null

Akademia Wychowawcy | XII edycja | rok szkolny 2022/2023

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel stoi przed uczniami zwróconymi do niego twarzą.

Program edukacyjny „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie wdrażania podstawy programowej oraz realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetami związanymi z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycielek i nauczycieli Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w roku szkolnym 2022/2023.

Ten rok szkolny stawia przed kadrą pedagogiczną wiele wyzwań wychowawczych związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych, m.in.: budowaniem relacji w klasie po pandemii i edukacji zdalnej, dbaniem o dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży, zaspakajaniem potrzeb przynależności i uznania w grupie rówieśniczej oraz rozumieniem i przeżywaniem świata emocji.

Strategicznym celem Programu jest zintegrowanie środowiska nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz rodziców wokół wspólnych celów i działań wychowawczych w konkretnej placówce oraz stworzenie elastycznego, reagującego na potrzeby i zmiany, systemu wychowawczego.

Program koncentruje się na dwóch działaniach kluczowych w pracy wychowawczej:

 1. rozwoju kompetencji wychowawczych, takich jak: 
 • umiejętność skutecznej komunikacji w relacji: nauczycielka/nauczyciel-uczennica/uczeń, nauczycielka/nauczyciel rodzice
 • umiejętność zarządzania sytuacją konfliktową (negocjacje, mediacje, arbitraż)
 • umiejętność rozpoznania indywidualnych potrzeb i problemów uczennic/uczniów
 • umiejętność planowania pracy wychowawczej i wparcia wychowawczego.
 1. podejmowaniu przedsięwzięć profilaktycznych, dotyczących:
 • przeciwdziałania agresji i przemocy w grupie rówieśniczej
 • przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród młodzieży
 • przeciwdziałania negatywnym skutkom  zachowań patologicznych wśród młodzieży.

Poprzednie edycje Programu „Akademia Wychowawcy” okazały się istotną formą systematycznego wsparcia w obszarze rozwijania kompetencji wychowawczych dla wielu warszawskich nauczycielek i nauczycieli.

Oferta szkoleniowa jest systematycznie monitorowana i dostosowywana do zmian
w systemie oświaty oraz potrzeb osób uczestniczących w Programie, a także uzupełnienia
o nowe treści.


W  roku szkolnym 2022/2023 Program Akademia Wychowawcy jest adresowany do kadry pedagogicznej warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych i będzie realizowany w trzech formułach:

 1. Akademia Wychowawcy  - 126-godzinny kurs doskonalący dla 2 grup:
 • Grupa 1: kl. IV-VIII szkół podstawowych
 • Grupa  2: licea, technika i szkoły branżowe

           Kurs będzie obejmować następujące treści:

 • Wychowawca jako lider zespołu klasowego. Budowanie zespołu klasowego.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna w skutecznym wychowaniu.
 • Jak uczyć się z konfliktu? Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów.
 • Jak zrozumieć nastolatka? Jak rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom?
 • Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych.
 • Młodzież wobec wyzwań i problemów. Jak motywować niezmotywowanych?
 • Agresja i przemoc w szkole - świadomość i profilaktyka.
 • Agresja i przemoc w szkole - metody wczesnej oraz zaawansowanej interwencji.
 • Agresja elektroniczna – zjawisko i przeciwdziałanie.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?
 • Współpraca z rodzicami.
 • Jak zostać bohaterem? Jak budować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu w szkole?
 • Planowanie działań wychowawczych.

Harmonogram spotkań dostępny w systemie zapisów na szkolenia.

           

             Zapisy na szkolenia:

Grupa 1: kl. IV-VIII szkół podstawowych

Akademia Wychowawcy (gr. 2- kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych kl. IV-VIII) - Kursy - WCIES

Grupa  2: licea, technika i szkoły branżowe

Akademia Wychowawcy (gr. 3 - kadra pedagogiczna warszawskich szkół    ponadpodstawowych) - Kursy - WCIES

 1. II stopień Programu Akademia Wychowawcy dla Liderów i Liderek pracy wychowawczej  - 120-godzinny kurs doskonalący.

              Kurs będzie obejmować następujące treści:

 • Samoregulacja emocji i dbanie o swój dobrostan w pracy kadry pedagogicznej.
 • Efektywna komunikacja w pracy wychowawczej w oparciu o dialog motywujący.
 • Kręgi relacji jako narzędzie pracy wspierające rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej.
 • Warsztat pracy wychowawczej w interwencji kryzysowej.
 • Praca z uczniem i uczennicą z depresją i niską samooceną.
 • Wsparcie dzieci i młodzieży w samoregulacji emocji i radzeniu sobie ze stresem. Self-reg. Trening uważności i współczucia.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie? - trening umiejętności.
 • Jak budować szkolny system wsparcia wychowawczego?

Harmonogram spotkań dostępny w systemie zapisów na szkolenia.

Zapisy na szkolenie:

II stopnień Programu Akademia Wychowawcy dla Liderek i Liderów pracy wychowawczej. - Kursy - WCIES

 1. Tematyczne szkolenia otwarte realizowane w formie kursów doskonalących
  i warsztatów adresowane do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek.

Informacje o szkoleniach otwartych będą zamieszczane w systemie zapisów
na szkolenia w szkoleniach interdyscyplinarnych w ofercie kwartalnej na stronie
www.wcies.pl

Tematy zaplanowane w roku szkolnym 2022/2023 to m.in.:

 • Praca z dzieckiem i klasą w sytuacjach kryzysowych, 16-godzinny kurs doskonalący.
 • Interwencja kryzysowa w pracy z dzieckiem i klasą, 50-godzinny kurs doskonalący.
 • Interwencja kryzysowa z perspektywy szkoły, 16-godzinny kurs doskonalący.
 • Praca z uczniem i uczennicą z depresją i niska samooceną, 16-godzinny kurs doskonalący.
 • Psychotraumatologia z perspektywy szkoły”, 16-godzinny kurs doskonalący.
 • Pierwsza pomoc emocjonalna i uodparnianie dzieci i młodzieży na stres, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo w klasie?, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Warsztat dla wychowawców, pt. „Zajęcia profilaktyczne dla klas z zakresu agresji
  i przemocy rówieśniczej, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Trening Pewności Siebie. Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Spotkania z Leonem - profilaktyka agresji dla dzieci w wieku 5-9 lat, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Podstawy pomocy psychologicznej dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • OFF WORDS – Wspomaganie budowania poczucia własnej wartości i rozwoju emocjonalnego uczniów i uczennic, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Cykl warsztatów dla nauczycieli wychowawców z AHATM - fotografie, które inspirują, 24-godzinny kurs doskonalący.
 • Elementy art-terapii wspomagające integrację działań edukacyjnych
  i wychowawczych, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Odwaga w przywództwie wychowawczym– Dare to LeadTM, 20-godzinny kurs.
 • Szacunek do siebie – szacunek do innych. Postawa asertywna w pracy wychowawczej, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Rola emocji w życiu i pracy nauczyciela/nauczycielki, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Głos, słowo, ruch, obraz – warsztat pracy z głosem, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Jak być autentycznym mówcą - myśl i patrz na świat inaczej, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Trening umiejętności psychospołecznych realizowany w formule treningu interpersonalnego, 40-godzinny kurs doskonalący.
 • Nauczycielskie SPA, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Uważność w szkole. Program Kosmos i Kajo. Trening instruktorski, 40-godzinny kurs doskonalący.
 • Motopedagogika – wpływ ruchu na rozwój człowieka, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • SELF-REG w szkole, 24-godzinny kurs doskonalący.
 • Samowspółczucie i praca z krytykiem wewnętrznym, 24-godzinny kurs doskonalący.
 • Fotografia jako narzędzie w pracy wychowawczej, 20-godzinny kurs doskonalący.
 • Dzieci wychowujące się w trudnych sytuacjach rodzinnych, 10-godzinne warsztaty.
 • Dzieci, które przeżyły zbyt wiele. Jak pomagać i wspierać?, 10-godzinne warsztaty.
 • Problematyczne używanie Internetu i inne zagrożenia online. Profilaktyka i wsparcie dzieci i młodzieży, 10-godzinne warsztaty.
 • Myślenie wizualne, 10-godzinne warsztaty.
 • Myślenie wizualne – program zaawansowany, 10-godzinne warsztaty.
 • Mapa myśli – narzędzie kreatywnego myślenia, 10-godzinne warsztaty.

Osoby uczestniczące w zajęciach dowiedzą się, m.in.: jak właściwie kształtować relacje
z uczniami i uczennicami oraz jak współpracować z rodzicami, jak budować komunikację opartą na wzajemnym szacunku i zrozumieniu, jak radzić sobie w sytuacjach konfliktowych, jak zapobiegać kryzysom oraz różnym formom agresji i przemocy w szkołach
(z uwzględnieniem przemocy elektronicznej), jak wspierać dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach, jak kształtować postawy prospołeczne i przeciwdziałać wykluczeniu oraz jak planować pracę wychowawczą.

W ramach zaproponowanych form przewidziano cykl zajęć warsztatowych oraz wykładów z zakresu pedagogiki i psychologii, wspomagających kadrę pedagogiczną w pracy wychowawczej oraz opiece nad uczennicami i uczniami wymagającymi wsparcia. Zajęcia
i wykłady będą prowadzone przez kadrę posiadającą bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę zawodową w przedmiotowym zakresie.

Osoby uczestniczące będą mogły, poza szkoleniami, skorzystać z indywidualnych form wsparcia (konsultacji, mentoringu, coachingu), w ramach których będą mogły przeanalizować swoje kompetencje wychowawcze, określić obszary rozwoju oraz omówić przypadki swoich wychowanek i wychowanków, aby znaleźć jak najlepsze sposoby rozwiązania ich problemów.