Obszar Metropolitalny Warszawy

Obszar Metropolitalny Warszawy (OMW), nazywany także Regionem warszawskim stołecznym (RWS), znajduje się w centralnej części województwa mazowieckiego. W jego skład wchodzi 70 gmin, w tym 9 powiatów:

  • grodziski,
  • legionowski,
  • miński,
  • nowodworski,
  • otwocki,
  • piaseczyński,
  • pruszkowski,
  • warszawski zachodni,
  • wołomiński

oraz m.st. Warszawa mająca status miasta na prawach powiatu.

Obszar Metropolitalny Warszawy zajmuje powierzchnię 6,1 tys. km2, co stanowi 17,2% powierzchni województwa mazowieckiego, a ze względu na funkcjonalne powiązania występujące pomiędzy wchodzącymi w jego skład jednostkami terytorialnymi, traktowany jest jak zintegrowany organizm zachodzących w nim zmian społecznych i gospodarczych.

Planowanie metropolitalne w większości miast oraz regionów odbywa się na zasadzie dobrowolnych zrzeszeń gmin lub w formie nieobligatoryjnego planu regionalnego. Dla wspólnego dobra oraz w celu zapewnienia lepszego funkcjonowania gminy decydują się na podporządkowanie ustaleniom koordynującym ich wewnętrzny rozwój. Także w tym celu w 2015 roku powstała "Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030". Dokument stanowił wynik wspólnych prac mieszkańców OMW, przedstawicieli środowiska biznesowego, akademickiego i organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego nad wizją i kierunkami rozwoju dla całego obszaru.

"Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030" - dokument do pobrania

Więcej na stronie Obszar Metropolitalny Warszawy.

Strategia rozwoju ponadlokalnego

Jest dokumentem programującym dla obszarów metropolitalnych. Gminy sąsiadujące, powiązane ze sobą funkcjonalnie, mogą opracować strategię rozwoju ponadlokalnego. W prace mogą być włączone także powiaty. Dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych korzystających z instrumentu ZIT będzie to dokument obowiązkowy od 31 grudnia 2025 r.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dokument określający przeznaczenie wsparcia przyznanego na potrzeby rozwojowe miejskiego obszaru funkcjonalnego w ramach funduszy europejskich. Strategia ZIT określa cele, jakie mają być zrealizowane w ramach ZIT, oczekiwane rezultaty i wskaźniki powiązane z realizacją regionalnego programu operacyjnego.