Podstawowe informacje


Biuro wiodące: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Koordynatorka programu: Magdalena Mazurek

Kontaktmagdalena.mazurek@um.warszawa.pl


 

Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych

Jak poprawiać użyteczność i estetykę publicznych przestrzeni w mieście oraz łączyć je w spójną i atrakcyjną sieć? Pomoże nam w tym Program poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych.

Program wpisuje się w strategiczny cel 3 "Strategii #Warszawa2030" Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.


Cel 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej

Przestrzeń publiczna jest elementem struktury funkcjonalno- przestrzennej miasta. To w niej mają miejsce codzienne podróże mieszkańców i ich kontakty społeczne, w niej warszawiacy spędzają czas wolny. Jakość i dostępność przestrzeni publicznej wpływają na opinię o mieście zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych. Przestrzeń publiczna jest też nośnikiem wartości i komunikatów, których odbiorcami są wszyscy w niej przebywający. Jest wizytówką miasta, ale i Polski, z racji pełnionych przez Warszawę funkcji reprezentacyjnych. Przestrzenie publiczne zostaną połączone w spójną i hierarchiczną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe i subdzielnicowe oraz inne ważne elementy, którymi są nabrzeża Wisły, historyczne założenia urbanistyczne, główne ciągi komunikacyjne. Będzie to wiązało się z przekształceniami istniejących, jak i tworzeniem nowych przestrzeni. Zapewnienie użyteczności przestrzeni dla osób w niej przebywających będzie wymagało przygotowania bogatej oferty usług, wysokiej jakości małej architektury, zielonej infrastruktury oraz czytelnego systemu informacji. Ponadto należy zagwarantować im bezpieczeństwo oraz wyeliminować bariery architektoniczne i przestrzenne, utrudniające swobodne przemieszczanie się. Podnieść znaczenie i atrakcyjność przestrzeni można także, nadając im wysokie walory estetyczne, wykorzystując jako miejsce działań kulturalnych oraz ekspozycji zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.

Informacje o przebiegu prac nad "Programem poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych"

Na jakim etapie jesteśmy?

  • Program przed konsultacjami społecznymi.

Spotkanie Rady Programu

11 października 2021

29 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Rady Programu wykonawczego do celu operacyjnego 3.1. – „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych”. Celem spotkania była prezentacja diagnozy oraz  wyzwań i potencjałów miasta (analizy SWOT).

W spotkaniu, któremu przewodniczył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, uczestniczyli przedstawiciele biur i jednostek organizacyjnych Urzędu m.st. Warszawy.

W diagnozie opisany został obecny stan przestrzeni publicznych i uwarunkowania, które na niego wpływają. Analizy objęły różnego typu przestrzenie publiczne (place, ulice, parki, zieleńce) oraz planowane i potencjalne obszary centrów lokalnych i dzielnicowych. Ponadto zostały zaprezentowane wstępne cele programu oraz propozycje działań, które są niezbędne do osiągnięcia celu operacyjnego „Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej”.


Prace przy diagnozie oraz wyznaczaniu celów

6 listopada 2020

Trwają ostatnie konsultacje oraz prace redakcyjne przy diagnozie. W związku z aktualnie panującą sytuacją, niektóre terminy zakończenia realizacji toczących się projektów, o których informacja pojawia się w dokumencie, musiały zostać zweryfikowane.  

Jednocześnie przygotowujemy się do wyznaczenia celów oraz opracowania dokumentu programu. Przesunięcie terminów prac nad programem pozwoli lepiej wykorzystać materiały zbierane przez Zespół przygotowujący nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.


Pierwsze posiedzenie Rady Programu

26 listopada 2019

W dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Programu do celu operacyjnego 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznych, która będzie pracowała nad Programem poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych.

Posiedzenie otworzył Pan Michał Olszewski Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, pełniący obowiązki Przewodniczącego Rady. Następnie zespół pracujący nad Programem podzielił się informacjami na temat dotychczasowych działań, które wpisują się w problematykę poprawy jakości przestrzeni publicznych, prowadzonych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego oraz w Miejskiej Pracowni Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju. Przedstawione zostały również najważniejsze założenia Programu, wyzwania i ograniczenia oraz sposób prac nad programem.