System zarządzania strategią

Zakres określonych w Strategii #Warszawa2030 celów ma charakter przekrojowy i interdyscyplinarny, co związane jest z koniecznością szerokiej współpracy, zarówno wewnątrz urzędu, jak i z partnerami zewnętrznymi. W celu zapewnienia spójności i efektywności realizowanych zadań wypracowaliśmy "System zarządzania strategią rozwoju miasta" (dalej: System). System wskazuje podmioty uczestniczące w zarządzaniu strategią oraz porządkuje procesy związane z realizacją polityki rozwoju miasta.


System został wprowadzony Zarządzaniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1277/2019, a za jego wdrażanie odpowiada Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta. Zasady zarządzania dokumentami programującymi rozwój znajdują się w Standardach dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.


Strategia to dokument określający kierunek rozwoju, dlatego konieczne jest przeniesienie jej zapisów do bardziej szczegółowych dokumentów o charakterze wykonawczym (narzędzia wdrażania). Ze względu na fakt, że głównym narzędziem wdrażania strategii są programy wykonawcze, wprowadziliśmy również zasady zarządzania tymi dokumentami.

Każdy program ma wyznaczonego koordynatora programu. W jego zadaniach wspierają go biura wiodące w tematyce programu. Najważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu podejmuje Rada Programu. W realizację programów zaangażowani są nie tylko partnerzy wewnętrzni, ale też podmioty zewnętrzne (analogicznie jak w strategii).

Więcej informacji w zakładce: programy wykonawcze.


Procesy zarządzania strategią

Zarządzanie strategiczne składa się z cyklu obejmującego planowanie, wdrażanie, monitorowanie i komunikowanie oraz ewaluację. Dlatego "System zarządzania strategią rozwoju miasta" obejmuje pięć podstawowych procesów, którymi są: aktualizacja - wdrażanie - monitorowanie - ewaluacja i komunikowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy.

  • Aktualizacja strategii rozwoju m.st. Warszawy 

Aktualizacja strategii obejmuje zadania związane z zapewnieniem aktualności i ciągłości zarządzania strategicznego. Proces rozpoczyna się w momencie podjęcia decyzji przez Prezydenta m.st. Warszawy o aktualizacji strategii i trwa do chwili przyjęcia zaktualizowanego dokumentu uchwałą Rady m.st. Warszawy.

  • Wdrażanie strategii rozwoju m.st. Warszawy

Strategia jest wdrażana poprzez realizację programów, które zapewniają operacjonalizację celów strategii. Proces obejmuje zadania związane zarówno z planowaniem, jak i wdrażaniem programów. Programy są wdrażane poprzez realizację projektów.

  • Monitorowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy 

Monitorowanie to proces, który dostarcza informacji o stopniu realizacji celów określonych w strategii. Polega na cyklicznym pomiarze stopnia osiągnięcia wyznaczonych wskaźników. Jest prowadzony w cyklu rocznym, zgodnie z następującą sekwencją działań: przygotowanie rocznych raportów z realizacji projektów, następnie opracowanie rocznych raportów z realizacji programów i na tej podstawie – rocznego raportu z realizacji strategii.

  • Ewaluacja strategii rozwoju m.st. Warszawy 

Ewaluacja obejmuje analizę i ocenę danych z monitoringu oraz ewaluacji programów, a także informacji odnoszących się do sprawności funkcjonowania Systemu. Na tej podstawie identyfikowane są elementy, które wymagają modyfikacji. Zakres i sposoby wprowadzania zmian formułowane są w formie rekomendacji i odnoszą się zarówno do zakresu celów strategii i programów, jak i systemu ich realizacji. Ewaluacja strategii odbywa się na bieżąco on-going. W zależności od potrzeb, stosowane są inne typy ewaluacji.

  • Komunikowanie strategii rozwoju m.st. Warszawy

Strategia rozwoju, w szczególności zawarte w niej wizja i cele, muszą być upowszechniane wewnątrz i poza urzędem, w tym zwłaszcza wśród partnerów zaangażowanych w jej realizację. Wszyscy uczestnicy Systemu biorą udział w procesie komunikowania strategii. Co roku publikacji i upublicznieniu podlegają: folder zawierający najważniejsze projekty do realizacji na dany rok, roczne raporty z realizacji każdego z programów oraz roczny raport z realizacji strategii.

Grafika dekoracyjna - procesy zarządzania strategią: aktualizacja, wdrażanie, monitoring, ewaluacja i komuniakcja