Wyniki wyszukiwania w serwisie Strategia

 • Artykuł

  Mierzenie postępów w realizacji poszczególnych celów strategii, jak również identyfikowanie czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich osiąganie, zapewnia system monitoringu i ewaluacji. Monitoring umożliwia identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, ale przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na problemy i zmiany pojawiające się nie tylko w samym mieście, ale również w województwie, kraju czy na świecie. Aby było to możliwe, wszystkie cele (zarówno...

 • Artykuł

  W dzielnicach m.st. Warszawy funkcję organizacyjną w zakresie współpracy z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta oraz z Koordynatorami programów pełnią Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta. Dzięki koordynatorom dzielnicowym zapewniona jest pełna współpraca dla całego m.st. Warszawy. Do ich zadań należy koordynacja i animacja zaangażowania urzędu dzielnicy w prace nad programami wykonawczymi. Koordynatorzy dzielnicowi prowadzą wykaz programów, w które...

 • Artykuł

  Paulina Nowicka Paulina Nowicka jest doktorem nauk o Ziemi oraz ekspertem ds. polityki rozwoju i zarządzania strategicznego. Od 2010 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zajmuje się dokumentami programującymi rozwój, kierowała pracami nad "Strategią #Warszawa2030", "Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020+", "Programem wspierania przedsiębiorczości. Innowacyjna Warszawa 2020". Współtworzyła narzędzia i mechanizmy usprawniające...

 • Artykuł

  Koordynatorzy programów wykonawczych współpracują z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta na każdym z etapów aktualizacji i wdrażania strategii. Odpowiadają za zaplanowanie, przygotowanie i prawidłowe przeprowadzenie procesu opracowania programu wykonawczego a także za bieżącą współpracę z wszystkimi partnerami uczestniczącymi w tworzeniu dokumentu. Do zadań koordynatorów należy również późniejsze wdrożenie programu, przygotowanie corocznej listy projektów do realizacji oraz...

 • Artykuł

  M.st. Warszawa jest dużą organizacją, która odpowiada lub wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania miasta. Wielość podmiotów oraz złożoność obszarów funkcjonowania miasta sprawia, że konieczne jest zapewnienie narzędzi i procedur gwarantujących spójność i efektywność realizowanych zadań. Na potrzeby realizacji strategii wypracowaliśmy w m.st. Warszawie rozwiązania, które są dostosowane do uwarunkowań organizacyjnych stolicy. Są one odpowiedzią na konieczność szerokiej współpracy podczas...