Polityki

grafika na niebieskim tle, dokumenty i strzałki

Polityki to dokumenty kierunkowe stanowiące deklarację zasad i wartości oraz wyrażające sposób myślenia o danej dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnoszą się do sposobu działania oraz wskazują najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie.

 

Polityki uszczegóławiają cele wynikające ze strategii, a zapisy w nich zawarte muszą być uwzględniane w programach wykonawczych. Sama polityka nie jest dokumentem wykonawczym, zatem nie prowadzi wprost do realizacji konkretnych projektów.

Polityki, podobnie jak programy wykonawcze, przygotowywane są w modelu partycypacyjnym, z udziałem przedstawicieli różnych interesariuszy, w tym mieszkańców, przedsiębiorców a także przedstawicieli organizacji, instytucji publicznych oraz prywatnych.

Obowiązujące polityki m.st. Warszawy:


Polityki w trakcie opracowania: