Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Polityka jest zwięzłym dokumentem, w którym prezentujemy nasz sposób myślenia o rozwoju lokalnej gospodarki, opisujemy zasady i wartości, na których opierać będziemy nasze działania i współpracę z otoczeniem. Wskazujemy priorytetowe, kluczowe kierunki działań i zagadnienia, na których będziemy koncentrować się z naszymi partnerami. W jednym dokumencie odnosimy się horyzontalnie i przekrojowo do rozwoju gospodarczego Warszawy i roli samorządu, uwzględniając obecne wyzwania, trendy i...

 • Artykuł

  Prowadzimy prace nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2025-2030. To ważny dokument – podstawa funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem miasta. Program ten jest tworzony z uwzględnieniem opinii mieszkańców, aby odpowiadał na potrzeby w zakresie poprawy jakości życia w duchu zrównoważonego rozwoju. Dlatego zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do udziału w konsultacjach społecznych.

 • Artykuł

  Polityka młodzieżowa to dokument wyznaczający kierunki pracy z młodzieżą. Określa wartości i postawy, które są kluczowe w kontekście pracy z młodzieżą na wszystkich jej płaszczyznach. Dokument stanowi wytyczne dla wszystkich podmiotów współpracujących z i na rzecz młodzieży. Jest odpowiedzią na pytanie, do czego wspólnie jako miasto dążymy. Ułatwia młodym odnalezienie się w gąszczu miejskich działań oraz stanowi dla nich wsparcie w kształtowaniu pozytywnych postaw i swojej tożsamości....

 • Artykuł

  Program nie został przyjęty. Cel 2.3. Korzystamy z usług blisko domu Usługi publiczne i komercyjne pozwalające zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców powinny być świadczone blisko miejsca zamieszkania. Skupienie ich w centrach dzielnicowych i subdzielnicowych pozwoli efektywnie kształtować funkcje miejskie oraz aranżować przestrzenie, w których rozwijane będą kontakty międzyludzkie. Poprawę dostępności podstawowych usług uda się osiągnąć dzięki dostosowaniu ich do zmieniającej się liczby...

 • Artykuł

  Na jakim etapie jesteśmy? Trwa zbieranie uwag do projektu programu od kluczowych partnerów i interesariuszy wewnętrznych oraz przygotowania do konsultacji społecznych. listopad 2022 Określiliśmy interesariuszy wewnętrznych. Na podstawie diagnozy określiliśmy propozycje celu głównego, celów szczegółowych i wstępne propozycje działań. Przeprowadziliśmy 5 warsztatów z interesariuszami wewnętrznymi w celu weryfikacji i uzupełnienia zaproponowanych wcześniej celów szczegółowych i propozycji...