Narzędzia wdrażania

"Strategia Warszawa#2030" jest dokumentem ogólnym – definiuje wizję, cele strategiczne i operacyjne. Skupia się na osiągnięciu oczekiwanych rezultatów, ale nie wskazuje konkretnych sposobów ich osiągnięcia. Dlatego dla realizacji strategii kluczowe jest przeniesienie jej zapisów na aspekt przestrzenny oraz zapewnienie możliwości finansowania zapisanych w niej celów. 

Pierwsze zadanie realizuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Strategia wyznacza ogólne założenia kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, które są potem zawierane w studium.

Strategia realizowana jest w oparciu o możliwości finansowe określone w perspektywie długookresowej w wieloletniej prognozie finansowej (WPF) oraz w perspektywie rocznej w budżecie m.st. Warszawy. Projekty ujmowane w wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy podlegają ocenie zgodności z celami określonymi w strategii.

Czytaj więcej:

Ponieważ strategia jest ogólnym dokumentem, który określa jedynie kierunek rozwoju Warszawy, niezbędne jest jeszcze ustalenie konkretnych działań. Dlatego zapisy celów operacyjnych strategii uszczegóławiane są poprzez działania lub projekty w programach, czyli dokumentach o charakterze wykonawczym. Każdy cel operacyjny realizowany jest w ramach jednego lub kilku programów.