null

Akademia Dyrektora

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia siedzącą przy biurku kobietę, która przegląda dokumenty

Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych do udziału w formach doskonalenia w roku szkolnym 2022/2023.

Informacje organizacyjne:

 1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce – Szkolenia dla kadry kierowniczej  
 2. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.
 3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie zajęcia będą prowadzone stacjonarnie i/lub on-line.
 4. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierownika szkolenia.

Kursy doskonalące

 1. Vademecum dyrektorki/dyrektora na starcie – szkolenie adresowane do uczestników o stażu na stanowisku do 2 lat. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
  i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową.
 2. Jak zarządzać kryzysami w szkole? – celem dwudniowego kursu jest zapoznanie dyrektorek/dyrektorów szkół z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób – uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania różnymi rodzajami kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/uczniów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych
  w Warszawie oraz zasady pracy z mediami.
 3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu –  celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie wspierających relacji w zespole, stosowanie różnorodnych technik zarządzania konfliktem, zmiana postawy własnej oraz modelowanie zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).
 4. Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych
  na współpracę
   – celem kursu jest rozwijanie kompetencji prowadzenia negocjacji opartych na współpracy.

Grupy wsparcia

 1. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami – doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.
 2. Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dyrektora.

Webinaria/Seminaria

 1. Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023
  z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.
 3. Zmiany w prawie pracy.
 4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora szkoły/ placówki.
 5. Zasady pisania uchwał i protokołów. 
 6. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły. 
 7. Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie.
 8. Rada Pedagogiczna – uprawnienia i dokumentowanie jej pracy.
 9. Kontrola zarządcza w szkole.
 10. Co warto wiedzieć przystępując do konkursu na dyrektora szkoły/placówki oświatowej?
 11. Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora szkoły/ placówki oświatowej.
 12. Statuty szkół/przedszkoli/placówek w świetle zapisów prawa oświatowego.
 13. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 14. Wspomaganie pracy szkoły i placówki - wyzwania i szanse
  w postpandemicznej rzeczywistości.
 15. Etyka zawodu nauczyciela a budowanie wizerunku, autorytetu dyrektora, rady pedagogicznej, placówki.

Cykl warsztatów on-line w ramach zdalnej Akademii Zarządzania:

 1. Lider czy menedżer? – rola dyrektora w kierowaniu ludźmi
 2. Jak zarządzać zespołem pracowników?
 3. Jak zarządzać własną efektywnością w pracy?
 4. Jak wyznaczać cele i oceniać rezultaty działań?
 5. Jak angażować i motywować pracowników?
 6. Szkolenia i ich rola w rozwoju zespołu – wykorzystanie efektów szkoleń
 7. Wywieranie wpływu w pracy dyrektora – od czego zależy i jak to robić?

Warszawskie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

 • Przedszkole równych szans jako koncepcja pracy placówki

Budowanie pozytywnych relacji na podstawie bezpośrednich kontaktów, wzajemne wsparcie przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy dyrektora przedszkola, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, poszerzanie wiedzy
z zakresu wykorzystywania w zarządzaniu placówką narzędzi   informatycznych i nowoczesnych form komunikacji.

Koordynatorka: Agnieszka Borowa (a.borowa@sieci.wcies.edu.pl)

 • Pozapedagogiczne obowiązki młodego stażem dyrektora (obszar administracyjno-prawny)

Wymiana i nabycie nowych doświadczeń, rozwiązywanie problemów, doskonalenie kompetencji zarządczych w obszarze administracyjno-prawnym funkcjonowania placówki.
Koordynatorka: Wiesława Paciorek (
w.paciorek@sieci.wcies.edu.pl)

 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora

Wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w pracy dyrektora szkoły z wykorzystaniem metod coachingowych, wymiana doświadczeń.
Koordynatorka: Anna Gołygowska (
a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl)

 • MS Office 365 w organizacji pracy szkoły/przedszkola

Wsparcie w wykorzystywaniu narzędzi MSOffice 365 w organizacji codziennej pracy dyrektora szkoły/przedszkola, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami korzystania z platformy Eduwarszawa.pl.
Koordynatorka: Joanna Bieńko (
j.bienko@sieci.wcies.edu.pl)

 • Dyrektorze zadbaj o siebie czyli profilaktyka wypalenia i nie tylko  

Wsparcie w profilaktyce radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, zadbanie o dobrostan psychiczny, zwiększenie motywacji do pracy, wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Koordynatorka: Dorota Czerwonka (
dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl)

 • Budowanie pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/a, rady pedagogicznej, placówki  

Rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem autorytetu dyrektorki/a, rady pedagogicznej w oparciu o znajomość i przestrzeganie kluczowych aktów prawa oświatowego, Wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
Koordynatorka: Barbara Klimczak (
b.klimczak@sieci.wcies.edu.pl)

 • Wybrane aspekty pracy dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznej

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych, rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora poradni.
Koordynatorka: Justyna Zaremba (
justyna.zaremba@wcies.edu.pl)

 • Poza schematami – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego.
Koordynatorka: Dorota Czerwonka (
dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl)


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na około 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.