Ślub krok po kroku

Z chwilą stawienia się w USC należy posiadać dokumenty tożsamości.
Cudzoziemcy składają dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa
ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu. Jeżeli zaświadczenie lub postanowienie sądu nie zawiera danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa cudzoziemiec składa również odpis aktu urodzenia a w przypadku ustania poprzedniego małżeństwa dokumenty to potwierdzające. Dokumenty w języku obcym składa się z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa w obecności tłumacza.

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy dysponuje 11  salami ślubów w następujących dzielnicach: Śródmieście (2 sale w Pałacu Ślubów), Bielany,  Praga Północ, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów, Wola  patrz zakładka Sale ślubów.

Miejsce ślubu poza lokalem USC wskazują narzeczeni w podaniu do Kierownika USC skladanym w dowolnej siedzibie USC.

Po dokonaniu wyboru sali ślubów lub miejsca złożenia oświadczeń (w przypadku ceremonii poza lokalem urzędu) serdecznie zapraszamy do jednej z naszych siedzib w celu:

  • ustalenia i zarezerwowania daty ślubu (małżeństwo może być zawarte po upływie miesiąca od daty złożenia zapewnienia).

 

Za sporządzenie aktu małżeństwa jest ustalona opłata skarbowa w wysokości 84 zł.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonać można wyłącznie w formie gotówkowej (w kasie Urzędu Dzielnicy lub u inkasenta) lub bezgotówkowej na konto :

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

W przypadku ślubu poza lokalem USC obowiązuje dodatkowa opłata w wysokosci 1000zł - art  85 ust 11 Ustawy z dn 28 listopada 2014r Prawo o aktach stanu cywilnego [Dz.U. z dnia 8 grudnia 2014r. poz. 1741 z późn. zm.] oraz  par. 2  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 2015r w sprawie opłaty dodatkowej za przyjęcie oswiadczeń o wstąpieniu w zwiazek małżeński poza urzędem stanu cywilnego [Dz.U. 2015r poz. 180.

  • ślub poza lokalem USC konto nr  23 1030 1508 0000 0005 5000 1004 
    Urząd m.st. Warszawy ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Ślub krok po kroku - tłumaczenie na Polski Język Migowy