null

Ogłoszenie o naborze na stanowisko główny specjalista/główna specjalistka ds. zamówień publicznych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 26 stycznia 2023 roku.

Ogłoszenie o naborze nr 1/2023 dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia  26 stycznia 2023 roku

 1. Nazwa i adres jednostki:

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

 1. Określenie stanowiska:

Główny specjalista/ główna specjalistka ds. zamówień publicznych

 1. Warunki pracy:

Umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc.

 1. Liczba etatów, na które trwa nabór:

1/1 etat

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie; o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 3. nieposzlakowana opinia;

 4. wykształcenie wyższe I stopnia, II stopnia prawo/administracja/ekonomia lub studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych;

 5. znajomość aktów prawa krajowego i miejscowego dotyczących zamówień publicznych;

 6. co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, preferowane przy obsłudze procesu zamówień publicznych po stronie Zamawiającego;

 7. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office 365.

Wymagania dodatkowe:

  1. doświadczenie w opracowywaniu materiałów statystycznych i analitycznych z obszaru oświaty;

  2. doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych; komunikatywność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole;

  3. logiczne i koncepcyjne myślenie;

  4. sumienność i konsekwencja w działaniu.

 1. Zakres obowiązków:

  1. Organizacja zamówień publicznych we WCIES;

  2. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

  3. Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień o wartości poniżej 130 000 zł,

z wyłączeniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z późń. zm.), zgodnie z wewnętrznymi regulacjami WCIES;

  1. Sporządzanie dokumentacji postępowań we współpracy z pracownikami merytorycznymi WCIES;

  2. Publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień publicznych;

  3. Wsparcie i pomoc merytoryczna pracownikom WCIES w zakresie prawa zamówień publicznych;

  4. Sporządzanie planów i sprawozdań z zakresu zamówień publicznych;

  5. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji postępowań;

  6. Przygotowywanie w zakresie zamówień publicznych projektów zarządzeń, regulaminów;

  7. Weryfikowanie prawidłowości i kompletności dokumentacji sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne;

  8. Koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji radcy prawnemu;

  9. Kontrolowanie  poprawności innych dokumentów przygotowywanych w związku z zamówieniami publicznymi

  10. Wykonywanie innych prac służbowych zleconych przez dyrektora WCIES lub upoważnionego przez niego pracownika nie objętych niniejszym zakresem czynności, pozostających w związku z zakresem zadań przypisanych do zajmowanego stanowiska oraz wykonywanie w razie potrzeby innych poleceń Dyrektora pozostających w związku z zatrudnieniem, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.

Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa prawo zamówień publicznych, ustawa kodeks cywilny, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 1. Wymagane dokumenty:

   1. życiorys — podpisany odręcznie;

   2. oświadczenie RODO;

   3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

   4. kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe;

   5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

   6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

   7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   8. oryginał kwestionariusza osobowego.

 2. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: Praca w budynku WCIES. Budynek

wyposażony w podjazdy umożliwiające poruszanie się osobom o obniżonej mobilności na wybranych poziomach budynku. Drzwi, korytarze, toalety umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy: Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, prowadzeniem rozmów telefonicznych, udziałem w spotkaniach, prowadzeniem spotkań. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 1. Termin i miejsce składania dolkumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do dnia 07 lutego 2023 roku , w  spakowanym zaszyfrowanym folderze za pomocą ZIP/7Zip-na adres: mirosława.winiarz@wcies.edu.pl

Należy używać hasła składającego się z co najmniej 8 znaków, zawierającego małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne. Hasło należy wysłać na adres: karolina.malczyk@wcies.edu.pl , a wiadomość email zatytułować: „Nabór — specjalista/specjalista ds. zamówień publicznych” lub dostarczyć do dnia 07 lutego 2023 r. w godzinach pracy sekretariatu 8.00-16.00 (decyduje data wpływu do WCIES) osobiście lub za pośrednictwem poczty/ kuriera na adres: WCIES, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Dokumenty przesłane po podanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Załączniki: