Programy wykonawcze

Programy to dokumenty wykonawcze, które określają, w jaki sposób mają być realizowane cele operacyjne wskazane w "Strategii #Warszawa2030".

Przygotowanie programu odbywa się w modelu partycypacyjnym, z udziałem przyszłych realizatorów oraz odbiorców projektów. Wśród nich są przedstawiciele biur, urzędów dzielnic czy jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, oraz zewnętrzni interesariusze: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu oraz instytucje publiczne i prywatne. Uzgodniony z zaangażowanymi grupami interesariuszy projekt poddawany jest procedurze konsultacji społecznych.

Program wykonawczy musi zawierać:

  • diagnozę,
  • cele (cel główny oraz cele szczegółowe),
  • działania (określające typy projektów, jakie będą realizowane dla osiągnięcia celów szczegółowych programu),
  • system monitoringu i ewaluacji,
  • system realizacji.

Programy mają określony horyzont czasowy: od 3 do 7 lat. Są dokumentami, które mogą być ze sobą powiązane, tzn. wpływać wzajemnie na siebie a także wspierać realizację pozostałych programów. Dodatkowo dokumenty muszą uwzględniać i być zgodne z przyjętymi w danej tematyce politykami.

Najważniejsze decyzje dotyczące realizacji programu podejmuje Rada Programu. Rada odpowiada za osiągnięcie założonych w programie celów, zatwierdza najważniejsze etapy opracowania i wdrażania programu, zarządza jego budżetem, a także określa zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi.

Każdy program ma wyznaczonego koordynatora programu, który odpowiada za program na poziomie operacyjnym. W zadaniach wspierają koordynatorów biura wiodące w tematyce danego programu.