Obszar Metropolitalny Warszawy

grafika na niebieskim tle, mapa Warszawy w okręgach

Poza Warszawą Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW) współtworzy 71 gmin - jest on największym w Polsce wielkomiejskim układem jednostek osadniczych oraz terenów o wysokim stopniu zurbanizowania. Układ ten opiera się na powiązaniach pomiędzy stolicą a mniejszymi miastami, szczególnie w jej najbliższym sąsiedztwie. Warszawa jest punktem centralnym i jednocześnie kołem napędowym dla całego obszaru. Na tle innych polskich obszarów metropolitalnych wyróżnia się on poziomem rozwoju, dostępnością usług wyższego rzędu oraz jakością życia.

Planowanie metropolitalne w większości miast oraz regionów odbywa się na zasadzie dobrowolnych zrzeszeń gmin lub w formie nieobligatoryjnego planu regionalnego. Dla wspólnego dobra oraz w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania gminy decydują się na podporządkowanie ustaleniom koordynującym ich wewnętrzny rozwój. Także w tym celu w 2015 roku powstała "Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030". Dokument stanowi wynik wspólnych prac mieszkańców OMW, przedstawicieli środowiska biznesowego, akademickiego i organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego nad wizją i kierunkami rozwoju dla całego obszaru. Wizja rozwoju została sformułowana w następujący sposób:

Obszar Metropolitalny Warszawy to inspirujące, wibrujące energią europejskie centrum rozwoju, gdzie harmonijnie łączą się wysoka jakość życia i doskonałe warunki biznesowe, tworzone w oparciu o kreatywność mieszkańców, potencjał współpracy i nowe technologie.

Urzeczywistnieniu wizji mają służyć wskazane w poszczególnych obszarach strategicznych kierunki rozwojowe, w tym:

  • wzmacnianie rangi OMW w skali europejskiej oraz pogłębianie współpracy pomiędzy członkami OMW;
  • zapewnienie mieszkańcom OMW pełnej mobilności zewnętrznej i wewnętrznej poprzez integrację sieci transportu zbiorowego;
  • utworzenie nowoczesnej przestrzeni metropolitalnej poprzez kompleksowe działania planistyczne, uwzględniające estetykę, użyteczność przestrzeni i głos mieszkańców w zagospodarowaniu przestrzennym;
  • zapewnienie mieszkańcom szerokiego dostępu do zasobów kultury i przyrody;
  • wzmocnienie OMW jako bieguna wzrostu gospodarczego;
  • podnoszenie jakości kapitału społecznego i ludzkiego OMW jako podstawowego warunku do realizacji pozostałych celów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego to współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej wspólne przedsięwzięcia m.st. Warszawy oraz 39 podwarszawskich gmin, które razem tworzą Warszawski Obszar Funkcjonalny.

W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej oraz wspólnego pozyskania funduszy europejskich w zakresie instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych opracowaliśmy "Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". Dokument odpowiada na wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające ze wzrostu znaczenia miejskich obszarów funkcjonalnych w polityce krajowej i Unii Europejskiej. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+" wskazuje przedsięwzięcia planowane do realizacji w ramach środków UE przeznaczonych w RPO WM (Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego) na instrument ZIT, jak i przedsięwzięcia wspomagające osiągnięcie celów strategii. "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+" jest również dokumentem wdrożeniowym dla strategii rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy.

Alokacja środków wynosi 167 078 706 EURO w ramach RPO WM 2014-2020. Uzupełnienie stanowią środki z POIiS (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) 2014-2020 w wysokości 271 244 490 EURO.

Na przełomie 2020 i 2021 r. przeprowadzono aktualizację "Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+", umożliwi ona:

  • wykorzystanie oszczędności powstałych w ramach projektu Virtual WOF,
  • zrealizowanie dwóch nowych przedsięwzięć, które zminimalizują negatywne efekty epidemii COVID-19.

Więcej na stronie Obszar Metropolitalny Warszawy.