Zarządzanie rozwojem Warszawy

Miasto stołeczne Warszawa stanowi skomplikowaną i rozbudowaną organizację, której poszczególne komórki odpowiadają za wszystkie obszary funkcjonowania stolicy. Zadania z różnych obszarów muszą być planowane i wdrażane w sposób spójny oraz zintegrowany - a dodatkowo - współgrać z realizacją celów przyczyniających się do rozwoju miasta.

Strategiczne zarządzanie rozwojem jednostek samorządu terytorialnego jest złożonym przedsięwzięciem - wielowymiarowym i interdyscyplinarnym jednocześnie. Wymaga zintegrowanego planowania opartego na dowodach z uwzględnieniem analizy trendów i scenariuszy rozwoju. Kompleksowego spojrzenia, koncentracji na celach i gotowości do reagowania na zmianę uwarunkowań przy jednoczesnym wychodzeniu naprzeciw oczekiwanym i potrzebom mieszkańców oraz pozostałych grup interesariuszy. Ważną rolę w całym procesie odgrywa wola polityczna władz lokalnych w odniesieniu do charakteru i zakresu zmian oraz kultura organizacyjna administracji samorządowej.                                                                                 

W m.st. Warszawie zintegrowane podejście do zarządzania strategicznego odgrywa coraz większa rolę. Warunkuje ono sprawne i efektywne prowadzenie działań wobec wyzwań jakie niesie za sobą wielkość miasta, poziom skomplikowania i dynamika procesów rozwojowych czy mnogość interesariuszy, ale także rozbudowana struktura miasta licząca ponad tysiąc jednostek organizacyjnych administracji samorządowej.

Procesy integracyjne w stolicy rozpoczęto wraz uruchomieniem prac nad strategią rozwoju miasta – "Strategią #Warszawa2030". Jej przygotowanie poprzedzone było dogłębną ewaluacją poprzedniej strategii – nie tylko zakresu interwencji, ale i systemu zarządzania strategią, w tym realizacji, monitoringu i komunikacji. Wyniki oraz rekomendacje zmian zostały przełożone na rozwiązania usprawniające system zarządzania polityką rozwoju Warszawy.

Dodatkowo w 2017 roku wprowadziliśmy w Warszawie standardy dokumentów programujących rozwój. Usystematyzowaliśmy dokumenty według typu, zakresu formalnego oraz relacji między nimi. Umożliwiło to skoordynowanie polityki rozwoju miasta pod szyldem strategii i było krokiem w kierunku zintegrowania wymiaru społecznego, gospodarczego i środowiskowego z przestrzennym oraz finansowym.

Zobacz także zarzadzanie strategiczne: prezentacja PowerPoint oraz prezentacja w pdf - wersja dostępna.