null

Akademia Dyrektora

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawia siedzącą przy biurku kobietę, która przegląda dokumenty

Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych do udziału w formach doskonalenia w roku szkolnym 2023/2024.

Informacje organizacyjne:

 1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce – Szkolenia dla kadry kierowniczej  

 2. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.

 3. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie zajęcia będą prowadzone stacjonarnie i/lub on-line.

 4. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierownika szkolenia.

Konferencje

 1. Kształtowanie kultury oceniania w placówce – realne korzyści dla uczennic/uczniów, rady pedagogicznej, rodziców.

 2. Znaczenie edukacji o prawach człowieka i prawie antydyskryminacyjnym w kształtowaniu postaw prodemokratycznych
  w placówce oświatowej.

Kursy doskonalące

 1. Vademecum dyrektorki/dyrektora na starcie – szkolenie adresowane do uczestników o stażu na stanowisku do 2 lat. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
  i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową.

 2. Jak zarządzać kryzysami w szkole? – celem dwudniowego kursu jest zapoznanie dyrektorek/dyrektorów szkół z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób – uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania różnymi rodzajami kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/uczniów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych w Warszawie oraz zasady pracy z mediami.

 3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką - celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu.

Grupy wsparcia

 1. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami – doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej.

 2. Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dyrektora.

 3. Coaching grupowy dla dyrektorów.

Webinaria/Seminaria

 1. Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2023/2024
  z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego.

 2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora szkoły/ placówki.

 3. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły. 

 4. Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie.

 5. Kontrola zarządcza w szkole.

 6. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 7. Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych
  na współpracę. 

 8. Sztuczna inteligencja w pracy dyrektora – jakim może być wsparciem w zarządzaniu ludźmi.

 9. Tutoring w szkole – dlaczego warto i jak go wprowadzić, rola dyrektora.

 10. Storytelling w pracy dyrektora – jak go wykorzystać w zarządzaniu
  i pracy dydaktycznej.

 11. Jak efektywnie prowadzić spotkania z nauczycielami i rodzicami?

 12.  Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu.

 13.  Prawo oświatowe: statut szkoły jako źródło prawa wewnętrznie    obowiązującego - jego charakter, zakres obowiązywania, skuteczność.

 14.  Prawo oświatowe: statut przedszkola jako źródło prawa wewnętrznie obowiązującego - jego charakter, zakres obowiązywania, skuteczność.

 15.  Budowanie bezpiecznej atmosfery w placówce oświatowej.

 16.  Sytuacja kryzysowa - przeciwdziałanie, zarządzanie.

 17.  Prawo oświatowe - rozwiązywanie trudnych sytuacji prawnych
     w placówce.

 18.  Prawo pracy a prawo oświatowe.

 19.  Prawo oświatowe - awans zawodowy nauczycielki/a

Cykl warsztatów on-line w ramach Akademii Zarządzania:

 1. Dyrektor liderem i menedżerem – jak skutecznie wykorzystywać obie role w zarządzaniu ludźmi?

 2. Jak motywować ludzi do pracy w zespole i efektywnie zarządzać pracą zespołową?

 3. Jak zarządzać własną efektywnością w pracy?

 4. Jak wyznaczać cele i udzielać informacji zwrotnej, aby motywować a nie demotywować?

 5. Jak angażować i motywować pracowników?

 6. Jak skutecznie delegować zadania w pracy dyrektora?

 7. Wywieranie wpływu w pracy dyrektora – od czego zależy i jak to robić?

 8. Jak budować swoją odporność na stres i odnajdywać się w świecie VUCA?

 9. Jak skutecznie wykorzystywać coaching i mentoring w pracy dyrektora?

Warsztaty metodyczne:

 1.  Dobrostan dyrektorki/dyrektora:

 1. Budowanie własnej odporności psychicznej.

 2. Zarządzanie swoimi zasobami.

 1.  Budowanie wizerunku dyrektorki/dyrektora, rady pedagogicznej, placówki:

 1. Skuteczna komunikacja z radą pedagogiczną.

 2. Jak konstruktywnie rozmawiać w sytuacji konfliktowej.

 3. Jak współpracować z rodzicami, by chcieli słuchać i rozmawiać.

 4. Jak świadomie i skuteczne kreować swój wizerunek w oparciu o etykę zawodu nauczycielki, nauczyciela.

Warszawskie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół
i placówek oświatowych 

 • Przedszkole równych szans jako koncepcja pracy placówki

Budowanie pozytywnych relacji na podstawie bezpośrednich kontaktów, wzajemne wsparcie przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy dyrektora przedszkola, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, poszerzanie wiedzy
z zakresu wykorzystywania w zarządzaniu placówką narzędzi   informatycznych i nowoczesnych form komunikacji.

Koordynatorka: Agnieszka Borowa (a.borowa@sieci.wcies.edu.pl)

 • Pozapedagogiczne obowiązki młodego stażem dyrektora (obszar administracyjno-prawny)

Wymiana i nabycie nowych doświadczeń, rozwiązywanie problemów, doskonalenie kompetencji zarządczych w obszarze administracyjno-prawnym funkcjonowania placówki.
Koordynatorka: Wiesława Paciorek (
w.paciorek@sieci.wcies.edu.pl)

 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora

Wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w pracy dyrektora szkoły z wykorzystaniem metod coachingowych, wymiana doświadczeń.
Koordynatorka: Anna Gołygowska (
a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl)

 • Dyrektorze zadbaj o siebie czyli profilaktyka wypalenia i nie tylko  

Wsparcie w profilaktyce radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, zadbanie o dobrostan psychiczny, zwiększenie motywacji do pracy, wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Koordynatorka: Dorota Czerwonka (
dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl)

 • Wybrane aspekty pracy dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznej

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych, rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora poradni.
Koordynatorka: Justyna Zaremba (
justyna.zaremba@wcies.edu.pl)

 • Poza schematami – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego.
Koordynatorka: Dorota Czerwonka (dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl)

 • Znaczenie znajomości prawa oświatowego w budowaniu pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/dyrektora, rady pedagogicznej, placówki

Budowanie współpracy w zespole dyrektorek/ów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, dzielenie się doświadczeniem, poszerzanie, doskonalenie umiejętności w zakresie budowania pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/a, rady pedagogicznej, placówki w oparciu o znajomość
i przestrzeganie kluczowych aktów prawa oświatowego.
Koordynatorka: Barbara Klimczak (
barbara.klimczak@wcies.edu.pl)

  


Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.