Polityka przestrzenna

Polityka przestrzenna określa lokalne zasady gospodarowania przestrzenią i jest prowadzona w oparciu o przepisy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  Dokumentem planistycznym określającym politykę zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy”.

Przyjęta w 2020 roku nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2020 poz. 1378) wprowadziła zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, związane z etapowym wprowadzaniem zintegrowanego podejścia przy planowaniu rozwoju i uporządkowaniem zagadnień oraz narzędzi zarządzania i realizacji polityki przestrzennej będących integralną częścią polityki rozwoju. Studium musi być zgodne z celami określonymi w strategii rozwoju miasta.

W "Strategii #Warszawa2030" wyznaczone zostały ogólne założenia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej Warszawy, które muszą być odwzorowane i uszczegółowione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Wytyczne dla studium stanowią załącznik nr 4 do strategii i odnoszą się m.in. do:

 • struktury funkcjonalno-przestrzennej Warszawy, która powinna być kształtowana zgodnie z zasadami policentryczności i hierarchiczności;
 • zwiększania zwartości zabudowy niedokończonych układów urbanistycznych, z uwzględnieniem potrzeb ich rewitalizacji, re-urbanizacji oraz re-industrializacji;
 • ograniczenia zjawiska „rozlewania się” miasta;
 • lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach posiadających potencjał do wykształcenia przestrzeni zurbanizowanej;
 • określenia minimalnej powierzchni mieszkania przypadającej na 1 osobę;
 • zapewnienie dostępu do infrastruktury społecznej zgodnie z określonymi parametrami;
 • planowania przestrzennego gwarantującego współwystępowanie funkcji mieszkaniowej, usługowej oraz nieuciążliwej produkcji, wykluczającego realizację dzielnic monofunkcyjnych;
 • planowania przestrzennego uwzględniającego wymogi rozwoju energetyki, w tym energetyki rozproszonej i odnawialnych źródeł energii;
 • podporządkowania polityki gruntowej polityce przestrzennej miasta, w szczególności potrzebom przestrzeni publicznych oraz realizacji inwestycji społecznych;
 • realizacji systemu przyjaznych i atrakcyjnych przestrzeni publicznych połączonych w spójną i hierarchiczną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe i subdzielnicowe (lokalne) oraz inne ważne elementy;
 • likwidacji barier architektonicznych i przestrzennych, w szczególności w dostępie do przestrzeni publicznych oraz infrastruktury transportowej i społecznej;
 • ochronie terenów zieleni oraz innych terenów stanowiących System Przyrodniczy Miasta, ich atrakcyjne urządzanie i zagospodarowywanie;
 • zapewnieniu sprawnego działania systemu przewietrzania i regeneracji powietrza;
 • poszanowaniu specyfiki i tożsamości dzielnic, w tym skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego;
 • rewitalizacji obszarów zdegradowanych z poszanowaniem lokalnej tożsamości;
 • respektowaniu w stanowieniu i realizacji polityki przestrzennej relacji z otoczeniem metropolitalnym i dalszym oraz współpraca z gminami obszaru metropolitalnego Warszawy.

Więcej na stronie poświęconej polityce przestrzennej m.st. Warszawy.