Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Sukces realizacji celu 2. będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks wygodnej lokalności. 2.1. Mamy dostęp do szerokiej oferty mieszkań Wskaźnik: Odsetek mieszkańców pozytywnie oceniających możliwość kupna i wynajęcia mieszkania za rozsądną cenę. wartość bazowa: 29% ⇒ wartość docelowa: 40% Realizatorzy: Biuro Polityki Lokalowej, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Urzędy dzielnic m.st. Warszawy, jednostki organizacyjne i osoby prawne m.st....

 • Artykuł

  Sukces realizacji celu 3. będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks funkcjonalnej przestrzeni. 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej Wskaźniki: Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości przestrzeni publicznych w centrum miasta wartość bazowa: 31% ⇒ wartość docelowa: 46% Odsetek mieszkańców zadowolonych z jakości przestrzeni publicznych w dzielnicach wartość bazowa: 38% ⇒ wartość docelowa: 52% Realizatorzy: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Bezpieczeństwa...

 • Artykuł

  Sukces realizacji celu 1. będzie mierzony za pomocą wskaźnika Indeks odpowiedzialnej wspólnoty. 1.1. Dbamy o siebie nawzajem wskaźnik: Odsetek mieszkańców angażujących się społecznie wartość bazowa: 41% ⇒ wartość docelowa: 70% Realizatorzy: Centrum Komunikacji Społecznej, Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Biuro Edukacji, Biuro Marketingu Miasta, Biuro Kultury, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Biuro Architektury i...

 • Artykuł

  Dla realizacji strategii rozwoju miasta niezbędne jest zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów. Większość środków przeznaczonych na realizację strategii pochodzi z budżetu m.st. Warszawy. Oszacowano, że w perspektywie 2030 r. miasto stołeczne Warszawa przeznaczy na realizację celów strategii co najmniej 30,4 mld zł. Środki te zostaną przydzielone do poszczególnych programów. Część przedsięwzięć będzie współfinansowana także z innych źródeł np.: środków unijnych, ...

 • Artykuł

  Polityka przestrzenna określa lokalne zasady gospodarowania przestrzenią i jest prowadzona w oparciu o przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”. Przyjęta w 2020 roku nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadziła zmiany w Ustawie o planowaniu...