null

Akademia Wychowawcy | XI edycja | rok szkolny 2021/2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nauczyciel stoi przed uczniami zwróconymi do niego twarzą.

Program edukacyjny „Akademia Wychowawcy” jest formą wsparcia placówek oświatowych w zakresie wdrażania podstawy programowej oraz realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych zgodnych z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa oraz priorytetami związanymi z organizowaniem i prowadzeniem doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Dziękujemy za udział w XI edycji Programu Akademii Wychowawcy. 

Informacje o ofercie na rok szkolny 2022/2023 zostaną opublikowane po 23 sierpnia.


XI edycja Programu Akademia Wychowawcy

Ten rok szkolny realizowany jest nadal w warunkach pandemii COVID-19, zmian w sposobie organizacji pracy z dziećmi i młodzieżą oraz wyzwaniami związanymi z edukacją zdalną i zapewnieniem bezpieczeństwa. Czynniki te stawiają przed kadrą pedagogiczną wiele nowych wyzwań wychowawczych, związanych z funkcjonowaniem zespołów klasowych, m.in.: budowaniem relacji w klasie rozproszonej, dbaniem o dobrostan psychofizyczny dzieci i młodzieży związany z zaspakajaniem potrzeb przynależności i uznania w grupie rówieśniczej oraz rozumieniem i przeżywaniem świata emocji.

Poprzednie edycje Programu „Akademia Wychowawcy” cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i okazały się istotną formą systematycznego wsparcia w obszarze rozwijania kompetencji wychowawczych dla warszawskich nauczycielek i nauczycieli.

Oferta szkoleniowa jest systematycznie monitorowana i dostosowywana do zmian w systemie oświaty oraz potrzeb osób uczestniczących w Programie, a także uzupełnienia o nowe treści (weekendowe szkolenia otwarte na wybrane tematy).


XI edycja Programu jest adresowana do kadry pedagogicznej warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

 

W ramach 130-godzinnego Programu przewidziano cykl zajęć warsztatowych oraz wykładów z zakresu pedagogiki i psychologii, wspomagających kadrę pedagogiczną w pracy wychowawczej oraz opiece nad uczennicami i uczniami wymagającymi wsparcia. Zajęcia i wykłady będą prowadzone przez kadrę posiadającą bogate doświadczenie oraz wieloletnią praktykę zawodową w przedmiotowym zakresie.

Osoby uczestniczące w Programie będą mogły, poza szkoleniami, skorzystać z indywidualnych form wsparcia (konsultacji, mentoringu, coachingu), w ramach których będą mogły przeanalizować swoje kompetencje wychowawcze, określić obszary rozwoju oraz omówić przypadki swoich wychowanek i wychowanków, aby znaleźć jak najlepsze sposoby rozwiązania ich problemów.

Koordynatorka Programu

Izabela Podsiadło-Dacewicz

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń,

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa;

e-mail: izabela.dacewicz@wcies.edu.pl

Załączniki: