Rodzaje wskaźników

Monitoring do Strategii #Warszawa2030 opiera się na dwóch rodzajach wskaźników, które pozwalają "mierzyć" strategię: wskaźnikach celów oraz wskaźnikach kontekstowych. 

Wskaźniki celów

Wskaźniki celów zostały przypisane celom strategii, zarówno celom strategicznym, jak również operacyjnym. Każdy z nich ma określoną wartość początkową (bazową) oraz wartość docelową, która ma zostać osiągnięta do 2030 roku. Wskaźniki określają ilościowy (procentowy) postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów. Nie dowiemy się z nich o konkretnych wybudowanych obiektach czy osobach uczestniczących w poszczególnych działaniach.

Więcej o wskaźnikach i ich wartościach znajdziesz w opisach celów operacyjnych na stronie Strategia #Warszawa2030.

Wskaźniki kontekstowe

Uzupełnieniem informacji płynących z realizacji strategii i wskaźników celów są wskaźniki kontekstowe, czyli dane o ogólnej sytuacji społeczno-gospodarczej miasta na tle innych wybranych miast polskich i europejskich. Podstawowym źródłem danych dla wskaźników kontekstowych jest Główny Urząd Statystyczny. Wskaźniki kontekstowe to m.in:

  • liczba ludności
  • przyrost naturalny
  • produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca
  • dochody budżetu miasta 
  • wydatki majątkowe inwestycyjne
  • poziom emisji CO2
  • liczba studentów
  • stopa bezrobocia
  • zasięg korzystania z pomocy społecznej, etc.

Wskaźniki monitoringu określa szczegółowo 6 załącznik do Strategii #Warszawa2030. 

Grafika: wskaźniki celów i kontekstowe.