Programy wykonawcze

Programy to dokumenty wykonawcze, które określają, w jaki sposób mają być realizowane cele operacyjne wskazane w "Strategii #Warszawa2030". Wraz z politykami oraz innymi dokumentami zaliczają się do dokumentów programujących rozwój Warszawy.

Programy wykonawcze przypisane są do poszczególnych celów operacyjnych "Strategii #Warszawa2030". Co ważne, są dokumentami powiązanymi ze sobą, tzn. wpływają wzajemnie na siebie i jednocześnie wspierają realizację pozostałych programów. Ich horyzont czasowy wynosi od 3 do 7 lat. Programy muszą także uwzględniać i być zgodne z przyjętymi w danej tematyce politykami.

Program wykonawczy zawiera:

  • diagnozę,
  • cele (cel główny oraz cele szczegółowe),
  • działania (określające typy projektów, jakie będą realizowane dla osiągnięcia celów szczegółowych programu),
  • system monitoringu i ewaluacji,
  • system realizacji. 

Najważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu podejmuje Rada Programu. Rada odpowiada za osiągnięcie założonych w programie celów, zatwierdza kluczowe etapy opracowania i wdrażania programu, zarządza jego budżetem oraz określa zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Każdy program ma wyznaczonego koordynatora programu, który odpowiada za program na poziomie operacyjnym. W zadaniach wspierają koordynatorów biura wiodące w tematyce danego programu.

Przygotowanie programu odbywa się w modelu partycypacyjnym, z udziałem przyszłych realizatorów oraz odbiorców projektów. Wśród nich są przedstawiciele biur, urzędów dzielnic czy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, a także zewnętrzni interesariusze: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje publiczne i prywatne. Uzgodniony z zaangażowanymi grupami interesariuszy projekt poddawany jest procedurze konsultacji społecznych.