Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Paulina Nowicka Paulina Nowicka jest doktorem nauk o Ziemi oraz ekspertem ds. polityki rozwoju i zarządzania strategicznego. Od 2010 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zajmuje się dokumentami programującymi rozwój, kierowała pracami nad "Strategią #Warszawa2030", "Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020+", "Programem wspierania przedsiębiorczości. Innowacyjna Warszawa 2020". Współtworzyła narzędzia i mechanizmy usprawniające...

 • Artykuł

  Koordynatorzy programów wykonawczych współpracują z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta na każdym z etapów aktualizacji i wdrażania strategii. Odpowiadają za zaplanowanie, przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie procesu opracowania programu wykonawczego a także za bieżącą współpracę z wszystkimi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu dokumentu. Do zadań koordynatorów należy również późniejsze wdrożenie programu, przygotowanie corocznej listy projektów do realizacji oraz...

 • Artykuł

  M.st. Warszawa jest dużą organizacją, która odpowiada lub wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania miasta. Wielość podmiotów oraz złożoność obszarów funkcjonowania miasta sprawia, że konieczne jest zapewnienie narzędzi i procedur gwarantujących spójność i efektywność realizowanych zadań. Na potrzeby realizacji strategii wypracowaliśmy w m.st. Warszawie rozwiązania, które są dostosowane do uwarunkowań organizacyjnych stolicy. Są one odpowiedzią na konieczność szerokiej współpracy podczas...

 • Artykuł

  "Strategia Warszawa#2030" jest dokumentem ogólnym – definiuje wizję, cele strategiczne i operacyjne. Skupia się na osiągnięciu oczekiwanych rezultatów, ale nie wskazuje konkretnych sposobów ich osiągnięcia. Dlatego dla realizacji strategii kluczowe jest przeniesienie jej zapisów na aspekt przestrzenny oraz zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów. Pierwsze zadanie realizuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miejscowymi planami...

 • Artykuł

  Zarządzanie strategią rozwoju miasta należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy. Prezydent podejmuje kluczowe decyzje o kierunkach rozwoju miasta, w tym o aktualizacji strategii, jej wdrażaniu oraz wydaje inne postanowienia, m.in. na podstawie danych z monitorowania i ewaluacji strategii. Prezydenta wspierają pozostali uczestnicy systemu zarządzania strategią rozwoju miasta: Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarz m.st. Warszawy, Skarbnik m.st. Warszawy, Dyrektor Magistratu oraz...