Polityka finansowa

Dla realizacji strategii rozwoju miasta niezbędne jest zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów.

Większość środków przeznaczonych na realizację strategii pochodzi z budżetu m.st. Warszawy. Oszacowano, że w perspektywie 2030 r. miasto stołeczne Warszawa przeznaczy na realizację celów strategii co najmniej 30,4 mld zł. Środki te zostaną przydzielone do poszczególnych programów. Część przedsięwzięć będzie współfinansowana także z innych źródeł np.:

  • środków unijnych,
  • środków partnerów publicznych,
  • środków partnerów prywatnych,
  • innych środków zewnętrznych.

Strategia realizowana jest w oparciu o możliwości finansowe określone w perspektywie długookresowej w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) oraz określone w perspektywie rocznej w budżecie m.st. Warszawy. Projekty ujmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy podlegają ocenie zgodności z celami określonymi w strategii rozwoju miasta.

WPF stanowi instrument zarządzania finansami m.st. Warszawy (opracowywana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Jest dokumentem strategicznym, który służy do oceniania długoterminowego potencjału m.st. Warszawy, opracowywania prognozy niezbędnych wydatków bieżących a także ustalenia możliwości inwestycyjnych stolicy.

"Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy" powiązana jest z rocznym budżetem m.st. Warszawy. Obydwa dokumenty zapewniają miastu prawidłowe funkcjonowanie oraz kontynuację prowadzonych już inwestycji i programów. Dzięki WPF i budżetowi możliwy – a jednocześnie zabezpieczony w perspektywie kolejnych lat – jest dalszy rozwój miasta. Dodatkowo są to dokumenty, dzięki którym zapewniona jest transparentność, przejrzystość i jawność finansów m.st. Warszawy.

Więcej informacji o budżecie i WPF znajdziesz na stronie Finanse m.st. Warszawy.