null

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pięć uśmiechniętych osób w bibliotece.
Autor: m.st. Warszawa

Adresatami działań pracowni są nauczycielki i nauczyciele oraz specjaliści pracujący w warszawskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Zespół pracowni

 • Kierowniczka - Beata Walkiewicz, beata.walkiewicz@wcies.edu.pl, tel. 723 245 215
 • Zastępczyni Kierowniczki - Elżbieta Tołwińska-Królikowska, elzbieta.krolikowska@wcies.edu.pl, tel. 723 245 228

Doradczynie metodyczne:

 • Ewa Antoszkiewicz - wspiera nauczycieli i pedagogów specjalnych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; prowadzi formy doskonalenia zawodowego dotyczące tworzenia warunków edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ze szczególnym uwzgledniemniem uczniów z niepełnosprawnoscią intelektualną i z autyzmem. Wspiera nauczycieli w tworzeniu i modyfikacji wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) oraz dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb uczniów ze SPE.
 • Urszula Klimkowicz – wspiera nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w realizacji ich zadań, w tym w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – w dostosowaniu metod i form pracy do ich potrzeb i możliwości. W formach doskonalenia zawodowego kierowanych do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, które mają im pomóc w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu wykorzystuje elementy psychoterapii poznawczo-behawioralnej.
 • Zofia Komorowska - wspiera nauczycieli i terapeutów pedagogicznych w: pracy z uczniami z dysleksją rozwojową lub ryzykiem dysleksji, w procesie awansu zawodowego nauczycieli specjalistów terapii pedagogicznej; prowadzi formy doskonalenia zawodowego dotyczące specyficznych trudności w uczeniu się, konkretnych metod terapeutycznych, prowadzeniu terapii pedagogicznej w warunkach zdalnych.
 • Agnieszka Kowalczyk - wspiera nauczycieli, pedagogów i psychologów w realizacji ich zadań, w tym w pracy z dziećmi z trudnościami w obszarze emocjonalnym i społecznym – w dostosowaniu metod i form pracy do ich potrzeb i możliwości. Prowadzi formy doskonalenia zawodowego w zakresach: kształtowania kompetencji społecznych i emocjonalnych, motywowania uczniów do współpracy, budowania odporności psychicznej ucznia i nauczyciela, współpracy z rodzicami, wspierania ucznia i nauczyciela w kryzysie emocjonlanym.
 • Anna Podgórska – wspiera dyrektorów, specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej i nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych w zakresie organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; prowadzi formy doskonalenia zawodowego przygotowujące do efektywnej pracy z uczniami i ich rodzicami w zakresach: wspierania rozwoju, komunikacji, relacji interpersonalnych, motywacji, uczenia się, stresu i technik radzenia sobie z nim, przeciwdziałania i radzeniu sobie ze zjawiskami przemocy i mobbingu, pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi oraz prowadzeniu szeroko pojętej profilaktyki i wychowania.
 • Agata Samoraj – wspiera nauczycieli w pracy z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w warunkach klasy integracyjnej i nauczaniu włączającym - dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości ucznia, dostosowywaniu sprawdzianów, tworzeniu indywidualnych programów edukacyjnych i programów zajęć wspomagających, ocenianiu, tworzeniu i modyfikacji wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET); prowadzi różne formy doskonalenia nt. roli i zadań nauczyciela wspomagającego i nauczycieli przedmiotów pracujących z uczniem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Aneta Sokołowska - wspiera logopedów i nauczycieli w realizacji ich zadań w pracy z dziećmi ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; prowadzi formy doskonalenia zawodowego przygotowujące do efektywnej pracy z dziećmi i ich rodzicami w zakresach: wspierania rozwoju mowy, komunikacji, artykulacji. W formach doskonalenia zawodowego kierowanych do specjalistów logopedów wykorzystuje najnowsze wiedzę i metody pracy.
 • Agnieszka Wardak – wspiera nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole m. in. w: organizacji zajęć o charakterze terapeutycznym, udzielaniu pomocy uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, współpracy z instytucjami zewnętrznymi takimi jak: ośrodki pomocy społecznej, sądy, Policja, stowarzyszenia i organizacje działające w obszarze edukacji i wychowania; prowadzi różne formy doskonalenia zawodowego dotyczące realizacji zadań z zakresu wychowania i profilaktyki w tym: tworzenia, realizowania i ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, realizacji przez szkoły programów rekomendowanych z listy PARPA.
 • Anna Zych – wspiera nauczycieli i terapeutów pedagogicznych w: pracy z uczniami z dysleksją rozwojową lub ryzykiem dysleksji, w ich diagnozowaniu i terapii, w dostosowaniu wymagań do potrzeb i możliwości ucznia; prowadzi formy doskonalenia zawodowego dotyczące rozpoznawania specyficznych trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz prowadzeniu zajęć postdiagnostycznych.