Polityka różnorodności społecznej m.st. Warszawy

 

Jako mieszkańcy różnimy się między sobą. Ważne jest, żeby wszyscy, którzy wybrali Warszawę na swoje miasto czuli się w nim dobrze i byli równo traktowani. Dlatego przyjęliśmy "Politykę różnorodności społecznej".

Polityka to dokument, który pomoże nam działać na rzecz równego traktowania i wspierać różnorodność społeczną. Oznacza to, że chcemy tworzyć takie warunki do życia w mieście, aby włączać wszystkich i nie wykluczać nikogo. Dokument będzie wyznaczał kierunek działań dla Warszawy, po to aby nasze miasto było dobrym miejscem do życia dla wszystkich, bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy przekonania.

Założenia polityki opierają się na wartościach:

 • otwartości na drugiego człowieka
 • zrozumieniu perspektyw innych niż własna
 • włączaniu
 • solidarności

Polityka różnorodności społecznej określa podstawowe zasady rozwoju Warszawy jako miasta otwartego, bezpiecznego i włączającego. Zasady opisaliśmy w następujący sposób:

 • miasto zna i rozumie potrzeby osób, które w nim mieszkają
 • miasto dba o dostępność swoich zasobów i usług dla wszystkich mieszkających w nim osób (w wymiarze infrastrukturalnym, językowym, ekonomicznym itp.)
 • miasto reaguje wszędzie tam, gdzie łamane jest prawo
 • miasto zapewnia wszystkim możliwość rozwoju i dba o równe szanse dla wszystkich osób
 • miasto dąży do bycia wzorem w stosowaniu standardów równego traktowania (wewnątrz i na zewnątrz urzędu)
 • miasto wspiera dialog i poznawanie się osób w nim mieszkających
 • miasto umożliwia wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie wpływ na jej rozwój.

Informacje o przebiegu prac nad "Polityką różnorodności społecznej"

Harmonogram

 • wrzesień 2020 - styczeń 2021 - prace nad ramowymi kierunkami dla polityki (m.in. z ekspertami i przedstawicielami organizacji pozarządowych)

 • luty 2021 - etap uzgodnień wewnętrznych

 • marzec - maj 2021 - partycypacyjne wypracowanie założeń polityki z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy

 • czerwiec - sierpień 2021 - opracowanie dokumentu

 • wrzesień - październik 2021 - poddanie opracowanego dokumentu konsultacjom społecznym z mieszkańcami i mieszkankami Warszawy

 • listopad - grudzień 2021 - analiza wniosków z drugiego etapu konsultacji i opracowanie ostatecznej wersji dokumentu


7 kwietnia 2022

Warszawa jest różnorodna

Politykę różnorodności społecznej przyjęła w czwartek, 7 kwietnia, Rada Warszawy. 41 radnych było za, 13 się wstrzymało, a 3 było przeciw. Nowe standardy w przyszłości mają być wprowadzane we wszystkich instytucjach miejskich.

Przyjęta przez Radę m.st. Warszawy polityka różnorodności określa wartości ważne dla naszego miasta. To otwartość, zrozumienie perspektyw innych niż własna, solidarność między ludźmi. To wartości bliskie mieszkańcom Warszawy, co udowodnili szczególnie w ostatnich dniach. To wartości, które pozwoliły naszemu miastu stać się przykładem w oczach świata w chwili największej próby od czasów II wojny światowej – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Miasto włączające

Polityka różnorodności społecznej dotyczy spraw wszystkich osób, które mieszkają w Warszawie. Powstała, żeby każda osoba czuła się tu szanowana i bezpieczna, nie odczuwała zagrożenia dyskryminacją czy nierównym traktowaniem i miała szansę rozwijać swój potencjał. Jest również ważną formą wsparcia dla grup szczególnie narażonych na dyskryminację. Pomoże w zarządzaniu różnorodnością społeczną miasta.

Osoby mieszkające w Warszawie różnią się pod wieloma względami. Wiele nas łączy i zarazem wiele różni. Patrzymy na tę różnorodność społeczną Warszawy jak na wielki potencjał. Aby go wydobywać i wspierać potrzebujemy kierunków działania i narzędzi. Polityka wskazuje te kierunki – mówi wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

W dokumencie opisano wartości i zasady działania miasta, których stosowanie ma zapewnić wszystkim osobom mieszkającym w Warszawie równe szanse i sprawiedliwe traktowanie.

Miasto, realizując swoje zadania, będzie się nimi kierować. Wartości wskazane w Polityce to: otwartość na drugiego człowieka, zrozumienie dla perspektyw innych niż własna, włączanie i solidarność. Z kolei zasady określono m.in. jako: dostępność miejskich usług dla wszystkich, dążenie do stosowania jak najwyższych standardów równego traktowania, reagowanie na sytuacje dyskryminacji oraz wspieranie dialogu i otwartości na różnorodność.

Przyjmujemy Politykę różnorodności społecznej w wyjątkowym momencie. Do Warszawy przyjeżdża coraz więcej osób uciekających przed wojną w Ukrainie. Część z nich z nami zostanie. Polityka wskazuje nam zasady działania, które pomogą nam wspierać nowych mieszkańców i mieszkanki w ich życiu w Warszawie. Np. urzędnicy muszą rozumieć, że nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta posługują się językiem polskim z równą biegłością – mówi dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska. – Chcemy, by Warszawa stała się „miastem włączającym”. Żeby każda osoba mieszkająca w Warszawie mogła czuć się u siebie.

Miasto zróżnicowane

Z badań przeprowadzonych przez Ratusz wynika, że społeczność osób mieszkających w Warszawie jest bardzo zróżnicowana. Zarówno w ujęciu demograficznym, społecznym, kulturowym, jak i stylów życia.

Aż 40 proc. mieszkających w stolicy osób nie urodziło się w Warszawie – najczęściej są to przyjezdni z małych miejscowości lub wsi. W co piątym warszawskim gospodarstwie domowym (21,9 proc.) żyją osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Ponad 70 proc. osób mieszkających w stolicy ma wyższe wykształcenie.

W Warszawie wciąż wyraźne jest zróżnicowanie dochodów – zarówno pomiędzy lewo- a prawobrzeżną częścią miasta, jak i pomiędzy obszarami centralnymi a obrzeżami stolicy. Stolica jest też miejscem, gdzie przebywa najwięcej osób w kryzysie bezdomności w Polsce.

Mieszka tu, pracuje i studiuje znaczna grupa cudzoziemców i cudzoziemek. Według danych urzędowych liczba osób nieposiadających polskiego obywatelstwa, zameldowanych w Warszawie na pobyt stały lub czasowy, to 42 tys., choć w rzeczywistości jest ich prawdopodobnie o wiele więcej. Osoby te pochodzą z ponad 110 krajów.

Na różnorodność społeczną składa się również różnorodność wyznaniowa. W Warszawie zarejestrowanych jest łącznie 55 kościołów i związków wyznaniowych.

Trudno oszacować, ile osób mieszkających w Warszawie identyfikuje się jako osoby LGBT+. Jednak w świetle szacunków organizacji działających na rzecz tej społeczności może to być nawet ok. 200 tys. osób.

Miasto z potencjałem

W związku z przyjęciem Polityki miasto rozpocznie wkrótce prace nad standardami równościowymi. Znajdą się w nich konkretne wytyczne dla wszystkich pracowników miejskich instytucji, jak działać zgodnie z zasadami równego taktowania i niedyskryminacji. Reagowanie na sytuacje dyskryminacji to m.in. interwencyjne działania straży miejskiej lub kontrolera biletów, którzy powinni umieć zareagować w sposób bezpieczny dla wszystkich na akty przemocy, np. w stosunku do cudzoziemców. Strażnicy powinni reagować na obraźliwe hasła i symbole z przestrzeni miejskiej, tj. skłonić właścicieli budynków do ich usunięcia. To również reagowanie nauczycieli na sytuacje dyskryminacji w szkole np. w stosunku do dzieci uchodźczych.

Prace nad Polityką trwały od 2020 roku. Od początku prowadzono je partycypacyjnie, czyli w sposób włączający różne grupy społeczne. Zaangażowany był m.in. zespół radnych m.st. Warszawy, organizacje pozarządowe i eksperci.

Konsultacje społeczne dokumentu były dwuetapowe. Najpierw pracowano nad założeniami Polityki, dopiero w drugim etapie konsultowano cały dokument. Inicjatywa powstania Polityki wyszła od Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego i Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.

Ten dokument to gwarancja, że w Warszawie nie ma miejsca na działania motywowane nienawiścią wobec jakichkolwiek grup i osób. Różnorodność to potencjał, podkreśla radna Aleksandra Śniegocka-Goździk.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem Polityka różnorodności społecznej m.st. Warszawy.


29 października 2021

Konsultacje społeczne Polityki różnorodności społecznej

Podstawowe założenia dokumentu zostały wypracowane partycypacyjnie z ekspertami, przedstawicielami organizacji społecznych, miejskich instytucji i urzędnikami jesienią zeszłego roku. Wiosną tego roku odbyły się pierwsze konsultacje społeczne z mieszkańcami. Na podstawie założeń i wniosków zebranych podczas konsultacji urzędnicy przygotowali projekt "Polityki różnorodności społecznej". Konsultacje społeczne, w których mieszkanki, mieszkańcy oraz przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą odnieść się do zapisów polityki trwają do 25 listopada.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Listopadowe konsultacje będą organizowane w zróżnicowanej formule. Zaplanowaliśmy zarówno spotkania otwarte dla wszystkich mieszkanek i mieszkańców, jak i konsultacje skierowane do konkretnych grup. Pierwsze z nich odbędą się już 4 listopada i będą skierowane do pracowniczek i pracowników organizacji pozarządowych. Kolejne – dla osób pracujących w instytucjach miejskich (15 listopada).

Zainteresowani mieszkańcy Warszawy mogą uczestniczyć w spotkaniu online 15 listopada o godz. 17:30. Można wziąć nim udział na platformie ZOOM (możliwość zabrania głosu w dyskusji lub YouTube (poprzez dyskusję na czacie transmisji). Aby wziąć udział w dyskusji na ZOOM, należy wcześniej napisać na adres: rownetraktowanie@um.warszawa.pl lub zadzwonić pod numer (22) 444 34 92.

Opinie dotyczące projektu polityki można zgłaszać pod adresem mailowym: rownetraktowanie@um.warszawa.pl, za pośrednictwem ankiety oceny online oraz dzwoniąc na numer (22) 443 34 92 podczas dyżuru telefonicznego:

 • 17 listopada, w godzinach 14:00-18:00,
 • 19 listopada, w godzinach 12:00-16:00.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z II etapu konsultacji społecznych i jego załącznikami:

 1. Raport
 2. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl


16 lipca 2021

Zakończyliśmy I etap konsultacji społecznych Polityki różnorodności społecznej

Zakończyliśmy I etap konsultacji społecznych Polityki różnorodności społecznej, które trwały od 22 kwietnia do 14 maja 2021 roku. Dostępny jest już raport z konsultacji i zachęcamy do zapoznania się z nim:

 1. Raport z konsultacji społecznych
 2. Załącznik do raportu

Kolejnym etapem prac jest przygotowanie dokumentu polityki. Projekt dokumentu poddany zostanie konsultacjom społecznym we wrześniu/październiku 2021.


22 kwietnia 2021

Rozpoczynamy etap konsultacji społecznych polityki różnorodności społecznej dla m.st. Warszawy.

W ramach pierwszego etapu prac nad dokumentem spotkaliśmy się z urzędnikami i urzędniczkami, pracownikami i pracowniczkami miejskich instytucji oraz ekspertami i ekspertkami z zakresu różnorodności społecznej i równego traktowania.

Drugi etap partycypacyjnej pracy nad polityką zakłada przeprowadzenie otwartych spotkań dialogowych oraz spotkań konsultacyjnych, podczas których kierunki działań wypracowane w czasie pierwszego etapu prac nad dokumentem zostaną przedyskutowane z mieszkankami i mieszkańcami Warszawy.

Chcemy wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami wypracować założenia do polityki różnorodności społecznej oraz przedyskutować propozycje najważniejszych pojęć dotyczących różnorodności społecznej.

Konsultacje trwają do 14.05.2021 r. Więcej informacji o tym, jak wziąć w nich udział znajduje się na stronie: www.konsultacje.um.warszawa.pl/roznorodna

W kolejnym etapie przygotujemy projekt dokumentu „Polityka różnorodności społecznej”, który również zostanie poddany konsultacjom społecznym. Ostateczna wersja dokumentu zostanie uchwalona przez Radę m.st. Warszawy lub przyjęta zarządzeniem Prezydenta.

Z uwagi na pandemię wszystkie wydarzenia prowadzone są on-line.

W pierwszym, zamkniętym etapie prac nad dokumentem wzięli udział przedstawiciele biur urzędu i jednostek miejskich, organizacji pozarządowych oraz Rady m.st. Warszawy.


16 września 2020

Rozpoczynamy pracę nad polityką różnorodności społecznej

Rozpoczynamy pracę nad przygotowaniem dokumentu polityka różnorodności społecznej. Podejmując prace nad dokumentem, chcemy docenić i podkreślić to, jak ważny dla budowania wspólnoty mieszkańców Warszawy jest wzajemny szacunek i jak duży potencjał dla rozwoju naszego miasta stanowi jego różnorodność. Takie podejście wynika z wizji stolicy zawartej w Strategii #Warszawa 2030 i jest zgodne z jej celami. Polityka będzie stanowić wyraz i gwarancję tego, że chcemy w Warszawie tworzyć warunki dla poszanowania godności, wolności i równości wszystkich osób i grup społecznych, bez względu na różniące ich cechy, a także dla przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu członków różnych grup.

Polityka będzie przede wszystkim wyznaczać kierunek działań dla władz miasta i miejskich urzędników, ale chcemy też, by była ona dokumentem opisującym to, jaka jest i chce być Warszawa z perspektywy jej mieszkańców i mieszkanek.

Inicjatywa opracowania polityki różnorodności społecznej wyszła od członków Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Równego Traktowania.