Pełnomocnik Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta

zdjęcie Pauliny Nowickiej, pełnomocnika prezydenta ds. strategii rozwoju miasta, czarno-białe

Paulina Nowicka

Paulina Nowicka jest doktorem nauk o Ziemi oraz ekspertem ds. polityki rozwoju i zarządzania strategicznego. Od 2010 r. w Urzędzie m.st. Warszawy zajmuje się dokumentami programującymi rozwój, kierowała pracami nad "Strategią #Warszawa2030", "Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2020+", "Programem wspierania przedsiębiorczości. Innowacyjna Warszawa 2020". Współtworzyła narzędzia i mechanizmy usprawniające funkcjonowanie urzędu. Była wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie polityki regionalnej i zarządzania strategicznego. Jest współautorką strategii rozwoju gmin i regionów oraz publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych.

Kontakt

Pełnomocnik podlega bezpośrednio pod Prezydenta m.st. Warszawy. Jest uprawniony do reprezentowania prezydenta przed dyrektorami biur Urzędu m.st. Warszawy, burmistrzami dzielnic m.st. Warszawy, kierownikami jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz innymi podmiotami w zakresie uzasadnionym realizacją postawionych mu zadań. Pełnomocnik odpowiada za wdrożenie Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta, w tym za prawidłową realizację procesów aktualizacji, wdrażania, monitorowania, ewaluacji i komunikowania strategii oraz nadzoruje wprowadzanie standardów. 

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta został powołany zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1278/2019. Szczegółowy zakres zadań i uprawnień pełnomocnika określa zarządzenie nr 1277/2019 w sprawie wprowadzenia Systemu zarządzania strategią rozwoju miasta.