Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia - Aktualności

 • Artykuł

  Równolegle z procesem realizacji strategii prowadzona jest ewaluacja bieżąca. Przeprowadzana jest w trakcie wdrażania dokumentów programujących rozwój miasta. Dzięki temu, że realizowana jest co roku, pozwala na bieżące identyfikowanie i wykrywanie problemów oraz wskazywanie sposobów ich rozwiązania. Ewaluacja bieżąca (on-going) Równolegle z procesem realizacji strategii prowadzona jest ewaluacja bieżąca. Przeprowadzana jest w trakcie wdrażania dokumentów programujących rozwój miasta. Dzięki...

 • Artykuł

  Monitoring do Strategii #Warszawa2030 opiera się na dwóch rodzajach wskaźników, które pozwalają "mierzyć" strategię: wskaźnikach celów oraz wskaźnikach kontekstowych. Wskaźniki celów Wskaźniki celów zostały przypisane celom strategii, zarówno celom strategicznym, jak również operacyjnym. Każdy z nich ma określoną wartość początkową (bazową) oraz wartość docelową, która ma zostać osiągnięta do 2030 roku. Wskaźniki określają ilościowy (procentowy) postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów. Nie...

 • Artykuł

  Mierzenie postępów w realizacji poszczególnych celów strategii, jak również identyfikowanie czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich osiąganie, zapewnia system monitoringu i ewaluacji. Monitoring umożliwia identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, ale przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na problemy i zmiany pojawiające się nie tylko w samym mieście, ale również w województwie, kraju czy na świecie. Aby było to możliwe, wszystkie cele (zarówno...

 • Artykuł

  W dzielnicach m.st. Warszawy funkcję organizacyjną w zakresie współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta oraz z Koordynatorami programów pełnią Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta. Dzięki koordynatorom dzielnicowym zapewniona jest pełna współpraca dla całego m.st. Warszawy. Do ich zadań należy koordynacja i animacja zaangażowania urzędu dzielnicy w prace nad programami wykonawczymi. Koordynatorzy dzielnicowi prowadzą wykaz programów, w które...

 • Artykuł

  Koordynatorzy programów wykonawczych współpracują z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta na każdym z etapów aktualizacji i wdrażania strategii. Odpowiadają za zaplanowanie, przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie procesu opracowania programu wykonawczego a także za bieżącą współpracę z wszystkimi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu dokumentu. Do zadań koordynatorów należy również późniejsze wdrożenie programu, przygotowanie corocznej listy projektów do realizacji oraz...