Monitoring i ewaluacja

Mierzenie postępów w realizacji poszczególnych celów strategii, jak również identyfikowanie czynników, które pozytywnie lub negatywnie wpływają na ich osiąganie, zapewnia system monitoringu i ewaluacji.

Monitoring umożliwia identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, ale przede wszystkim pozwala na elastyczne reagowanie na problemy i zmiany pojawiające się nie tylko w samym mieście, ale również w województwie, kraju czy na świecie. Aby było to możliwe, wszystkie cele (zarówno strategiczne, jak i operacyjne) mają przypisane wskaźniki, które określają ilościowy postęp w osiąganiu zaplanowanych efektów. Za pomiar wskaźników odpowiedzialny jest Wydział Strategii Rozwoju Miasta

Badania ewaluacyjne, jakim poddawana jest Strategia #Warszawa2030 pozwalają na ocenę skuteczności, efektywności i użyteczności realizowanych celów strategii. Umożliwiają także określić trafność doboru celów wobec zidentyfikowanych potrzeb. W badaniach wykorzystywane są m. in. wyniki monitoringu realizacji strategii oraz programów, a także ocena ryzyka związanego z realizacją strategii.


BIOM

Chcemy, aby opinia publiczna była regularnie informowana o postępach w realizacji celów strategii, w tym celu pracujemy nad uruchomieniem Banku Informacji o Mieście (BIOM). BIOM to specjalny system informatyczny, który ma gromadzić i udostępniać dane dla wskaźników monitoringu.


Raport z realizacji strategii

Pomiary wskaźników wykorzystywane są także do tworzonego corocznie "Raportu z realizacji strategii". Przygotowywany jest on w II kwartale roku następującego po roku sprawozdawczym. Poza pomiarem wskaźników do przygotowania raportu wykorzystane są sprawozdania z realizacji programów. Przygotowywane są one w I kwartale roku następującego po roku sprawozdawczym. W oparciu o analizę poziomu osiągnięcia docelowych wartości wskaźników oraz zmaterializowane ryzyka możliwe jest formułowanie wniosków i rekomendacji istotnych dla dalszego wdrażania strategii. Dzięki nim realizatorzy mogą wprowadzać na bieżąco niezbędne działania naprawcze. Więcej o ryzykach realizacji strategii znajdziesz w 7 załączniku do strategii.

 

Grafika pokazująca kolejność czynności: zbieranie danych, analiza, raport, publikacja.

... a co dalej?

Na podstawie raportu z realizacji strategii rozwoju oraz prowadzonych ewaluacji Wydział Strategii Rozwoju Miasta formułuje rekomendacje zmian w realizacji strategii rozwoju lub programów.