Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Polityka przestrzenna określa lokalne zasady gospodarowania przestrzenią i jest prowadzona w oparciu o przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Przyjęta w 2020 roku nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadziła zmiany w Ustawie o planowaniu...

 • Artykuł

  Materiały do pobrania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Wieloletnia prognoza finansowa m.st. Warszawy Budżet m.st. Warszawy Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 • Artykuł

  Zapewnienie wygody życia i działania w tak dużym mieście jak Warszawa wymaga zachowania równowagi między wielkomiejskością i stołecznymi funkcjami a środowiskiem codziennego życia mieszkańców. W tym kontekście ważne jest łączenie podstawowych funkcji miejskich z funkcjami miejsca zamieszkania, rozumianego jako osiedle lub dzielnica. Chodzi o umożliwienie mieszkańcom zaspokajania codziennych potrzeb, czyli zapewnienie podstawowych usług, miejsc pracy i spędzania wolnego czasu, blisko domu....

 • Artykuł

  Warszawa, chcąc być inspirującą inne miasta metropolią, stanowiącą przyjazne środowisko do tworzenia i rozwijania nowych idei i rozwiązań, musi umiejętnie wykorzystywać swój potencjał, twórcze napięcie i zaradność mieszkańców. Wymaga to ukształtowania efektywnie funkcjonującego systemu innowacji, zapewniającego sprzyjające warunki kreowania, rozwijania i wdrażania nowych pomysłów w sferze społecznej, kultury, nauki i gospodarki, otwarcia warszawskich twórców na świat oraz przyciągania nowych...

 • Artykuł

  Zaspokajanie potrzeb osób poruszających się po mieście – codziennie dojeżdżających do pracy, szkoły lub uczelni, turystów i innych przyjezdnych – wymaga wysokiej jakości, odpowiednio zorganizowanej przestrzeni. Należy zatem kształtować strukturę funkcjonalnoprzestrzenną zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności, a także zwiększać zwartość zabudowy niedokończonych układów urbanistycznych i przeciwdziałać „rozlewaniu się” miasta. Dlatego docelowo na strukturę przestrzenną Warszawy...