Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

 • Bajki matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej

  Zapraszamy na szkolenie adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz przedszkolnej. Szkolenie ma formę kursu e-learningowego, więc możecie Państwo skorzystać z niego w dogodnym dla siebie czasie. Dowiecie się, jak w edukacji matematycznej uczniów młodszych realizować niestandardowe zadania matematyczne w formie bajek i opowiadań. Będziecie mieć okazję do samodzielnego ułożenia bajki lub historii matematycznej. Wszystkie zaproponowane materiały mają charakter praktyczny...

 • Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY– „Uzdolnienia a kompetencje przyszłości”

  Zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym w ramach programu WARS i SAWA. Adresatami wydarzenia są przedstawiciele placówek należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych (realizatorzy WARS i SAWA). Seminarium będzie "edukacyjnym spotkaniem z nauką", a zaproponowane w jego trakcie aktywności pokażą ciekawe rozwiązania w obszarze wspierania i rozwijania uczniowskich zdolności. Więcej informacji i zapisy Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY -...

 • Pierwsze kroki z Microsoft 365. Office 365 w szkole

  Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów i szczebli edukacyjnych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z usługą Office 365 w szkole i jej zastosowaniem w pracy dydaktycznej i własnej. Szkolenie tylko dla nauczycieli mających konto w Eduwarszawa.pl. Link do spotkania zostanie przesłany najpóźniej dwie godziny przed szkoleniem. Więcej informacji i zapisy – link

Dowiedz się więcej

Doradztwo zawodowe

Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego

Centrum Zasobów YLRC(otwiera się w nowej karcie)

Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego.

Wspomaganie

Warszawski Model Wspomagania

Pracownia Przyrodnicza

Wsparcie nauczycielskich pracowni przyrodniczych

Akademia Dyrektora

Wsparcie dyrektora

Akademia Wychowawcy

Wsparcie wychowawcy

Akademia Nauczyciela

Wsparcie młodego nauczyciela

Publikacje WCIES

Zbiór materiałów własnych

Dzieci cudzoziemskie

Wsparcie dzieci cudzoziemskich

Eduwarszawa.pl

Platforma edukacyjna Office365

Współpraca

Projekty międzynarodowe

Dla uzdolnionych

Wspieranie uzdolnionych

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • MAJ
  06

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

  Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego szkół i placówek oświatowych województwa mazowieckiego w następujących specjalnościach (obszarach wspomagania): biblioteki szkolne, biologia (szkoła podstawowa), chemia (szkoła podstawowa), fizyka (szkoła podstawowa), fizyka (szkoła ponadpodstawowa), historia (szkoła podstawowa), historia (szkoła ponadpodstawowa), język angielski (szkoła ponadpodstawowa), język polski (szkoła podstawowa), język rosyjski (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa), podstawy przedsiębiorczości, oligofrenopedagog, przedmioty ekonomiczne, przedmioty zawodowe, wiedza o społeczeństwie (szkoła podstawowa), wychowanie do życia w rodzinie (szkoła podstawowa/szkoła ponadpodstawowa) wychowanie fizyczne (szkoła ponadpodstawowa). Miejsce zatrudnienia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Warszawa, ul. Stara 4. Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 • KWI
  27

  Ogłoszenie o naborze 4/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją projektu WARSZAWA TALENTÓW | Koordynator doradztwa zawodowego

  Ogłoszenie o naborze 4/2022 Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń z dnia 27 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją Projektu WARSZAWA TALENTÓW rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 1. Nazwa i adres jednostki: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 2. Określenie stanowiska: Koordynator doradztwa zawodowego Stanowisko związane jest z bezpośrednią obsługą klienta, pracą przy komputerze, rozmowami telefonicznymi, praca wymagać będzie przemieszczania się pomiędzy budynkami/instytucjami. Na stanowisku brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, słabowidzącym i niesłyszącym. 3. Warunki pracy: 1 etat/40 godzin tygodniowo, umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy, z mozliwością przedłużenia na czas realizacji projektu tj. od 1 czerwca 2022 roku do 31 lipca 2023 roku (16 miesięcy). Praca w systemie zadaniowego czasu pracy. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 proc. 4. Ilość etatów na które trwa nabór: W ramach projektu planowane jest zatrudnienie koordynatorów doradztwa zawodowego w ramach 5 etatów. 5. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem: Wymagania niezbędne: pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; wykształcenie wyższe; kwalifikacje doradcy zawodowego (wykształcenie wyższe kierunkowe lub ukończone studia podyplomowe z doradztwa zawodowego); co najmniej 3 letnie doświadczenie w pracy w obszarze doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstawowej; doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w ostatnich 5 latach; dyspozycyjność i mobilność; umiejętność posługiwania się narzędziami TIK; umiejętność pracy w zespole. Wymagania dodatkowe: doświadczenie w tworzeniu i/lub wdrażaniu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadpodstwowej; doświadczenie w zakresie opracowania pakietow edukacyjnych i/lub ofert szkoleniowych w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego; doświadczenie w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; doświadczenie w pracy z uczniem cudzoziemskim; Znajomość co najmniej jednego z wymienionych języków na poziomie B2: język angielski/rosyjski/ukraiński Praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Prawo oświatowe i aktów wykonawczych do ustawy, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa kodeks cywilny, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 6. Zakres obowiązków: przeprowadzenie diagnozy stanu doradztwa zawodowego we wskazanych szkołach opracowanie modelu wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie przeprowadzonej diagnozy; bieżące wspieranie rozwoju szkoły w realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego; budowanie sieci współpracy szkoły z otoczeniem społeczno-gospodarczym; upowszechnianie informacji w obszarze doradztwa edukacyjno-zawodowego; prowadzenie rad pedagogicznych; prowadzenie zebrań z rodzicami; indywidualne konsultacje dla uczniów; prowadzenie warsztatów grupowych dla uczniów; przygotowanie paneli z ekspertami ds. rynku pracy; organizacja spotkań w szkołach kształcących w zawodowych; inne zadania wynikające z diagnozy stanu doradztwa zawodowego w szkołach; wsparcie organizacyjne działań Centrum Rozwoju Doradztwa Zawodowego; inne działania zlecone przez dyr. WCIES oraz Biuro Urzędu m.st. Warszawy. 7. Wymagane dokumenty: życiorys zawodowy – podpisany odręcznie; kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy i doświadczenie zawodowe opisane w wymaganiach niezbędnych i dodatkowych; kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe [załącznik nr 2]; oryginał kwestionariusza osobowego z oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych [załącznik nr 1]; złożenie dodatkowych dokumentów ponad wymagane przez prawo oznacza jego zgodę na ich przetwarzanie [art.6 ust.1 lit. a RODO]. 8. Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4, Warszawa, w godzinach 8.00-16.00 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.05.2022 r. wyłącznie w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata, z dopiskiem „Nabór na stanowisko: Koordynator doradztwa zawodowego”. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, przy czym dokumenty te muszą wpłynąć do WCIES do dnia 13.05.2022 r. Dokumenty przesłane lub dostarczone po podanych wyżej terminach nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • KWI
  22

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko głównego specjalisty ds. doskonalenia kadr kierowniczych oświaty

  Ogłoszenie Dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń o naborze na stanowisko głównego specjalisty ds. doskonalenia kadr kierowniczych oświaty.

 • KWI
  12

  Ogłoszenie o nieodpłatnym przekazaniu elementów majątku trwałego WCIES innym jednostkom samorządu terytorialnego i fundacjom

  Działając na podstawie Zarządzenia Dyrektora w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym WCIES informujemy, że dysponujmy składnikami majątku przeznaczonymi do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania. O nieodpłatne przekazanie środków mogą występować jednostki organizacyjne systemu oświaty działające na terenie m.st. Warszawy oraz inne jednostki samorządowe oraz fundacje. Pełna treść dokumentu w Załączniku 1. Zaktualizowany stan mebli przeznaczonych do bezpłatnego przekazania – Załącznik 2.

 • KWI
  07

  Ogłoszenie o zamówieniu usługi na opracowanie dokumentacji projektowej

  Ogłoszenie o zamówieniu usługi na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy lokalu użytkowego przy ul. Złotej 60 w Warszawie dla potrzeb prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej. Więcej informacji

Wyświetlanie 1 - 5 z 8 rezultatów.