Koordynacja

M.st. Warszawa jest dużą organizacją, która odpowiada lub wpływa na wszystkie obszary funkcjonowania miasta. Wielość podmiotów oraz złożoność obszarów funkcjonowania miasta sprawia, że konieczne jest zapewnienie narzędzi i procedur gwarantujących spójność i efektywność realizowanych zadań. 

Na potrzeby realizacji strategii wypracowaliśmy w m.st. Warszawie rozwiązania, które są dostosowane do uwarunkowań organizacyjnych stolicy. Są one odpowiedzią na konieczność szerokiej współpracy podczas realizacji strategii, zarówno wewnątrz urzędu, jak i z partnerami zewnętrznymi. Sprawna koordynacja zapewnia spójność i efektywność realizowanych zadań. 

Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta

W koordynacji zarządzania strategią rozwoju miasta kluczową rolę odgrywa Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. strategii rozwoju miasta. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Prezydentowi m.st. Warszawy zaś wsparcie merytoryczno – organizacyjne zapewnia Sekretariat ds. strategii rozwoju miasta. Funkcję sekretariatu pełni Wydział Strategii Rozwoju Miasta w Biurze Strategii i Analiz Urzędu m.st. Warszawy.

Koordynatorzy programów wykonawczych oraz Koordynatorzy dzielnicowi ds. strategii rozwoju

Strategia wdrażana jest poprzez realizację programów. Na tym poziome kluczową rolę, nie tylko w zakresie koordynacji, pełnią Koordynatorzy programów wykonawczych. Koordynatorzy współpracują z pełnomocnikiem na każdym z etapów aktualizacji i wdrażania strategii. Są odpowiedzialni za przygotowanie i realizację programu, ale także za jego monitorowanie, ewaluację i komunikację. Ponieważ zakres celów strategii ma charakter przekrojowy i interdyscyplinarny, ważnym aspektem pracy koordynatorów jest współpraca – zarówno wewnątrz urzędu, ale dodatkowo także z partnerami zewnętrznymi. Ze strony dzielnic m.st. Warszawy zadania te należą zaś do Koordynatorów dzielnicowych ds. strategii rozwoju. Do ich głównych obowiązków należy koordynacja i animacja zaangażowania urzędu dzielnicy w prace nad programami wykonawczymi. To dzięki wsparciu koordynatorów dzielnicowych zapewniona jest pełna współpraca z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. strategii rozwoju miasta oraz koordynatorami programów wykonawczych dla całego m.st. Warszawy.

Realizatorzy strategii, ich zadania a także skład, kompetencje i zasady funkcjonowania poszczególnych gremiów funkcjonujących w m.st. Warszawie - w ramach zarządzania polityką rozwoju - opisane są szczegółowo w Systemie zarządzania strategią rozwoju miasta.