System zarządzania strategią rozwoju miasta

Zakres określonych w "Strategii #Warszawa2030" celów ma charakter przekrojowy i interdyscyplinarny, co związane jest z koniecznością szerokiej współpracy, zarówno wewnątrz urzędu, jak i z partnerami zewnętrznymi. W celu zapewnienia spójności i efektywności realizowanych zadań wypracowaliśmy "System zarządzania strategią rozwoju miasta". System wskazuje podmioty uczestniczące w zarządzaniu strategią oraz porządkuje procesy związane z realizacją polityki rozwoju miasta.

Strategia to dokument określający kierunek rozwoju, dlatego konieczne jest przeniesienie jej zapisów do bardziej szczegółowych dokumentów o charakterze wykonawczym (narzędzia wdrażania). Ze względu na fakt, że głównym narzędziem wdrażania strategii są programy wykonawcze, wprowadziliśmy również zasady zarządzania tymi dokumentami.

Każdy program ma wyznaczonego koordynatora programu. W jego zadaniach wspierają go biura wiodące w tematyce programu. Najważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu podejmuje Rada Programu. W realizację programów zaangażowani są nie tylko partnerzy wewnętrzni, ale też podmioty zewnętrzne (analogicznie jak w strategii). Więcej informacji w zakładce: programy wykonawcze.


Procesy zarządzania strategią

Zarządzanie strategiczne składa się z cyklu obejmującego planowanie, wdrażanie, monitorowanie i komunikowanie oraz ewaluację. Dlatego "System zarządzania strategią rozwoju miasta" obejmuje pięć podstawowych procesów, którymi są: aktualizacja - wdrażanie - monitorowanie - ewaluacja i komunikowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy.

Aktualizacja strategii rozwoju m.st. Warszawy 

Aktualizacja strategii obejmuje zadania związane z zapewnieniem aktualności i ciągłości zarządzania strategicznego. Proces rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy o aktualizacji strategii i trwa do chwili przyjęcia zaktualizowanego dokumentu uchwałą Rady m.st. Warszawy.

Wdrażanie strategii rozwoju m.st. Warszawy

Strategia jest wdrażana poprzez realizację programów, które zapewniają operacjonalizację celów strategii. Proces obejmuje zadania związane zarówno z planowaniem, jak i wdrażaniem programów. Programy są wdrażane poprzez realizację projektów.

Monitorowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy 

Monitorowanie to proces, który dostarcza informacji o stopniu realizacji celów określonych w strategii. Polega na cyklicznym pomiarze stopnia osiągnięcia wyznaczonych wskaźników. Jest prowadzony w cyklu rocznym, zgodnie z następującą sekwencją działań: przygotowanie rocznych raportów z realizacji projektów, następnie opracowanie rocznych raportów z realizacji programów i na tej podstawie – rocznego raportu z realizacji strategii.

Ewaluacja strategii rozwoju m.st. Warszawy 

Ewaluacja obejmuje analizę i ocenę danych z monitoringu oraz ewaluacji programów, a także informacji odnoszących się do sprawności funkcjonowania Systemu. Na tej podstawie identyfikowane są elementy, które wymagają modyfikacji. Zakres i sposoby wprowadzania zmian formułowane są w formie rekomendacji i odnoszą się zarówno do zakresu celów strategii i programów, jak i systemu ich realizacji. Ewaluacja strategii odbywa się na bieżąco on-going. W zależności od potrzeb, stosowane są inne typy ewaluacji.

Komunikowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy

Strategia rozwoju, w szczególności zawarte w niej wizja i cele, muszą być upowszechniane wewnątrz i poza urzędem, w tym zwłaszcza wśród partnerów zaangażowanych w jej realizację. Wszyscy uczestnicy Systemu biorą udział w procesie komunikowania strategii. Co roku publikacji i upublicznieniu podlegają: folder zawierający najważniejsze projekty do realizacji na dany rok, roczne raporty z realizacji każdego z programów oraz roczny raport z realizacji strategii.


"System zarządzania strategią rozwoju miasta" został wprowadzony Zarządzaniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1277/2019, a za jego wdrażanie odpowiada Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta.

Zasady zarządzania dokumentami programującymi rozwój znajdują się w Standardach dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.