Realizatorzy strategii

Zarządzanie strategią rozwoju miasta należy do kompetencji Prezydenta m.st. Warszawy. Prezydent podejmuje kluczowe decyzje o kierunkach rozwoju miasta, w tym o aktualizacji strategii, jej wdrażaniu oraz wydaje inne postanowienia, m.in. na podstawie danych z monitorowania i ewaluacji strategii. 

Prezydenta wspierają pozostali uczestnicy systemu zarządzania strategią rozwoju miasta:

 • Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, Sekretarz m.st. Warszawy, Skarbnik m.st. Warszawy, Dyrektor Magistratu oraz Dyrektorzy Koordynatorzy - na potrzeby Systemu zwani są komitetem sterującym, którego posiedzenia mogą odbywać się w dowolnej formule, np. kolegium;
 • Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta wraz z Sekretariatem strategii rozwoju miasta;
 • Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju miasta;
 • Biura wiodące w programie;
 • Rady programów;
 • Koordynatorzy programów;
 • Wewnętrzni realizatorzy programów;
 • Partnerzy zewnętrzni.

Schemat struktury organizacyjnej systemu zarządzania strategią rozwoju miasta:

grafika dekoracyjna, schemat przedstawiający uczestników systemu zarządzania strategią rozwoju miasta

 

Realizatorzy wewnętrzni i partnerzy zewnętrzni

Ze względu na zakres przyjętych celów realizacja strategii wymaga szeroko pojętej współpracy, zarówno z partnerami wewnętrznymi, jak również zewnętrznymi partnerami urzędu.

Realizatorzy wewnętrzni:

 • biura Urzędu m.st. Warszawy,
 • dzielnice m.st. Warszawy,
 • miejskie jednostki organizacyjne,
 • spółki komunalne,
 • inne jednostki m.st. Warszawy.

Realizatorzy zewnętrzni (publiczni i prywatni):

 • instytucje samorządów lokalnych Obszaru Metropolitalnego Warszawy,
 • instytucje samorządu województwa,
 • instytucje państwowe,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze,
 • uczelnie,
 • instytucje badawczo-rozwojowe,
 • przedsiębiorstwa,
 • mieszkańcy niezrzeszeni,
 • nieformalne grupy mieszkańców.

Dodatkowo w systemie uczestniczy organ stanowiący i kontrolny – Rada m.st. Warszawy – który decyduje o najważniejszych sprawach miasta i nadzoruje działania Prezydenta m.st. Warszawy. Rada przyjmuje strategię uchwałą i jest informowana o wynikach jej wdrażania.

Szczegółowe zakresy zadań uczestników oraz zależności pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w systemie są określone w Systemie zarządzania strategią rozwoju miasta, który stanowi załącznik do zarządzenia 1277/2019.