Program sportowo blisko domu

Aktywność fizyczna każdego z nas jest ważna w życiu codziennym. Wpływa nie tylko na dobrą kondycję, ale też poprawia zdrowie i umysł. Nie bez powodu mówi się dziś o dobrostanie, na który składają się zdrowie psychiczne i sprawność fizyczna, w utrzymaniu których znaczącą rolę odgrywa stała umiarkowana aktywność fizyczna. 

Chcemy rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i zachęcać wszystkich do jej częstego uprawiania w odpowiednio wybranej dla siebie formie. Rozumiemy, że do tego potrzebna jest wysoka jakość i powszechna dostępność miejsc aktywności fizycznej, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz informacji o nich. Istotna jest także świadomość korzyści płynących z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia. Aby to osiągnąć przygotowujemy "Program sportowo blisko domu do 2025 roku". 

"Program sportowo blisko domu" wpisuje się w strategiczny cel 2 "Strategii #Warszawa2030" Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.2. Aktywnie spędzamy czas blisko domu.

opis celu 2.2. Podnoszenie jakości życia wymaga zapewnienia różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszkania, zaspokajania podstawowych potrzeb różnych grup mieszkańców w zakresie rozwoju duchowego i fizycznego. Taka aktywność będzie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne, stanie się źródłem energii do działania. Przyczyni się do rozwijania potencjału mieszkańców, nabywania przez nich nowych umiejętności. Będzie także sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy i integracji sąsiedzkiej, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność. Miejsca aktywności będą kształtowane tak, aby dawały na co dzień różnorodne możliwości rozwijania zainteresowań przez uczestnictwo w kulturze i uczenie się, ale także uprawianie sportu i rekreację. Planowane jest nie tylko rozwijanie już istniejących miejsc sprzyjających aktywności, ale także tworzenie nowych. Ich oferta będzie kreowana partycypacyjnie, z myślą o zapewnieniu jej dostępności oraz uwzględnieniu potrzeb szerokiego grona odbiorców. Instytucje publiczne w większym stopniu otworzą się na osoby mieszkające w sąsiedztwie, dzięki czemu staną się integralnym elementem lokalnego środowiska. Potrzebne jest również bardziej skuteczne zaznajamianie mieszkańców z możliwościami spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań oraz zachęcanie do korzystania z nich.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.

Aktualności i informacje o przebiegu prac nad "Programem sportowo blisko domu"

Na jakim etapie jesteśmy?

 • Konsultacje społeczne programu

4 października 2021

Jesteśmy w trakcie opracowania projektu Programu sportowo blisko domu w Warszawie do roku 2025 (wcześniej Program sport i rekreacja w Warszawie, zmiana nazwy nastąpiła decyzją Rady Programu z dnia 19 maja br.) do celu 2.2. Strategii #Warszawa2030. Dokument ten wskazywać będzie kierunki i działania mające na celu zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej blisko domu i w rezultacie zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.

Aktywność fizyczna mieszkańców jest bardzo ważna dla utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej społeczeństwa, w szczególności w okresie pandemii. Upowszechnianie korzyści z aktywności fizycznej, udostępnienie miejsc dla jej realizacji oraz zapewnienie odpowiedniego programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z uwzględnieniem osób mniej aktywnych to strategiczne cele działań przedstawionych w Programie.

W  I etapie przygotowania programu, od czerwca 2019 do marca 2020, podczas spotkań grup roboczych oraz warsztatów z udziałem przedstawicieli urzędu, strony społecznej i ekspertów, zebraliśmy postulaty dotyczące rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy oraz wypracowaliśmy główne założenia programu.

W II etapie przygotowania programu, od maja do sierpnia 2020, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy istotne dla realizacji programu elementy:

- katalog form aktywności fizycznej blisko domu

- formy zachęcania do aktywności fizycznej oaz sposoby informowania o korzyściach z niej płynących

- plan badań aktywności fizycznej mieszkańców według międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ)

W III etapie przygotowania programu, od września 2020 do marca 2021, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy cele, działania, wskaźniki oraz typy projektów w programie, dokonaliśmy także aktualizacji diagnozy o sytuację związaną z pandemią COVID-19. W wyniku tych prac powstał I projekt programu.

W maju br. przedstawiliśmy I projekt programu do akceptacji Rady Programu i Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy. W czerwcu br. przeprowadziliśmy konsultacje społeczne programu. Do końca lipca 2021 r. zebraliśmy uwagi mieszkańców zgłoszone podczas konsultacji i przygotowaliśmy raport z konsultacji. Zgłoszone sugestie uwzględniliśmy w programie. W wyniku tych prac powstała II wersja programu, którą skierowaliśmy 6 sierpnia br. do wstępnej oceny Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. Strategii Rozwoju Miasta. Posiedzenie Rady Programu, która rozważy jego przyjęcie, planowane jest w październiku br.


4 czerwca 2021

Startujemy z konsultacjami społecznymi

Biuro Sportu i Rekreacji wspólnie z centrum komunikacji społecznej otwierają konsultacje społeczne „Programu sportowo blisko domu do 2025 roku” do celu 2.2. "Strategii #Warszawa2030". Konsultacje trwają od 4 do 25 czerwca 2021.

Aktywność fizyczna każdego z nas jest ważna w życiu codziennym. Wpływa nie tylko na dobrą kondycję, ale też poprawia zdrowie i umysł. Nie bez powodu mówi się dziś o dobrostanie, na który składają się zdrowie psychiczne i sprawność fizyczna, w utrzymaniu których znaczącą rolę odgrywa stała umiarkowana aktywność fizyczna.

Chcemy rozwijać aktywność fizyczną mieszkańców i zachęcać wszystkich do jej częstego uprawiania w odpowiednio wybranej dla siebie formie. Rozumiemy, że do tego potrzebna jest wysoka jakość i powszechna dostępność miejsc aktywności fizycznej, zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych oraz informacji o nich. Istotna jest także świadomość korzyści płynących z aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Aby to osiągnąć przygotowaliśmy "Program sportowo blisko domu do 2025 roku". Z projektem programu możesz zapoznać się tutaj: www.konsultacje.um.warszawa.pl/sportowo_blisko_domu

 • Czy działania, które wskazaliśmy w Programie są wystarczające do osiągnięcia zamierzonych celów? Czy powinniśmy je uzupełnić lub przeformułować?
 • Czy nasz pomysł tworzenia i ulepszania stref rekreacyjno-sportowych blisko miejsc zamieszkania w otwartej przestrzeni (np. skwery, podwórka, parki, ciągi komunikacyjne) jest słuszny?
 • Czy otwarcie boisk szkolnych zwiększy Państwa codzienną aktywność fizyczną?
 • Czy informacja o ofercie sportowo-rekreacyjnej na stronie internetowej miasta oraz w ośrodkach sportu i rekreacji i innych instytucjach miejskich w dzielnicach spełni Państwa oczekiwania?
 • Czy zajęcia sportowo-rekreacyjne dla konkretnych grup odbiorców, np. dla kobiet, dla seniorów, dla osób z niepełnosprawnościami zachęcą Państwa do stałej aktywności fizycznej?

W konsultacjach można wziąć udział w następujący sposób:

 1. Podczas spotkania on-line:

 • 14 czerwca 2021 (poniedziałek), godz. 17:00–19:00. Aby skorzystać z tej opcji należy zgłosić się na konsultacje.sport@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym.

 2. Podczas dyżurów telefonicznych:

Koordynator programu dostępny jest pod nr tel. 22 443 24 87:

 • 16 czerwca 2021, w godz. 16-19
 • 21 czerwca 2021, w godz. 9-15

3. Wysyłając uwagi/komentarze do programu na adres: konsultacje.sport@um.warszawa.pl

Zapraszamy do zapoznania się z programem (dokumenty znajdują się na stronie konsultacji) i do kontaktu z nami. Więcej informacji o konsultacjach oraz programie znajdą Państwo na stronie konsultacji społecznych.

Wydarzenie dostępne jest na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/events/587296995577272/


21 kwietnia 2021

Prace na finiszu, niedługo start konsultacji społecznych

Biuro Sportu i Rekreacji przygotowuje "Program sport i rekreacja w Warszawie do roku 2025" - nowa nazwa „Sportowo blisko domu” do celu 2.2. „Strategii #Warszawa2030”. Dokument ten wskazywać będzie kierunki i działania mające na celu zwiększenie dostępności do aktywności fizycznej blisko domu i w rezultacie zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców.

Aktywność fizyczna mieszkańców jest bardzo ważna dla utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej społeczeństwa, w szczególności w okresie pandemii. Upowszechnianie korzyści z aktywności fizycznej, udostępnienie miejsc dla jej realizacji oraz zapewnienie odpowiedniego programu zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z uwzględnieniem osób mniej aktywnych to strategiczne cele działań przedstawionych w programie.

W  I etapie przygotowania programu, od czerwca 2019 do marca 2020, podczas spotkań grup roboczych oraz warsztatów z udziałem przedstawicieli urzędu, strony społecznej i ekspertów, zebraliśmy postulaty dotyczące rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy oraz wypracowaliśmy główne założenia programu.

W II etapie przygotowania programu, od maja do sierpnia 2020, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy istotne dla realizacji programu elementy:

 • katalog form aktywności fizycznej blisko domu
 • formy zachęcania do aktywności fizycznej oaz sposoby informowania o korzyściach z niej płynących
 • plan badań aktywności fizycznej mieszkańców według międzynarodowego kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ)

W III etapie przygotowania programu, od września 2020 do kwietnia 2021, wspólnie z ekspertami zewnętrznymi przygotowaliśmy cele, działania, wskaźniki oraz typy projektów w programie, dokonaliśmy także aktualizacji diagnozy o sytuację związaną z pandemią COVID-19. Jesteśmy aktualnie na etapie końcowej weryfikacji zapisów w programie.

Konsultacje społeczne programu przewidujemy w maju 2021.


5 października 2020

Diagnoza

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą sportu i rekreacji w Warszawie w latach 2015-2019, która powstała w ramach prac nad programem wykonawczym do "Strategii #Warszawa2030".

Diagnoza - dokument do pobrania


24 lutego 2020

Spotkanie grupy roboczej „Aktywność fizyczna mieszkańców”

W ramach "Strategii #Warszawa2030" kontynuujemy prace nad "Programem sport i rekreacja w Warszawie". Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu grupy roboczej Aktywność fizyczna mieszkańców, które odbędzie się w dniu 2 marca 2020 roku w godz. 12.00-16.00 w Pałacu Kultury i Nauki, piętro 20, sala 2018.

Na spotkaniu będziemy pracować nad celami i działaniami w programie, wykorzystamy do tego wnioski i rekomendacje z diagnozy (w załączeniu).

Mając na uwadze wypracowanie jak najlepszych postulatów dla sportu i rekreacji w Warszawie, zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie naszego przedsięwzięcia i włączenie się w kolejny etap jego realizacji.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem Sportu i Rekreacji (Katarzyna Szymańska-Stułka, kszymanska@um.warszawa.pl, tel. 0 22 443 2487).

Będziemy wdzięczni za współpracę.

Prezentacja – Program sport i rekreacja cel 2.2. #Warszawa2030


13 stycznia 2020

Inauguracyjne spotkanie grup roboczych dla celów operacyjnych 2.2. i 4.1.

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych "Strategii #Warszawa2030":

 • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu,
 • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkanie grup roboczych do obu celów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych: dzielnic m.st. Warszawy, biur Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, strony społecznej, instytucji kultury. Spotkanie koncentrować się będzie na ustaleniu dokładnej demarkacji między celami, zawężeniu pola diagnoz dla obu celów oraz wypracowaniu dalszego modelu prac.

Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12.


10 grudnia 2019

Spotkanie grupy roboczej "sport kwalifikowany"

W poniedziałek 9 grudnia 2019 roku, w godz. 17.00-20.00, w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście (OSiR POLNA) odbyło się spotkanie grupy roboczej "sport kwalifikowany", które miało formę warsztatu roboczego.

Tematem spotkania było to, w jaki sposób sport kwalifikowany wpływa na aktywność fizyczną mieszkańców. W warsztacie wzięli udział przedstawiciele biur, dzielnic, jednostek urzędu, organizacji pozarządowych oraz ekspertów.


1 grudnia 2019

Spotkanie dla dzielnic

Uprzejmie informujemy, że w ramach prac nad "Programem sport i rekreacja w Warszawie" w ramach "Strategii #Warszawa2030" planujemy:

Spotkanie dla dzielnic – 3 grudnia 2019 roku (wtorek) w godz. 13.00-16.00 w sali nr 2023, Pałac Kultury i Nauki, XX piętro.

W formie warsztatu roboczego, którego tematem będzie aktywność fizyczna mieszkańców blisko domu.


7 października 2019

Warsztat grupy roboczej „Aktywność fizyczna mieszkańców”

W dniu 7 października 2019 w Centrum Kreatywności Targowa odbył się drugi Warsztat grupy roboczej „Aktywność fizyczna mieszkańców” w ramach prac nad "Programem sport i rekreacja w Warszawie".

Celem warsztatu było określenie czynników, które wpływają na podejmowanie aktywności fizycznej przez mieszkańców Warszawy. Dyskutowaliśmy na temat definicji aktywności fizycznej oraz obszarów, jakie ona obejmuje. Wyróżniliśmy motywatory i bariery. Pracowaliśmy także nad wskazaniem tendencji w rozwoju aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy w ciągu najbliższych 5 lat. Wypracowane postulaty wykorzystamy na następnym etapie prac poświęconych określeniu celów i działań w programie.


11 lipca 2019

Spotkania grup roboczych Programu Sport i Rekreacja w Warszawie

W dniach 9 i 10 lipca 2019 odbyły się spotkania dwóch grup roboczych działających w "Programie sport i rekreacja w Warszawie". Spotkania te poświęcone były dwóm wiodącym tematom: sport kwalifikowany oraz aktywność fizyczna mieszkańców.

Uczestniczyli w nich przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawa, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, Urzędów dzielnic, Ośrodków Sportu i Rekreacji, stowarzyszeń i fundacji kultury fizycznej, radnych m.st. Warszawy oraz Komisji Dialogu Społecznego. Tematem przewodnim ustanowiono prace nad diagnozą sportu i rekreacji w Warszawie. Dyskutowano nad słabymi i mocnymi stronami aktywności fizycznej mieszkańców Warszawy, nad potencjałami i zagrożeniami w tym zakresie, a także zastanawiano się nad obszarem tematycznym samych zagadnień. W spotkaniach udział wzięło łącznie 50 osób. W wyniku dyskusji postało kilkanaście stron postulatów, wniosków i uwag, które są w chwili obecnej spisywane i porządkowane. Kolejne spotkania, poświęcone celom i działaniom w programie, przewidziane są na przełomie sierpnia i września 2019 r.

W najbliższym czasie ruszy akcja konsultacji społecznych programu przy wsparciu m.in. Urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz Ośrodków Sportu i Rekreacji.