczego WCIES dopuściła się wobec dziecka innej formy krzywdzenia niż popełnienie przestępstwa na jego szkodę dyrektor WCIES powinien zbadać wszystkie okoliczności sprawy, w szczególności wysłuchując pracownika podejrzewanego o krzywdzenie, dziecko oraz innych świadków zdarzenia. W sytuacji, gdy naruszenie dobra dziecka jest znaczne, w szczególności gdy doszło do dyskryminacji lub naruszenia godności dziecka, dyrektor WCIES powinien rozważyć rozwiązanie stosunku prawnego z osobą, która dopuściła się krzywdzenia.

 4. Zagrożenie bezpieczeństwa dziecka ze strony innego dziecka 

  1. W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka przez inne dziecko należy przeprowadzić rozmowę z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka podejrzewanego o krzywdzenie oraz z tym dzieckiem, jeżeli jego stan i rozwój psychofizyczny na to pozwala. Wspólnie z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka należy opracować plan naprawczy. Z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka poddawanego krzywdzeniu należy opracować plan zapewnienia mu bezpieczeństwa, włączając w ten plan sposoby odizolowania go od źródeł zagrożenia.

  2. W przypadku, gdy krzywdzone dziecko i dziecko krzywdzące znajdują się pod opieką nauczyciela (pracownika szkoły/przedszkola) należy przeprowadzić rozmowę z tą osobą i uzgodnić kolejne podejmowania działania.

  3. Należy upewnić się, że dziecko podejrzewane o krzywdzenie innego dziecka samo nie jest krzywdzone przez rodziców bądź opiekunów prawnych, innych dorosłych bądź inne dzieci. W przypadku potwierdzenia takiej okoliczności należy zastosować procedurę niebieskiej karty.

  4. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest dziecko w wieku od 13 do 17 lat, a jego zachowanie stanowi czyn karalny, należy odbyć rozmowę z rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka krzywdzącego oraz krzywdzonego oraz poinformować właściwy miejscowo sąd rodzinny lub Policję poprzez pisemne zawiadomienie. 

  5. Jeżeli osobą podejrzewaną o krzywdzenie jest osoba powyżej lat 17, a jej zachowanie stanowi przestępstwo, wówczas należy poinformować właściwą miejscowo jednostkę olicji lub prokuratury poprzez pisemne zawiadomienie. 

 

Załączniki: