Program generujemy innowacje

Jak zapewnić warunki do tworzenia, testowania i rozwijania pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych? Jak skutecznie w tym celu wzmacniać i wykorzystywać współpracę między różnymi organizacjami i instytucjami? Ma nam w tym pomóc "Program generujemy innowacje" - program do roku 2025.

Program wpisuje się w startegiczny cel 4 "Strategii #Warszawa2030" Twórcze środowisko i realizuje cel operacyjny 4.2. Generujemy innowacje.

opis celu 4.2. Powstawanie i rozwój pomysłów wymaga zapewnienia elastycznych mechanizmów wsparcia ułatwiających wymianę myśli, eksperymentowanie i testowanie nowych rozwiązań w różnych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Następnym krokiem jest ich wdrażanie i skalowanie. Twórcom i innowatorom zostanie zapewnione wsparcie informacyjne i doradcze, ułatwiające weryfikację i rozwijanie pomysłów. Najlepiej rokujące przedsięwzięcia będą promowane i premiowane. Zapewniony zostanie dostęp do miejsc ułatwiających inkubowanie, testowanie, rozwijanie i prezentowanie pomysłów. Prowadzone będą działania na rzecz ułatwienia akceleracji firm oraz rozwijania interdyscyplinarnych sieci współpracy podmiotów z sektorów naukowego, badawczo- rozwojowego, biznesu i kultury, a także sfery publicznej i społeczności lokalnych. Ponadto planowane jest stosowanie przez samorząd lokalny innowacyjnych rozwiązań oraz współpraca z warszawskimi ośrodkami naukowymi i badawczymi. Otwarta polityka informacyjna ułatwi zdobycie wiedzy o zasobach oraz umożliwi dostęp do otwartych danych użytecznych w procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.

Aktualności i informacje o przebiegu prac nad "Programem generujemy innowacje"

Harmonogram

 • październik 2019 – rozpoczęcie prac nad programem, pierwsze posiedzenie Rady Programu
 • wrzesień 2020 – opracowanie diagnozy
 • październik-grudzień 2020 – praca grup roboczych nad celami, działaniami i projektami dla realizacji celów programu
 • marzec 2021 – opracowanie projektu programu
 • kwiecień-maj 2021 – konsultacje projektu programu i opracowanie wniosków z konsultacji
 • listopad 2021 – przyjęcie programu wykonawczego

Na jakim etapie jesteśmy?

 • W październiku planowane są uzgodnienia wewnętrzne zarządzanie w sprawie przyjęcia „Programu generujemy innowacje”.

6 października 2021

We wrześniu „Program generujemy innowacje” uzyskał pozytywną opinię Pełnomocniczki Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta w zakresie zgodności ze Standardami dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.

W październiku zostanie przedłożony Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy, a kolejno poddany uzgodnieniom wewnętrznym.

W listopadzie planowane jest przyjęcie programu w drodze zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy.


29 czerwca 2021

Raport z konsultacji społecznych „Programu generujemy innowacje”

Konsultacje społeczne „Programu generujemy innowacje” trwały od 20 kwietnia do 12 maja 2021 roku. Ich celem było poznanie opinii mieszkańców i mieszkanek Warszawy na temat projektu programu - dokumentu wykonawczego dla celu operacyjnego 4.2. „Strategii #Warszawa2030”.

Konsultacje społeczne kierowaliśmy do wszystkich zainteresowanych. W konsultacjach społecznych mieszkańcy i mieszkanki zgłosili łącznie 31 uwag i opinii. Zgłoszone opinie będą stanowić inspirację do podjęcia odpowiednich działań przy wdrażaniu programu.

Główne wnioski z konsultacji:

 • stworzenie streszczenia „Programu generujemy innowacje” zawierającego kluczowe wnioski w nim zawarte;
 • promowanie i upowszechnianie zasad i założeń procesu zgłaszania projektów do realizacji w ramach „Programu generujemy innowacje”, w tym corocznej aktualizacji projektów – m.in. poprzez transparentne opisanie procedury w miejskich kanałach informacyjnych (np. strona Urzędu m.st. Warszawy);
 • upowszechnienie w miejskich kanałach informacyjnych informacji o finansowaniu programu, w tym możliwych formach nawiązania współpracy m.st. Warszawy z realizatorami zewnętrznymi programu;
 • podkreślanie wagi precyzyjnego komunikowania interesariuszom „Programu generujemy innowacje”, w jaki sposób mogą włączyć się w jego współtworzenie i jak mogą skorzystać ze wsparcia;
 • położenie nacisku na precyzyjne komunikowanie zakresu celu szczegółowego nr 3 „Programu generujemy innowacje”.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji oraz zestawieniem wszystkich zgłoszonych uwag i opinii - Załącznik nr 1 do raportu.


1 czerwca 2021

Konsultacje społeczne zakończone!

12 maja 2021 r. zakończyliśmy konsultacje społeczne projektu „Programu generujemy innowacje” stanowiącego jeden z programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”. Rozpoczęcie konsultacji poprzedzone było akcją promocyjną – mailingami do interesariuszy programu oraz promocją w miejskich mediach społecznościowych.

Konsultacje trwały 3 tygodnie. W ramach konsultacji spotykaliśmy się z warszawiankami i warszawiakami na spotkaniu konsultacyjnym on-line w dniu 6 maja. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby. Podczas spotkania zaprezentowaliśmy założenia programu – interesariuszy, cele, działania oraz system realizacji. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań, na które na bieżąco udzielaliśmy odpowiedzi.

Mieszkańcy mogli także zgłaszać swoje uwagi do dokumentu za pośrednictwem ankiety online oraz drogą mailową.

W czerwcu opublikujemy raport podsumowujący konsultacje. Kolejnym krokiem będzie włączenie uwag i opinii z konsultacji do treści projektu programu.


20 kwietnia 2021

Warszawa miastem innowacji – początek konsultacji

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu Program generujemy innowacje. To jeden z gospodarczych programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”.

Uwagi i opinie można zgłaszać do 12 maja 2021 roku. Szczegóły na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/generujemy_innowacje

"Program generujemy innowacje" będziemy realizować do 2025 roku. Jego celem jest zapewnienie jak najlepszych warunków do tworzenia i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych oraz społecznych . Chcemy przy tym  wykorzystywać i usprawniać współpracę podmiotów publicznych, biznesowych, naukowych oraz  z obszaru kultury.

Innowacje przyczyniają się do budowy gospodarki opartej na wiedzy, podnoszą jej konkurencyjność, wpływają na rozwój regionu. Warszawa chce być miastem zapewniającym najlepsze warunki  do rozwoju śmiałych i oryginalnych pomysłów, w którym działa zintegrowany ekosystem innowacji. Chcemy reagować na zmiany i wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, a także wprowadzać nowatorskie metody zarządzania.

"Program generujemy innowacje" kierujemy przede wszystkim do warszawskich twórców i innowatorów – przedstawicieli startupów, firm kreatywnych i innowacyjnych, naukowców, artystów i twórców kultury. Wśród jego adresatów są również pracownicy administracji samorządowej m.st. Warszawy oraz korporacje, uczelnie i instytuty badawcze, instytucje kultury oraz instytucje otoczenia biznesu.

Warszawa jest idealnym miejscem do rozwoju innowacyjności i kreatywności. W stolicy funkcjonuje największe w kraju zaplecze edukacyjne z dużą liczbą ośrodków badawczych i uniwersytetów. Mieszka tu wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, działa wiele firm z innowacyjnych branż, startupy mogą liczyć na wysoką dostępność finansowania, poziom nakładów na badania i rozwój jest wysoki w porównaniu do reszty kraju 

wymienia Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w Urzędzie m.st. Warszawy.

To są nasze atuty. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego stworzyliśmy program, który ma to ułatwić i sprawić, że Warszawa stanie się znaczącym ośrodkiem na europejskiej mapie innowacyjności – dodaje Zdrodowska.

W pracach nad projektem uczestniczyli przedstawiciele warszawskiego samorządu, stołecznych instytucji otoczenia biznesu, uczelni, firm oraz środowiska startupowego.

Zapraszamy również do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 6 maja 2021 roku o godzinie 18:00  na kanale Konsultacje społeczne Warszawa – YouTube  – z uwagi na ograniczenia pandemiczne.


16 marca 2021

Prace nad projektem programu na finiszu

Kontynuujemy prace nad opracowaniem "Programu generujemy innowacje” – programu wykonawczego dla celu 4.2. „Strategii #warszawa2030”.

W dniu 26 marca 2021 r. odbędzie się posiedzenie rady programu, którego celem jest zatwierdzenie przez radę projektu programu i skierowanie go do dalszych prac.

Po spotkaniu rady, kolejnymi podjętymi działaniami będą: przedstawienie programu Kolegium Prezydenta m.st. Warszawy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych (kwiecień 2021).


4 grudnia 2020

Zaproszenie do zgłaszania projektów i pomysłów na projekty

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów i pomysłów na projekty do programu 4.2. Generujemy innowacje Strategii #Warszawa2030.

 • Wprowadzenie

Celem "Programu generujemy innowacje" jest zapewnienie w Warszawie warunków, które wspomogą tworzenie, testowanie i rozwijanie nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych i społecznych.

"Program generujemy innowacje" jest jednym z 13 programów wykonawczych, za pomocą których będzie realizowana "Strategia #Warszawa2030". Wymaganym elementem programów są m.in. cele szczegółowe i działania. Ponadto zalecane jest wskazanie w programach konkretnych projektów, w szczególności projektów kluczowych dla powodzenia danego programu.

Program będzie realizowany w latach 2021-2025. Co roku planuje się aktualizowanie listy projektów.

 • Dotychczasowe prace

Dotychczasowe prace nad programem – realizowane we współpracy z ekspertami z firmy Cpoint – objęły: opracowanie diagnozy wraz z rekomendacjami, stworzenie projektu drzewa celów, skonsultowanie propozycji w drzewa celów w ramach prac grup roboczych. Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem do koncepcji programu opinii zebranych podczas prac grup roboczych. Proces ten przebiega równolegle do stworzenia katalogu projektów służących realizacji programu. 

 • Obecny etap

Zapraszamy do zgłaszania propozycji projektów, które wpisują się w propozycję drzewa celów dla programu 4.2.

Zachęcamy do wypełnienia fiszki projektowej programu 4.2. i wpisania w nią:

 1. konkretnych projektów zaplanowanych w ramach budżetu, którym Państwo dysponują;
 2. wstępnych pomysłów na projekty możliwe do zrealizowania w ramach Państwa budżetu;
 3. wstępnych pomysłów na ewentualne typy/rodzaje projektów, których realizacja nie jest możliwa w ramach Państwa budżetu.

Projekty mogą zgłaszać podmioty posiadające osobowość prawną (np. jednostki organizacyjne miasta, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje naukowe, instytucje kultury).

Prosimy o zgłaszanie propozycji poprzez wypełnienie formularza i przysłanie go do 10 grudnia 2020 roku do Biura Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy na adresy: Radosław Kubaś, rkubas@cdotpoint.com, Dorota Dobrzyńska, ddobrzynska@um.warszawa.pl.

Na te same adresy prosimy kierować również ewentualne pytania.

Fiszka projeku lub pomysłu na projekt 4.2. Generujemy innowacje


1 grudnia 2020

Spotkania grup roboczych dla "Programu generujemy innowacje"

W dniach 24-30 listopada 2020 r. odbyły się spotkania grup roboczych, które pracowały nad trzema celami programu wykonawczego "Strategii #Warszawa2030" – 4.2. Generujemy innowacje.

Rolą grup było zaopiniowanie propozycji drzewa celów opracowanego na podstawie diagnozy do programu 4.2. W drzewie celów wskazano 3 cele szczegółowe programu, do każdego przypisano działania i typy projektów. Do prac nad poszczególnymi celami powołano odrębne grupy robocze.

W spotkaniach wzięli udział przedstawiciele środowisk biznesu, nauki i kultury, instytucji otoczenia biznesu, a także urzędnicy reprezentujący Biura Urzędu i Urzędy Dzielnic m.st. Warszawy (łącznie


8 października 2020

Diagnoza do programu wykonawczego

Zachęcamy do zapoznania się z diagnozą dla programu wykonawczego celu operacyjnego 4.2. Generujemy innowacje "Strategii #Warszawa2030".

Diagnoza - dokumnet do pobrania  


3 grudnia 2019

Warsztaty fokusowe

W dniach 5, 9, 10 grudnia 2019 r. odbędą się warsztaty fokusowe na potrzeby opracowania diagnozy dla programów wykonawczych dla celów Strategii #Warszawa2030:

2.4 Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu;
4.2 Generujemy innowacje;
4.3 Przyciągamy talenty i liderów.

W warsztatach diagnostycznych udział biorą m.in. przedstawiciele samorządu, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych, sektor nauki (uczelnie, JBR-y i centra r&d), przedsiębiorcy, twórcy kultury, agencje hr i inni interesariusze ekosystemu. Kolejnym etapem prac będą indywidualne wywiady pogłębione z wybranymi do badania respondentami.


7 października 2019

Spotkanie Rad Programów

4 października odbyło się pierwsze spotkanie Rad Programów dla celów operacyjnych 2.4. Działamy w warunkach przyjaznych dla rozwoju biznesu, 4.2 Generujemy innowacje oraz 4.3. Przyciągamy talenty i liderów.

W posiedzeniu prowadzonym przez Prezydenta Michała Olszewskiego pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady, uczestniczyli dyrektorzy biur oraz burmistrzowie dzielnic. Podczas spotkania zaprezentowana została struktura oraz najważniejsze elementy Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, jak również przedstawiona została koncepcja prac nad programami. W szczegółach rozmawiano o Regulaminie Rad programów oraz o najbliższych etapach prac, w tym pracach nad diagnozą – analizą potrzeb i potencjałów naszego miasta.