Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

  • Oddział przygotowawczy - teoria i praktyka | spotkanie 3

    Warsztaty realizowane są w ramach cyklu – Wyzwania wielokulturowej szkoły, w trakcie którego uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi wyzwaniami związanymi z pracą w wielokulturowym środowisku szkolnym oraz nabywają umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi (cudzoziemskimi, polskimi z doświadczeniem życia w innym kręgu kulturowym lub i z rodzin migrujących) doświadczonymi migracją.

  • Laboratorium ewaluacji. Ewaluacja w programie WARS i SAWA | 3. sesja szkoleniowa

    Szkolenie dla przedstawicieli placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy Programu WARS i SAWA) odpowiedzialnych za ewaluację szkolnego programu wspierania uzdolnionych, do udziału w zdalnym kursie doskonalącym. Celem kursu jest poznanie poszczególnych etapów procesu ewaluacji programu edukacyjnego i przygotowanie uczestników do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej 4-letniego programu wspierania uzdolnionych. Kurs obejmuje 28 godziny ...

  • Wychowanie przez sztukę | SEMINARIUM ONLINE

    Szkolenie adresowane jest do nauczycieli języka polskiego, muzyki, plastyki, animatorów kultury szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświaty pozaszkolnej. Celem szkolenia jest inspiracja nauczycieli do poszukiwania ciekawych form w zakresie edukacji humanistycznej i artystycznej i popularyzacja ciekawych zjawisk w kulturze współczesnej. Ze względu na nasilającą się 4. falę pandemii Covid 19 szkolenie będzie realizowane w formie zdalnej. Rejestracja na szkolenie...