null

Akademia Dyrektora

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych do udziału w formach doskonalenia w roku szkolnym 2021/2022.

Informacje organizacyjne:

 1. Na szkolenia z oferty prosimy zapisywać się przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce - szkolenia dla kadry kierowniczej ► link
 2. Wszelkie informacje na temat proponowanych form doskonalenia (potwierdzenia udziału i warunkach organizacyjnych) można uzyskać bezpośrednio u kierowniczki szkolenia Beaty Łuby-Krolik (beata.luba@wcies.edu.pl).
 3. Wszystkie szkolenia proponowane przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń są bezpłatne.
 4. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w Warszawie zajęcia będą prowadzone stacjonarnie i/lub on-line.

 

Kursy doskonalące

 1. Vademecum dyrektorki/dyrektora na starcie – szkolenie adresowane do uczestników o stażu na stanowisku do 2 lat. Celem kursu jest aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego i prawa w oświacie, doskonalenie umiejętności kierowania ludźmi, zarządzania placówką oświatową.
 2. Jak zarządzać kryzysami w szkole? – celem dwudniowego kursu jest zapoznanie dyrektorek/dyrektorów szkół z istotnymi zagadnieniami, które wiążą się z pojawiającymi się w szkole kryzysami dotyczącymi zarówno szkoły jako instytucji, jak również poszczególnych osób – uczennic/uczniów, nauczycielek/nauczycieli i rodziców. W trakcie spotkań przestawione zostaną podstawowe zasady zarządzania różnymi rodzajami kryzysów oraz możliwości i sposoby przeciwdziałania niektórym zdarzeniom. Kurs będzie obejmował takie zagadnienia jak: psychologiczne rozumienie kryzysów, rodzaje i fazy kryzysów, procedury działania w różnych rodzajach kryzysów w tym pandemii, zarządzanie kryzysowe. Omówione zostaną kryzysy dotyczące uczennic/uczniów: śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby przez dzieci w różnym wieku, krzywdzenie dzieci i zapobieganie takim zdarzeniom, zachowania autoagresywne. Przedstawiona zostanie też praca interwentów oświatowych w Warszawie oraz zasady pracy z mediami.
 3. Skuteczna komunikacja w zarządzaniu placówką. Budowanie współpracy kluczem do realizacji celów zespołu –  celem kursu jest rozwijanie kompetencji komunikacyjnych, a w szczególności budowanie efektywnego stylu komunikowania się z innymi, diagnozy barier komunikacyjnych i technik aktywnego zapobiegania ich wystąpieniu, budowanie wspierających relacji w zespole, stosowanie różnorodnych technik zarządzania konfliktem, zmiana postawy własnej oraz modelowanie zachowań konstruktywnych (np. postawy asertywnej).
 4. Rozwiązywanie konfliktów metodą negocjacji nastawionych na współpracę – celem kursu jest rozwijanie kompetencji prowadzenia negocjacji opartych na współpracy.
 5. Umiejętności mediacyjne dyrektora w zarządzaniu szkołą – celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji rozwiązywania konfliktów pojawiających się w środowisku szkolnym na drodze mediacji.

 

Grupy wsparcia

 1. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami – doskonalenie kompetencji interpersonalnych kadry kierowniczej
 2. Kompetencje mediacyjne dyrektora szkoły/ placówki.
 3. Coaching jako forma indywidualnego wsparcia dyrektora.

 

Webinaria/Seminaria

 1. Planowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 z uwzględnieniem aktualnych zmian w przepisach prawa oświatowego.
 2. Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela – zadania dyrektora.
 3. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zadania dyrektora szkoły/ placówki.
 4. Zasady pisania uchwał i protokołów. 
 5. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w praktyce przedszkola/szkoły. 
 6. Procedura „Niebieskie Karty” w oświacie.
 7. Rada Pedagogiczna – uprawnienia i dokumentowanie jej pracy.
 8. Dyskryminacja i mobbing w środowisku pracy – profilaktyka, przeciwdziałanie i reagowanie.
 9. Zarządzanie nieruchomością oświatową. Bezpieczeństwo użytkowania obiektów placówek oświatowych.
 10. Kontrola zarządcza w szkole.
 11. Co warto wiedzieć przystępując do konkursu na dyrektora szkoły/placówki oświatowej?
 12. Decyzje administracyjne i kierownicze dyrektora szkoły/ placówki oświatowej.
 13. Statuty szkół/przedszkoli/placówek w świetle zapisów prawa oświatowego.

 

Cykl warsztatów on-line w ramach zdalnej Akademii Zarządzania:

 1. Lider czy menedżer? – rola dyrektora w kierowaniu ludźmi
 2. Jak zarządzać zespołem pracowników?
 3. Jak zarządzać własną efektywnością w pracy?
 4. Jak wyznaczać cele i oceniać rezultaty działań?
 5. Jak angażować i motywować pracowników?
 6. Szkolenia i ich rola w rozwoju zespołu – wykorzystanie efektów szkoleń
 7. Wywieranie wpływu w pracy dyrektora – od czego zależy i jak to robić?

 

Warszawskie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych 

 • Przedszkole równych szans jako koncepcja pracy placówki

Budowanie pozytywnych relacji na podstawie bezpośrednich kontaktów, wzajemne wsparcie przy rozwiązywaniu trudnych sytuacji w pracy dyrektora przedszkola, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, poszerzanie wiedzy z zakresu wykorzystywania w zarządzaniu placówką narzędzi   informatycznych i nowoczesnych form komunikacji.
Agnieszka Borowa
a.borowa@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Organizacja pracy przedszkola

Wymiana i nabywanie nowych doświadczeń, wypracowanie dokumentacji dla placówki przedszkolnej, wsparcie i motywacja dyrektorów do twórczych działań również z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
Agnieszka Borowa
a.borowa@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Pozapedagogiczne obowiązki młodego stażem dyrektora (obszar administracyjno-prawny)

Wymiana i nabycie nowych doświadczeń, rozwiązywanie problemów, doskonalenie kompetencji zarządczych w obszarze administracyjno-prawnym funkcjonowania placówki.
Wiesława Paciorek
w.paciorek@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Wicedyrektor szkoły/placówki czyli kto?

Wymiana i nabycie nowych doświadczeń, rozwiązywanie bieżących problemów, doskonalenie kompetencji interpersonalnych i warsztatu pracy wicedyrektora.
Wiesława Paciorek
w.paciorek@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Czego współcześnie potrzebuje młody stażem dyrektor szkoły?

Rozwijanie kompetencji związanych z planowaniem i organizacja pracy szkoły oraz własnym rozwojem z wykorzystaniem narzędzi informatycznych w tym MS Office 365.
Anna Gołygowska
a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora

Wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w pracy dyrektora szkoły z wykorzystaniem metod coachingowych, wymiana doświadczeń.
Anna Gołygowska

a.golygowska@sieci.wcies.edu.pl

 

 • MS Office 365 w organizacji pracy przedszkola

Wsparcie w wykorzystywaniu narzędzi MSOffice 365 w organizacji codziennej pracy dyrektora przedszkola, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami korzystania z platformy Eduwarszawa.pl.
Joanna Bieńko
j.bienko@sieci.wcies.edu.pl

 

 • MS Office 365 w organizacji pracy szkoły

Wsparcie w wykorzystywaniu narzędzi MSOffice 365 w organizacji codziennej pracy szkoły, dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami korzystania z platformy Eduwarszawa.pl.
Joanna Bieńko

j.bienko@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Nadzór pedagogiczny

Wsparcie w wykorzystaniu wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego w rozwoju placówki, wsparcie w doborze metod i narzędzi adekwatnych do zaplanowanych celów. Wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Dorota Czerwonka

dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Podłącz się – zarządzanie energią własną 

Wsparcie w profilaktyce radzenia sobie ze stresem, wypalenia zawodowego, zadbanie o dobrostan psychiczny, zwiększenie motywacji do pracy, wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań.
Dorota Czerwonka

dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Kompetencje liderskie młodego dyrektora szkoły/placówki  

Rozwijanie kompetencji liderskich, wsparcie w pełnieniu funkcji kierowniczych oraz związanych z autorefleksją, autoewaluacją i rozwojem, wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
Dorota Czerwonka

dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Przemoc i dyskryminacja w szkole – obecność nieusprawiedliwiona

Wsparcie działań, rozwijanie   kompetencji w zakresie praw człowieka, różnorodności społecznej, przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy, Wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
Barbara Klimczak

b.klimczak@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Budowanie pozytywnego wizerunku (autorytetu) dyrektorki/a, rady pedagogicznej, placówki  

Rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem autorytetu dyrektorki/a, rady pedagogicznej w oparciu o znajomość i przestrzeganie kluczowych aktów prawa oświatowego, Wymiana doświadczeń, wspólne poszukiwanie rozwiązań
Barbara Klimczak

b.klimczak@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Budowanie współpracy z rodzicami – by chcieli słuchać i rozmawiać

Podniesienie kompetencji w zakresie budowania prawidłowych relacji z rodzicami, opiekunami dziecka.
Barbara Klimczak

b.klimczak@sieci.wcies.edu.pl

 

 • Wybrane aspekty pracy dyrektora poradni psychologiczno-pedagogicznej i poradni specjalistycznej

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych, rozwiązywanie trudnych sytuacji w pracy dyrektora poradni.
Justyna Zaremba

justyna.zaremba@wcies.edu.pl

 

 • Szkoła po pandemii – wspomaganie pracy placówki oświatowej

Wymiana doświadczeń z realizacji wspomagania w tym programy Troskliwa szkoła, wzmocnienie efektów udziału w programie.
Justyna Zaremba

justyna.zaremba@wcies.edu.pl

 

 • Poza schematami – sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego

Budowanie współpracy w zespole dyrektorów, wypracowywanie wspólnych stanowisk, wymiana doświadczeń, rozwój kompetencji zarządczych dyrektorów placówek wychowania pozaszkolnego.
Dorota Czerwonka

dorota.czerwonka@sieci.wcies.edu.pl

 

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy będzie aktywny na ok. 20 dni przed planowanym terminem szkolenia.