null

Cele programu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Główny cel programu

Głównym i długookresowym celem programu jest ograniczenie przejawów wykluczenia i przemocy w szkołach podstawowych.

Z realizacją celu głównego związane są identyfikowanie i właściwe reagowanie na wykluczenie i przemoc oraz przeciwdziałanie im, a tym samym sprawienie, by społeczność szkół biorących udział w programie była bardziej przyjazna prawom człowieka, lepiej przygotowana do przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy, a szkoła stawała się bardziej bezpieczna dla uczennic i uczniów.

Bezpośrednie cele programu

  • podniesienie wiedzy nauczycielek i nauczycieli oraz uczennic i uczniów z zakresu praw człowieka w obszarach związanych z wykluczeniem i przemocą w środowisku szkolnym,
  • wykształcenie aktywnych postaw i rozwinięcie umiejętności właściwego identyfikowania, reagowania oraz przeciwdziałania przejawom wykluczenia i przemocy wśród kadry pedagogicznej i w środowisku uczniowskim,
  • zwiększenie umiejętności komunikacyjnych i umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych jako profilaktyka przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w środowisku szkolnym,
  • zwiększenie motywacji do reagowania w sytuacjach, kiedy jest się świadkiem wykluczenia i przemocy,
  • przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji szkolnych projektów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy, włączających i angażujących środowisko szkolne i lokalne,
  • wsparcie kadry pedagogicznej i środowiska uczniowskiego w projektowaniu, budowaniu i wdrażaniu systemowych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu i przemocy w szkołach,
  • zainicjowanie sieci szkół/placówek propagujących działania związane z zarządzaniem różnorodnością, przeciwdziałaniem wykluczeniu i przemocy,
  • stworzenie przestrzeni edukacyjnej umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń związanych z realizacją projektów dotyczących przeciwdziałania wykluczeniu i przemocy w szkołach oraz promocję dobrych praktyk.