Uwarunkowania wojewódzkie

Polityki rozwoju lokalnego muszą uwzględniać nie tylko kierunki polityki rozwoju kraju, ale także województwa. Strategia rozwoju województwa jest dokumentem przyjmowanym obligatoryjnie (w drodze uchwały sejmiku województwa).

Dla Warszawy dokumentem na poziomie wojewódzkim jest "Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku Innowacyjne Mazowsze". Określa ona drogi rozwoju i działania, które pozwolą osiągnąć w maksymalnym stopniu realizację celu wskazanego w strategii jako nadrzędny. Następstwem tego powinno być zdynamizowanie procesu rozwoju i modernizacji gospodarki regionu, co doprowadzi do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców. Jednym z elementów strategii jest określenie właściwych dla regionu rozwiązań, a tym samym wskazanie działań, które najlepiej mogą przygotować gospodarkę i społeczeństwo regionu do potrzeb i wyzwań przyszłości.

Wizja przedstawiona w strategii przedstawia Mazowsze jako region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego mieszkańców. Celem głównym jest natomiast zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim oraz wzrost znaczenia obszaru metropolitalnego Warszawy w Europie.


Nowelizacja "Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju" z listopada 2020 r. wprowadziła zmiany do poprzedniej treści strategii:

  • włączyła aspekty przestrzenne, 
  • wskazała bezpośrednio, że strategia rozwoju województwa jest realizowana przez programy rozwoju, regionalny program operacyjny, program służący realizacji umowy partnerstwa, kontrakt terytorialny, kontrakt sektorowy i kontrakt programowy,
  • przewiduje również formę graficzną dokumentu (do tej pory przyjmowała jedynie formę tekstową). 

Strategia rozwoju gminy i ponadregionalna w odróżnieniu od strategii rozwoju województwa jest fakultatywna. Jeśli gmina zdecyduje się na jej opracowanie, zobowiązana jest do zadbania o spójność swojej strategii ze strategią rozwoju województwa oraz strategią rozwoju ponadlokalnego (jeśli ta została przyjęta).