null

Akademia Wychowawcy | XIII edycja | rok szkolny 2023/2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel stoi przed uczniami zwróconymi do niego twarzą.

Program edukacyjny „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie wdrażania podstawy programowej oraz realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetami związanymi z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycielek i nauczycieli Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy w roku szkolnym 2023/2024.

Ten rok szkolny stawia przed kadrą pedagogiczną wiele wyzwań wychowawczych związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych, m.in.: budowaniem relacji w klasie
z uwzględnieniem perspektywy interkulturowej, dbaniem o dobrostan psychofizyczny dzieci
i młodzieży, zaspakajaniem potrzeb przynależności i uznania w grupie rówieśniczej oraz rozumieniem i przeżywaniem świata emocji, a także skuteczną ochroną i reagowaniem na wszelkie formy wykluczenia i przemocy.

Strategicznym celem Programu jest zintegrowanie środowiska nauczycielek i nauczycieli, uczennic i uczniów oraz rodziców wokół wspólnych celów i działań wychowawczych
w konkretnej placówce oraz stworzenie elastycznego, reagującego na potrzeby i zmiany, systemu wychowawczego.

Program koncentruje się na dwóch działaniach kluczowych w pracy wychowawczej:

 1. rozwoju kompetencji wychowawczych, takich jak:
 • umiejętność skutecznej komunikacji w relacji: nauczycielka/nauczyciel-uczennica/uczeń, nauczycielka/nauczyciel rodzice
 • umiejętność zarządzania sytuacją konfliktową (negocjacje, mediacje, arbitraż)
 • umiejętność rozpoznania indywidualnych potrzeb i problemów uczennic/uczniów
 • umiejętność planowania pracy wychowawczej i wparcia wychowawczego.
 1. podejmowaniu przedsięwzięć profilaktycznych, dotyczących:
 • przeciwdziałania agresji i przemocy w grupie rówieśniczej
 • przeciwdziałania zachowaniom patologicznym wśród młodzieży
 • przeciwdziałania negatywnym skutkom  zachowań patologicznych wśród młodzieży.

Poprzednie edycje Programu „Akademia Wychowawcy” okazały się istotną formą systematycznego wsparcia w obszarze rozwijania kompetencji wychowawczych dla wielu warszawskich nauczycielek i nauczycieli.

Oferta szkoleniowa jest systematycznie monitorowana i dostosowywana do zmian
w systemie oświaty oraz potrzeb osób uczestniczących w Programie, a także uzupełnienia
o nowe treści.


W  roku szkolnym 2023/2024 Program Akademia Wychowawcy jest adresowany do kadry pedagogicznej warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych i będzie realizowany w trzech formułach:

Program Akademia Wychowawcy | I stopień 

(kurs doskonalący, 126 godzin)

Kurs skierowany jest do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek pracującej dziećmi i młodzieżą z kl. IV-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Kurs będzie obejmować następujące treści:

 • Wychowawca jako lider zespołu klasowego. Budowanie zespołu klasowego.
 • Efektywna komunikacja interpersonalna w skutecznym wychowaniu.
 • Jak uczyć się z konfliktu? Dialogowe metody rozwiązywania konfliktów.
 • Rozwiązywanie konfliktów w zespołach klasowych metodą kręgów naprawczych.
 • Jak zrozumieć nastolatka? Jak rozpoznawać i przeciwdziałać zagrożeniom?
 • Młodzież wobec wyzwań i problemów. Jak motywować niezmotywowanych?
 • Agresja i przemoc w szkole - świadomość i profilaktyka.
 • Agresja i przemoc w szkole - metody wczesnej oraz zaawansowanej interwencji.
 • Harmonogram spotkań dostępny w systemie zapisów na szkolenia.

Zajęcia w terminach: 10-12 listopada 2023 r. oraz 19-21 kwietnia 2024 będą realizowane w formie wyjazdowej w Ośrodku "Syrenka" w Marózie. Organizator kursu zapewnia transport, wyżywienie i noclegi podczas szkoleń wyjazdowych. Zajęcia w pozostałych terminach będą realizowane w siedzibie WCIESu przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Zapisy na szkolenia:

Akademia Wychowawcy (kadra pedagogiczna warszawskich szkół podstawowych z klas IV-VIII oraz ponadpodstawowych) - Kursy - WCIES


II stopień Programu Akademia Wychowawcy dla Liderów i Liderek pracy wychowawczej

(kurs doskonalący, 126 godzin)

Kurs adresowany do kadry pedagogicznej warszawskich szkół i placówek pracującej dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Kurs będzie obejmować następujące treści:

 • Samoregulacja emocji i dbanie o swój dobrostan w pracy kadry pedagogicznej. 
 • Efektywna komunikacja w pracy wychowawczej w oparciu o dialog motywujący.
 • Kręgi naprawcze jako narzędzie pracy wspierające rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej.
 • Praca z uczniem i uczennicą z depresją i niską samooceną.
 • Wsparcie dzieci i młodzieży w rozwijaniu postawy asertywnej  i radzeniu sobie 
 • z trudnościami - Trening Pewności Siebie.
 • Jak budować szkolny system wsparcia wychowawczego?

Harmonogram spotkań dostępny w systemie zapisów na szkolenia.

Zajęcia w terminach: 10-12 listopada 2023 r. oraz 19-21 kwietnia 2024 będą realizowane w formie wyjazdowej w Ośrodku "Syrenka" w Marózie. Organizator kursu zapewnia transport, wyżywienie i noclegi podczas szkoleń wyjazdowych. Zajęcia w pozostałych terminach będą realizowane w siedzibie WCIESu przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Zapisy na szkolenie:

II stopnień Programu Akademia Wychowawcy dla Liderek i Liderów pracy wychowawczej. - Kursy - WCIES