Polityka różnorodności społecznej m.st. Warszawy

Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żeby wszyscy, którzy wybrali Warszawę na swoje miasto czuli się w nim dobrze i byli równo traktowani. Dlatego przygotowujemy "Politykę różnorodności społecznej".

Polityka to dokument, który pomoże nam działać na rzecz równego traktowania i wspierać różnorodność społeczną. Oznacza to, że chcemy tworzyć takie warunki do życia w mieście, aby włączać wszystkich i nie wykluczać nikogo. Dokument będzie wyznaczał kierunek działań dla Warszawy, po to aby nasze miasto było dobrym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy przekonania.

Założenia polityki opierają się na wartościach:

 • otwartości na drugiego człowieka
 • zrozumieniu perspektyw innych niż własna
 • włączaniu
 • solidarności

Polityka różnorodności społecznej określa podstawowe zasady rozwoju Warszawy jako miasta otwartego, bezpiecznego i włączającego. Zasady opisaliśmy w następujący sposób:

 • miasto zna i rozumie potrzeby osób, które w nim mieszkają
 • miasto dba o dostępność swoich zasobów i usług dla wszystkich mieszkających w nim osób (w wymiarze infrastrukturalnym, językowym, ekonomicznym itp.)
 • miasto reaguje wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo
 • miasto zapewnia wszystkim możliwość rozwoju i dba o równe szanse dla wszystkich osób
 • miasto dąży do bycia wzorem w stosowaniu standardów równego traktowania (wewnątrz i na zewnątrz urzędu)
 • miasto wspiera dialog i poznawanie się osób w nim mieszkających
 • miasto umożliwia wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie wpływ na jej rozwój

Informacje o przebiegu prac nad "Polityką różnorodności społecznej"

Harmonogram

 • wrzesień 2020 - styczeń 2021 - prace nad ramowymi kierunkami dla polityki (m.in. z ekspertami i przedstawicielami organizacji pozarządowych)

 • luty 2021 - etap uzgodnień wewnętrznych

 • marzec - maj 2021 - partycypacyjne wypracowanie założeń polityki z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy

 • czerwiec - sierpień 2021 - opracowanie dokumentu

 • wrzesień - październik 2021 - poddanie opracowanego dokumentu konsultacjom społecznym z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy

 • listopad - grudzień 2021 - analiza wniosków z drugiego etapu konsultacji i opracowanie ostatecznej wersji dokumentu


Konsultacje społeczne Polityki różnorodności społecznej

29 października 2021

Podstawowe założenia dokumentu zostały wypracowane partycypacyjnie z ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych, miejskich instytucji i urzędnikami jesienią zeszłego roku. Wiosną tego roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami. Na podstawie założeń i wniosków zebranych podczas konsultacji urzędnicy przygotowali projekt "Polityki różnorodności społecznej". Konsultacje społeczne, w których mieszkanki, mieszkańcy oraz przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą odnieść się do zapisów polityki trwają do 25 listopada.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

spotkanie on-line

 • 15 listopada (poniedziałek),  godz. 17.30
 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
 • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na rownetraktowanie@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcja zostanie wysłana w mialu zwrotnym. Możesz również zadzwonić: 22 443 34 92
 • spotkanie z tłumaczeniem w polskim języku migowym (PJM)

ankieta

dyżur telefoniczny pod numerem 22 443 34 92:

 • 17 listopada, godz. 14–18
 • 19  listopada, godz.12–16

Opinie dotyczące projektu polityki można zgłaszać także pod adresem mailowym

Więcej informacji, w tym terminy spotkań dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji na stronie konsultacji społecznych.


Zakończyliśmy I etap konsultacji społecznych Polityki różnorodności społecznej

16 lipca 2021

Zakończyliśmy I etap konsultacji społecznych Polityki różnorodności społecznej, które trwały od 22 kwietnia do 14 maja 2021 roku. Dostępny jest już raport z konsultacji i zachęcamy do zapoznania się z nim:

 1. Raport z konsultacji społecznych
 2. Załącznik do raportu

Kolejnym etapem prac jest przygotowanie dokumentu polityki. Projekt dokumentu poddany zostanie konsultacjom społecznym we wrześniu/październiku 2021.


Rozpoczynamy etap konsultacji społecznych polityki różnorodności społecznej dla m.st. Warszawy.

22 kwietnia 2021

W ramach pierwszego etapu prac nad dokumentem spotkaliśmy się z urzędnikami i urzędniczkami, pracownikami i pracowniczkami miejskich instytucji oraz ekspertami i ekspertkami z zakresu różnorodności społecznej i równego traktowania.

Drugi etap partycypacyjnej pracy nad polityką zakłada przeprowadzenie otwartych spotkań dialogowych oraz spotkań konsultacyjnych, podczas których kierunki działań wypracowane w czasie pierwszego etapu prac nad dokumentem zostaną przedyskutowane z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy.

Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wypracować założenia do polityki różnorodności społecznej oraz przedyskutować propozycje najważniejszych pojęć dotyczących różnorodności społecznej.

Konsultacje trwają do 14.05.2021 r. Więcej informacji o tym, jak wziąć w nich udział znajduje się na stronie: konsultacje.um.warszawa.pl/roznorodna

W kolejnym etapie przygotujemy projekt dokumentu „Polityka różnorodności społecznej”, który również zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ostateczna wersja dokumentu zostanie uchwalona przez Radę m.st. Warszawy lub przyjęta zarządzeniem Prezydenta.

Z uwagi na pandemię wszystkie wydarzenia prowadzone są on-line.

W pierwszym, zamkniętym etapie prac nad dokumentem wzięli udział przedstawiciele biur urzędu i jednostek miejskich, organizacji pozarządowych oraz Rady m.st. Warszawy.


Rozpoczynamy pracę nad polityką różnorodności społecznej

16 września 2020

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem dokumentu polityka różnorodności społecznej. Podejmując prace nad dokumentem, chcemy docenić i podkreślić to, jak ważny dla budowania wspólnoty mieszkańców Warszawy jest wzajemny szacunek i jak duży potencjał dla rozwoju naszego miasta stanowi jego różnorodność. Takie podejście wynika z wizji stolicy zawartej w Strategii #Warszawa 2030 i jest zgodne z jej celami. Polityka będzie stanowić wyraz i gwarancję tego, że chcemy w Warszawie tworzyć warunki dla poszanowania godności, wolności i równości wszystkich osób i grup społecznych, bez względu na różniące ich cechy, a także dla przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu członków różnych grup.

Polityka będzie przede wszystkim wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędników, ale chcemy też, by była ona dokumentem opisującym to, jaka jest i chce być Warszawa z perspektywy jej mieszkańców i mieszkanek.

Inicjatywa opracowania polityki różnorodności społecznej wyszła od członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.