null

Dane osobowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych.
  Dane kontaktowe: siedziba przy ul. Starej 4, 00-231 Warszawa;
  tel. 22 628-01-79; 22 628-67-64.
  Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych daneosobowe@wcies.edu.pl.
 1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie i stosownie do celów, w których są przetwarzane, dalsze ich przetwarzanie służy celom archiwalnym.
 1. Podstawa prawną zbierania danych osobowych jest art.6.ust.1 lit.:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: rekrutacji na wszystkie formy szkoleń we WCIES; realizacji umów z pracownikami, zatrudnionymi wykładowcami, trenerami; firmami obsługi i utrzymania siedziby; prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i pomocy specjalistycznej oraz celów statutowych WCIES; sprawozdawczości z realizacji szkoleń i nadzoru oraz realizacji umowy. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych we WCIES przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 1. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Państwa będzie niemożność uczestniczenia we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez WCIES lub podpisania umowy.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Państwa dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

Administrator Danych

Dyrektor WCIES