Uwarunkowania międzynarodowe

Polityka rozwoju miast powiązana jest z wytycznymi oraz dokumentami na kilku poziomach: międzynarodowym, krajowym oraz wojewódzkim. Pierwszy poziom stanowią wytyczne międzynarodowe, które określają cele oraz wyznaczają miastom kierunki działań, zaliczamy do nich:

 • Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 (Agendę ONZ)
 • Nową Agendę Miejską
 • Agendę Miejską dla Unii Europejskiej
 • Nową Kartę Lipską

Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 

W 2015 r. wszystkie 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęły Agendę na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030.  Zobowiązały się tym samym do podjęcia konkretnych działań na rzecz m.in. zlikwidowania ubóstwa, zapewnienia wszystkim pokoju i dobrobytu, a także ochrony naszej planety. Agenda odnosi się do globalnych wyzwań, zwłaszcza klimatycznych, ale także gospodarczych i społecznych, które osiągnęły tak dużą skalę i poziom złożoności, nie da się ich rozwiązać na poziomie pojedynczego państwa czy organizacji i wymagają międzynarodowej współpracy. 

Agenda określa 17 celów zrównoważonego rozwoju, a za celami wyznacza 169 zadań szczegółowych, które mają zostać osiągnięte do 2030 roku. Każde zadanie ma ustalone wskaźniki, dzięki którym na całym świecie możliwe jest monitorowanie postępów w osiąganiu celów. Cel 11 Agendy odnosi się bezpośrednio do rozwoju miast i ma uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu.

Więcej o celu 11 na stronie cele zrównoważonego rozwoju.

Nowa Agenda Miejska

Nowa Agenda Miejska to dokument, który zwraca szczegółową uwagę na wyzwania związane z postępującą urbanizacją. Został on przyjęty w październiku 2016 roku w Quito na konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie mieszkalnictwa i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich (Habitat III). Nowa Agenda Miejska proponuje możliwe kierunki działań i jednocześnie wzmacnia misję Agendy 2030 w zakresie wspierania zrównoważonej urbanizacji. 
W dokumencie zarysowana jest wspólna wizja miast dla wszystkich. Wizja odnosząca się do sprawiedliwego użytkowania i korzystania z miast i osiedli ludzkich, starająca się propagować włączenie społeczne i zapewniać, że wszyscy mieszkańcy, obecnego i przyszłych pokoleń, bez żadnej dyskryminacji, mogą zamieszkiwać i tworzyć sprawiedliwe, bezpieczne, zdrowe, dostępne, przystępne, prężne i zrównoważone miasta i osiedla ludzkie, zapewniające wszystkim dobrobyt i wysoką jakość życia. Celem autorów agendy jest osiągniecie takiego stanu miast i osiedli ludzkich, w których wszyscy ludzie mogą cieszyć się równymi prawami i szansami, jak również podstawowymi wolnościami, kierując się celami i zasadami Karty Narodów Zjednoczonych, w tym pełnym poszanowaniem prawa międzynarodowego. 

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej

Agenda miejska dla UE stanowi forum, w którym udział biorą przedstawiciele instytucji Unii Europejskiej oraz przedstawiciele władz miejskich i inne zainteresowane podmioty. Agenda miejska nakreśla pożądany kierunek rozwoju miast, koncentruje się na wyzwaniach związanych z postępującą urbanizacją oraz proponuje możliwe kierunki działań. Priorytetami zawartymi w agendzie są m.in.:

 • jakość powietrza
 • gospodarka o obiegu zamkniętym
 • przystosowanie się do zmiany klimatu
 • transformacja cyfrowa
 • transformacja energetyki
 • mieszkalnictwo
 • włączenie społeczne migrantów i uchodźców
 • innowacyjne i odpowiedzialne zamówienia publiczne
 • miejsca pracy i umiejętności w gospodarce lokalnej
 • zrównoważone wykorzystanie gruntów
 • rozwiązania oparte na zasobach przyrody, mobilność na obszarach miejskich oraz ubóstwo miejskie

Nowa Karta Lipska

Nowa Karta Lipska wyznacza kierunki rozwoju miast UE, podkreśla potrzebę ich transformacji i wskazuje zasady dobrego zarządzania miastami. To zbiór strategicznych zasad i kierunków dobrego zarządzania miastami, który określa politykę miejską w Unii Europejskiej po 2020 roku.