null

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Kształcenia Specjalnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pięć uśmiechniętych osób w bibliotece.
Autor: m.st. Warszawa

Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej są prowadzone przez doradczynie metodyczne, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Specjalistki pracowni organizują szkolenia prowadzone przez ekspertów zewnętrznych.

Odbiorcami działań pracowni są  przede wszystkim:

 • pedagogodzy i psycholodzy szkolni,

 • pedagogodzy specjalni,

 • pedagodzy, psycholodzy i psychoterapeuci pracujący w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,

 • nauczyciele wspomagający i nauczyciele przedmiotowi ze szkół prowadzących edukację włączającą lub integracyjną,

 • nauczyciele szkół specjalnych,

 • terapeuci pedagogiczni i logopedzi ze szkół i placówek oświatowych. 

Obszary doskonalenia prowadzonego przez doradczynie metodyczne

Doradczynie metodyczne prowadzą różnorodne formy doskonalenia zawodowego: 

 • konsultacje indywidualne podczas dyżurów stacjonarnych i zdalnych,

 • konsultacje zespołowe,

 • szkolenia rad pedagogicznych i zespołów zadaniowych,,

 • sieci współpracy i samokształcenia.

Obszary doskonalenia

Doradczni metodyczna

Praca z dzieckiem ze spektrum autyzmu

Justyna Cudny – metody pracy rewalidacyjnej

Urszula Klimkowicz - wykorzystanie elementów psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Aneta Sokołowska – komunikacja w pracy logopedycznej

Dokumentacja kształcenia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Agata Samoraj

Maria Tkaczyk

Praca nauczyciela wspomagającego

Agata Samoraj

Metodyka pracy dydaktycznej z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w edukacji włączającej i integracyjnej

Agata Samoraj

Praca z uczniem z dysleksją rozwojową lub z ryzykiem dysleksji oraz praca z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Justyna Cudny

Anna Zych

Metody prowadzenia terapii pedagogicznej

Anna Zych 

Kształtowanie kompetencji społecznych i emocjonalnych ucznia z trudnościami w tych obszarach

Agnieszka Kowalczyk

Urszula Klimkowicz

Anna Kędzierska

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach

Anna Kędzierska

Urszula Klimkowicz

Profilaktyka, diagnoza i terapia logopedyczna oraz neurologopedyczna dzieci i młodzieży

Aneta Sokołowska

Praca z klasą w edukacji integracyjnej i włączającej

Urszula Klimkowicz

Trening Zastępowania Agresji (Trening Umiejętności Społecznych, Trening Kontroli Złości, Trening Wnioskowania Moralnego)

Agnieszka Kowalczyk

Budowanie odporności psychicznej ucznia i nauczyciela, wspieranie ich w kryzysie emocjonalnym

Agnieszka Kowalczyk

Urszula Klimkowicz

Anna Kędzierska

Praca z uczniami z trudnościami szkolnymi oraz ich rodzicami

Agnieszka Kowalczyk

Anna Kędzierska

Metodyka pracy dydaktycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym

Maria Tkaczyk

Realizacja zadań z zakresu wychowania i profilaktyki w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym 

Maria Tkaczyk

Realizacja zadań z zakresu przysposobienia do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym 

Maria Tkaczyk

Obszary tematyczne doskonalenia prowadzonego przez ekspertów zewnętrznych

Obszar tematyczny 

Specjalistka odpowiadająca za organizację szkoleń

Prawne aspekty pracy specjalistów p-p Elżbieta Tołwińska-Królikowska
Wykorzystanie narzędzi diagnozy przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych
Superwizje dla psychoterapeutów z rejonowych poradni psychologiczno-pedagogicznych
Szkolenia dla Zespołu Interwencji Kryzysowej przy Biurze Edukacji m. st. Warszawa
Praca z uczniem z problemem tożsamości płciowej
Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

Elżbieta Tołwińska-Królikowska

Beata Walkiewicz

Metody wspierające pracę psychologów i pedagogów z uczniem Beata Walkiewicz
Superwizje dla psychoterapeutów z poradni specjalistycznych
Koordynacja działania Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Pracowni

 • Bielańska sieć współpracy i samokształcenia psychologów i pedagogów pracujących w szkołach – Urszula Klimkowicz

 • Sieć współpracy  i samokształcenia dla psychologów i pedagogów pracujących w szkołach w Wesołej i Rembertowie – Anna Kędzierska

 • Sieć współpracy  i samokształcenia dla psychologów i pedagogów pracujących w szkołach – Anna Kędzierska

 • Sieć współpracy i samokształcenia psychologów, pedagogów pracujących w szkołach dzielnicy Ursus, Włochy, Bemowo – Agnieszka Kowalczyk

 • Sieć współpracy i samokształcenia logopedów pracujących w przedszkolach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dziećmi do 7 r.ż. – Aneta Sokołowska

 • Sieć współpracy i samokształcenia logopedów pracujących w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych z dziećmi powyżej 7 r.ż. – Aneta Sokołowska

 • Od głoski do litery - Sieć współpracy logopedów i terapeutów pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - Aneta Sokołowska,  Anna Zych

 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli wspomagających – Agata Samoraj

 • Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli rozpoczynających pracę w szkolnictwie specjalnym – Maria Tkaczyk

 • Terapia pedagogiczna kreatywnie - sieć współpracy i samokształcenia – Justyna Cudny