null

Jak zgłosić urodzenie dziecka?

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urodzenie dziecka można zgłosić osobiście w urzędzie lub przez e-PUAP.

Link do wniosku zgłoszenia urodzenia dziecka: https://www.gov.pl/web/gov/zglos-urodzenie-dziecka

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia. Po tym terminie kierownik USC sporządzi akt i wybierze imię dla dziecka.

Do uznania ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego wymagana jest obecność obojga rodziców oraz tłumacza w przypadku, gdy przynajmniej jedno z rodziców jest cudzoziemcem nieznającym języka polskiego.

W przypadku cudzoziemców należy przedstawić zagraniczny odpis aktu stanu cywilnego potwierdzający stan cywilny matki dziecka z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Sporządzenie aktu urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej. Pierwszy odpis aktu urodzenia jest bezpłatny. Opłata za kolejne wynosi: 22 zł za odpis skrócony, 33 zł za odpis zupełny.

Jak zgłosić urodzenie dziecka? - tłumaczenie na Polski Język Migowy