Program kultura blisko domu

Jak zwiększać dostępność atrakcyjnych i przyjaznych miejsc aktywności kulturalnej, edukacyjnej, sportowej, rekreacyjnej oraz innych sposobów spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsc zamieszkania? Aby osiągnąć te cele, przygotowujemy "Program kultura blisko domu".

Program ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia. Będzie on realizował wizję Warszawy jako miasta policentrycznego, czyli takiego, które ma wiele lokalnych centrów. Taka wizja rozwoju miasta jest istotna miedzy innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób zmniejszania bariery, jaką jest odległość dzieląca mieszkańców od miejsc aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, którym najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze i osoby, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia.

Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do przezwyciężania dwóch najczęściej wskazywanych barier, które ograniczają udział mieszkańców stolicy w uczestniczeniu w życiu kulturalnym – tymi barierami są brak czasu i zmęczenie. Przybliżenie oferty do domu pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie, rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne (i również w ten sposób wpływa pozytywnie na stan zdrowia warszawiaków).

W ramach programu zostały wyszczególnionych 4 cele:

1. zainteresowani mieszkańcy – polega na promowaniu aktywnego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianiu informacji o lokalnej ofercie kulturalnej. Dzięki temu wzrośnie zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem czasu w okolicy, w której mieszkają oraz zostanie przezwyciężona bariera niewiedzy o dostępnych możliwościach w tym zakresie.

2. różnorodna i dopasowana oferta – służy rozwojowi oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez różne formy włączania mieszkańców w jej współtworzenie. W ten sposób rozwijane będą działania szczególnie bliskie mieszkańcom ze względu na ich lokalny charakter.

3.  Dostępne miejsca aktywności blisko domu – zwiększane będą dostępność i wykorzystanie infrastruktury.

4. Realizatorzy z potencjałem – cel jest nastawiony na rozwój kadry i kultury organizacyjnej oraz współpracy podmiotów, które tworzą możliwości aktywnego spędzania czasu blisko domu.

Program wpisuje się w strategiczny cel 2 "Strategii #Warszawa2030" Wygodna lokalność i realizuje cel operacyjny 2.2. Aktywne spędzamy czas wolny blisko domu.

opis celu 2.2. Podnoszenie jakości życia wymaga zapewnienia różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego w pobliżu miejsca zamieszkania, zaspokajania podstawowych potrzeb różnych grup mieszkańców w zakresie rozwoju duchowego i fizycznego. Taka aktywność będzie wpływać na zdrowie fizyczne i psychiczne, stanie się źródłem energii do działania. Przyczyni się do rozwijania potencjału mieszkańców, nabywania przez nich nowych umiejętności. Będzie także sprzyjać nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich, współpracy i integracji sąsiedzkiej, włączaniu nowych mieszkańców w lokalną społeczność. Miejsca aktywności będą kształtowane tak, aby dawały na co dzień różnorodne możliwości rozwijania zainteresowań przez uczestnictwo w kulturze i uczenie się, ale także uprawianie sportu i rekreację. Planowane jest nie tylko rozwijanie już istniejących miejsc sprzyjających aktywności, ale także tworzenie nowych. Ich oferta będzie kreowana partycypacyjnie, z myślą o zapewnieniu jej dostępności oraz uwzględnieniu potrzeb szerokiego grona odbiorców. Instytucje publiczne w większym stopniu otworzą się na osoby mieszkające w sąsiedztwie, dzięki czemu staną się integralnym elementem lokalnego środowiska. Potrzebne jest również bardziej skuteczne zaznajamianie mieszkańców z możliwościami spędzania wolnego czasu i rozwijania zainteresowań oraz zachęcanie do korzystania z nich.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.

Aktualności i informacje o przebiegu prac nad "Programem kultura blisko domu"

Na jakim etapie jesteśmy?

 • Zakończyliśmy konsultacje społeczne programu.

1 czerwca 2021

Konsultacje społeczne zakończone!

Konsultacje społeczne Programu 2.2 odbyły się dnia 18 maja 2021 r na platformie internetowej zoom. Udział w spotkaniu był też możliwy poprzez internetowy czat oraz dzięki śledzeniu dyskusji na platformie Youtube.

Zaproszono do udziału BKDS-y działające przy Biurze Kultury oraz przy Biurze Edukacji, przedstawicieli Grup Roboczych i Rad Programów, organizacji pozarządowych, a także instytucji kultury. Podczas konsultacji przedstawiciele Biura Kultury, wykonawcy programu (firmy Dyspersja) i Biura Edukacji przedstawiali najważniejsze obszary i cele Programu, a następnie odpowiadali na pytania podczas kolejnych tur moderowanej dyskusji.

Udział wzięło kilkadziesiąt osób reprezentujących środowisko organizacji pozarządowych, społeczne organizacje i ciała doradcze, dzielnice m.st. Warszawy, instytucje kultury oraz środowiska skupione wokół stronnictw politycznych. Zgłoszono 52 propozycje, zapytania, uwagi i postulaty.

Niezależnie od udziału w dyskusji, BKDS ds. Kultury i BKDS ds. Muzyki działające przy Biurze Kultury zgłosiły pisemnie (przesłane drogą mailową) osobne branżowe uwagi do Programu 2.2, w których znalazły się także odniesienia i komentarze dotyczące obu prowadzonych przez Biuro Kultury Programów.

Obecnie wszystkie zgłoszone uwagi są szczegółowo analizowane i przygotowywana jest pisemna odpowiedź na każdą z nich. Raport z konsultacji zostanie opublikowany do dnia 17 lipca 2021 r.


11 maja 2021

Ewaluacja ex-ante programu już dostępna

Zachęcamy do zapoznania się z Ewaluacją ex-ante "Programu kultura blisko domu.


26 kwietnia 2021

Startujemy z konsultacjami społecznymi!

Strategia #Warszawa2030 to cztery główne kierunki rozwoju stolicy i kilkanaście programów poprawiających najważniejsze sfery życia mieszkańców. Jeden z nich, „Program kultura blisko domu” ma na celu zwiększenie możliwości angażowania się osób mieszkających w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu, a tym samym przyczynić się do poprawy ich samopoczucia oraz zadowolenia z życia.

Program będzie realizował wizję Warszawy jako miasta policentrycznego, czyli takiego, które ma wiele lokalnych centrów. Taka wizja rozwoju miasta jest istotna miedzy innymi z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób zmniejszania bariery, jaką jest odległość dzieląca mieszkańców od miejsc aktywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, którym najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze i osoby, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia.

Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do przezwyciężania dwóch najczęściej wskazywanych barier, które ograniczają udział warszawianek i warszawiaków w uczestniczeniu w życiu kulturalnym – tymi barierami są brak czasu i zmęczenie. Przybliżenie oferty do domu pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie, rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne (i również w ten sposób wpływa pozytywnie na stan zdrowia warszawianek i warszawiaków).

W ramach programu zostały wyszczególnionych 4 cele. Pierwszy – Zainteresowani mieszkańcy polega na promowaniu aktywnego spędzanie czasu wolnego oraz upowszechniane są informacje o lokalnej ofercie kulturalnej. Dzięki temu rozwijane jest zainteresowanie mieszkańców aktywnym spędzaniem czasu w okolicy, w której mieszkają i przezwyciężana bariera niewiedzy o dostępnych możliwościach w tym zakresie. Drugi cel – Różnorodna i dopasowana oferta służy rozwojowi oferty aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. poprzez różne formy włączania mieszkańców w jej współtworzenie. W ten sposób rozwijane będą działania szczególnie bliskie mieszkańcom ze względu na ich lokalny charakter. W ramach trzeciego celu – Dostępne miejsca aktywności blisko domu – zwiększane będą dostępność i wykorzystanie infrastruktury. Czwarty – Realizatorzy z potencjałem jest nastawiony na rozwój kadry i kultury organizacyjnej oraz współpracy podmiotów, które tworzą możliwości aktywnego spędzania czasu blisko domu.

Więcej na stronie konsultacji społecznych.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku 

Konsultacje społeczne trwają od 26 kwietnia do 18 maja 2021 roku.

 • Jak można wziąć udział w konsultacjach:

1. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line 18 maja (wtorek) godz. 17:00:

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na kultura@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

2. Porozmawiajmy podczas dyżurów telefonicznych:
„Kultura blisko domu” pod nr tel. 22 443 03 52

 • 11 maja, w godz. 9 – 15
 • 14 maja, w godz. 16 – 19

3. Możesz napisać opinię o programach na adres kultura@um.warszawa.pl


22 kwietnia 2021

Program zaakceptowany przez Kolegium Prezydenta

Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy przyjęło 20 kwietnia 2021 r. wniosek biura kultury o akceptację programu i wyrażenie zgody na poddanie go procedurze konsultacji społecznych. 26 kwietnia rusza proces konsultacji.

Szczegóły i harmonogram podamy niezwłocznie po ich ostatecznym zaakceptowaniu przez Centrum Komunikacji Społecznej.

Celem "Programu kultura blisko domu" jest zwiększenie udziału mieszkańców w praktykach kulturalnych w pobliżu miejsca zamieszkania, co w dalszej konsekwencji ma wpłynąć pozytywnie na ich dobrostan, satysfakcję z życia. Interesująca, różnorodna a przede wszystkim dostępna oferta kulturalna jest jednym z istotnych elementów dobrego życia.


18 marca 2021

Fiszki projektowe, wskaźniki, ewaluacja

Prace nad programami do celów 2.2 i 4.1 strategii realizowane są zgodnie z planem. Pracownicy Biura Kultury rozesłali do podmiotów realizujących projekty inwestycyjno-infrastrukturalne – formularze opisu projektów zawierające techniczne i finansowe dane na temat inwestycji. Zebrano wypełnione tzw. fiszki inwestycyjne i przekazano je wykonawcy dokumentów programowych 2.2 i 4.1 – firmie Dyspersja. Dyspersja przygotowała na ich podstawie dwa dokumenty: Koncepcja Rozwoju Infrastruktury dla programu 4.1 oraz Koncepcja rozwoju Infrastruktury dla programu 2.2. Obydwa dokumenty są aktualnie analizowane i redagowane przez dyrekcję Biura Kultury.

Pracownicy Biura Kultury dokonali wysyłki fiszek projektowych do stu kilkudziesięciu podmiotów realizujących projekty zakwalifikowane do obu programów, dla których Biuro Kultury jest biurem wiodącym. Sprawnie zebrano wypełnione fiszki i przekazano je do firmy Dyspersja celem dalszego wykorzystania w procesie przygotowywania dokumentacji. Na podstawie fiszek powstał dokument wewnętrzny służący sprawniejszemu grupowaniu projektów, przypisywaniu ich do celów szczegółowych oraz do przypisywania im określonych rodzajów wskaźników.

Niezależnie od tych działań koordynatorzy programów 2.2 i 4.1 uczestniczyli w pracach nad wskaźnikami. Aktualnie czekamy na efekty ostatecznych decyzji co do liczby, szczegółowości i merytoryki wskaźników podjętych wspólnie przez pełnomocnik Paulinę Nowicką i przedstawicieli firmy Dyspersja.

W tym czasie Biuro Kultury zamówiło ewaluację ex-ante obu prowadzonych programów. Proces ewaluacji został przeprowadzony przez doświadczony podmiot zewnętrzny. Badanie ewaluacyjne przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2020 roku, następnie przeprowadzono proces analizy powstałego tekstu i jego międzybiurowe – wraz z Biurem Edukacji – uzgodnienia. Raporty z ewaluacji (osobny dla programu 2.2 i dla 4.1) zostały już ukończone, przeanalizowane i zaakceptowane przez dyrekcję BK. Aktualnie trwają ostatnie prace nad wprowadzaniem zmian kosmetycznych tekstu oraz uzupełnienia zgłoszonych na ostatnim etapie próśb i uwag ze strony Dyrekcji BK. Obydwa raporty powinny być gotowe na koniec marca 2021 r.

Po zakończeniu prac nad wskaźnikami zamierzamy wystąpić do realizatorów projektów o owskaźnikowanie ich działań i o uzupełnienie wypełnionych przez nich fiszek. Dokumenty 2.2 i 4.1 będą do końca kwietnia gotowe do poddania ich konsultacjom społecznym.


28 października 2020

Pozytywna opinia projektu programu

W dniu 19 października 2020 odbyła się kolejna Rada Programu kultura blisko domu, podczas której projekt programu uzyskał pozytywną opinię i został skierowany na Kolegium Prezydenta by uzyskać zgodę na rozpoczęcie konsultacji społecznych.

Głównym celem programu jest poprawa dobrostanu (czyli samopoczucia oraz stanu psychicznego i fizycznego) warszawianek i warszawiaków poprzez zwiększenie możliwości angażowania się przez osoby mieszkające w Warszawie w aktywność kulturalną w pobliżu domu. W ten sposób Program przyczyni się do osiągnięcia celu 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu, sformułowanego w Strategii #Warszawa 2030. Zgodnie z założeniami Strategii, poprawa dobrostanu mieszkańców będzie wynikała z uczestniczenia w różnorodnych praktykach kulturalnych, a także z nawiązywania i podtrzymywania w ten sposób dobrych relacji z osobami mieszkającymi w tej samej okolicy.

Program będzie realizował koncepcję rozwoju Warszawy jako miasta policentrycznego – czyli takiego, które ma wiele lokalnych centrów. Policentryczność jest istotna z dwóch powodów. Po pierwsze, jako sposób niwelowania barier związanych z odległością. Zgodnie z modernistyczną ideą osiedla społecznego jest to ważne szczególnie w przypadku członków wspólnoty, którym najtrudniej jest się przemieszczać. Do tej grupy należą małe dzieci i ich opiekunowie, osoby starsze i osoby, którym funkcjonowanie utrudnia zły stan zdrowia. Przybliżenie oferty kulturalnej do miejsca zamieszkania przyczyni się do przezwyciężania dwóch najczęściej wskazywanych barier, które ograniczają udział warszawianek i warszawiaków w praktykach kulturalnych – tymi barierami są brak czasu i zmęczenie. Przybliżenie oferty do domu pozwoli zaoszczędzić zarówno czas, jak i siły potrzebne na pokonanie większej odległości. Po drugie, rozwijanie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu blisko domu zmniejsza obciążenie systemu transportowego i związane z nim koszty ekologiczne.

Obecnie weryfikowana jest lista projektów zgłoszonych przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz jednostki m.st. Warszawy do programu, tak by w programie znalazły się takie, które najlepiej będą się przyczyniały do osiągnięcia zakładanych celów.


29 czerwca 2020

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do Programu kultura blisko domu oraz Programu twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (pierwszy służy realizacji celu 2.2., a drugi celu 4.1. Strategii Warszawa2030). Załączona prezentacja obejmuje również strukturę każdego z tych programów oraz wybrane wyniki diagnoz, na których się opierają.

 • Wprowadzenie

"Strategia #Warszawa2030" będzie realizowana poprzez programy opisujące w jaki sposób zostaną osiągnięte jej cele. Programy do celów 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu oraz 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał opracowuje – na zamówienie Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy – firma Dyspersja, z udziałem powołanych w tym celu grup roboczych. Są to programy: Kultura blisko domu (służy realizacji celu 2.2) oraz Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy (służy realizacji celu 4.1). Każdy z programów ma obejmować okres do 2025 roku.

Za oba programy odpowiada Biuro Kultury, za program Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy wspólnie z Biurem Edukacji. Zatwierdzenie projektu każdego programu, który zostanie skierowany do konsultacji społecznych, zależy od decyzji Rady programu, a następnie wymaga zaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy.

 • Dotychczasowe prace

Dyspersja, we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za realizację celów 2.2 i 4.1 Strategii #Warszawa2030 oraz z powołanymi przez Biuro Kultury grupami roboczymi, sporządziła diagnozy do obu programów oraz opracowała ich strukturę. Struktura każdego programu składa się z jego Celów szczegółowych oraz z Działań przypisanych do tych celów.

Wyniki dotychczasowych prac zostały zaakceptowane przez Rady programów.

 • Obecny etap prac

Rozpoczynamy etap wypełniania struktur obu programów.

Zgodnie ze "Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy", wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu oraz już zaplanowanych do realizacji (np. wpisanych do wieloletniej prognozy finansowej).

W związku z tym do wskazanych w Strategii #Warszawa2030 realizatorów celów 2.2 oraz 4.1 kierujemy prośbę o zgłaszanie wstępnych propozycji, mieszczących się w zakresie wskazanych w danym programie działań. Prosimy o zgłaszanie:

 1. konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
 2. wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach budżetu, którym Państwo dysponują
 3. wstępnych pomysłów na ewentualne dodatkowe projekty, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu (do zrealizowania przez Państwa lub przez inny podmiot)

Uwaga: pomysły na ewentualne dodatkowe projekty  zostaną wykorzystane, w miarę dostępnych środków, podczas wdrażania programu, na przykład do formułowania zadań publicznych, powierzanych organizacjom pozarządowym wyłanianym w konkursach ogłaszanych przez Urząd m.st. Warszawy lub zadań, na które m.st. Warszawa, jako organizator instytucji kultury, będzie przekazywało dotacje tego typu instytucjom. Dlatego nie jest przesądzone jakie podmioty zostaną wyłonione do zrealizowania ewentualnych dodatkowych projektów, inspirowanych zgłoszonymi pomysłami.

Za wykorzystanie zgłoszonych propozycji do opracowania programów będzie odpowiadała firma Dyspersja we współpracy z Biurami odpowiedzialnymi za dany program. Szczegółowy tryb dalszych prac będzie zależał od zgłoszonych propozycji.

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 13 lipca 2020 roku do Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy, na adresy:

 • Adama Sienkiewicza, koordynatora programu Kultura blisko domu – asienkiewicz@um.warszawa.pl
 • Tomasza Kolankiewicza, koordynatora programu Twórczy potencjał mieszkańców Warszawy – tkolankiewicz@um.warszawa.pl.

Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania.

Oprócz zbierania propozycji w ten sposób, w lipcu 2020 roku zorganizowane zostaną spotkania (on-line lub bezpośrednie) dla potencjalnych realizatorów programów.

Pod tym linkiem mogą Państwo znaleźć odpowiedzi na pytania, które najczęściej pojawiają się w toku pracy nad projektami zgłaszanymi do obu programów.

Realizacji tego celu służy również program Sport i rekreacja, za który odpowiada Biuro Sportu i Rekreacji.


31 stycznia 2020

Inauguracyjne spotkanie Rad programowych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

 • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

 • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkania Rad programowych do obu celów. W skład Rad programowych wejdą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych oraz reprezentanci strony społecznej: Burmistrzowie dzielnic m.st. Warszawy, Dyrektorzy biur będących kluczowymi partnerami do poszczególnych celów, Przedstawiciele Rady m.st. Warszawy, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury oraz przedstawiciele Branżowych Komisji Dialogu Społecznego. Podczas spotkania przedstawione zostaną główne elementy diagnoz dla obu celów, dokładna demarkacja między celami oraz wypracowany zostanie dalszy model prac Rad programowych.

Pierwsze spotkanie Rad programowych odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r.


13 stycznia 2020

Inauguracyjne spotkanie grup roboczych dla celów operacyjnych 2.2 i 4.1

Biuro Kultury wspólnie z firmą Dyspersja przygotowuje dwa programy wykonawcze dla celów operacyjnych Strategii #Warszawa2030:

 • 2.2 Aktywnie spędzamy czas wolny blisko domu

 • 4.1 Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Zaplanowano pierwsze, inauguracyjne spotkanie grup roboczych do obu celów. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele kluczowych partnerów wewnętrznych i zewnętrznych: dzielnic m.st. Warszawy, biur Urzędu m.st. Warszawy, Rady m.st. Warszawy, strony społecznej, instytucji kultury. Spotkanie koncentrować się będzie na ustaleniu dokładnej demarkacji między celami, zawężeniu pola diagnoz dla obu celów oraz wypracowaniu dalszego modelu prac.

Pierwsze spotkanie grup roboczych odbędzie się w dniu 13 stycznia 2020 r. w godzinach 10.00-14.00 w Mazowieckim Instytucie Kultury ul. Elektoralna 12.