null

Dane osobowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych. Dane kontaktowe: siedziba przy ul.Starej 4, 00-231 Warszawa; tel. 22 628-01-79; 22 628-67-64. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych daneosobowe@wcies.edu.pl.

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach określonych przepisami prawa zgodnie z wymogiem ustawowym, zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach, adekwatnie i stosownie do celów, w których są przetwarzane, dalsze ich przetwarzanie służy celom archiwalnym.

Podstawa prawną zbierania danych osobowych jest art.6.ust.1 lit.:

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz Ustawy z dnia 10 Maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach: rekrutacji na wszystkie formy szkoleń we WCIES; prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego i pomocy specjalistycznej oraz celów statutowych WCIES; sprawozdawczości z realizacji szkoleń i nadzoru oraz realizacji umowy. Państwa dane osobowe są przechowywane do czasu realizacji celów oraz zgodnie z prawem.

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

 

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych we WCIES przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Państwa będzie niemożność uczestniczenia we wszystkich formach szkoleń organizowanych przez WCIES.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Państwa dane będą przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

Administrator Danych

Dyrektor WCIES