Inne dokumenty programujące rozwój Warszawy

Dokumentami programującymi rozwój Warszawy są dokumenty określające cele lub działania w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Dokumenty nadrzędne:

 • strategia rozwoju miasta "Strategia #Warszawa2030",
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • wieloletnia prognoza finansowa (WPF).

Dokumenty podrzędne:

Wobec braku regulacji na poziomie krajowym, w 2017 roku w m.st. Warszawie wprowadziliśmy miejskie standardy dokumentów programujących rozwój. Dokumenty zostały usystematyzowane według typu, zakresu formalnego oraz relacji między nimi. Umożliwiło to skoordynowanie polityki rozwoju miasta pod szyldem strategii i było krokiem w kierunku zintegrowania wymiaru społecznego, gospodarczego i środowiskowego z przestrzennym oraz finansowym.

Standardy określają także zasady i procedury przyjmowania dokumentów. Dzięki zdefiniowaniu grupy dokumentów programujących rozwój możliwe było odróżnienie ich od innych rodzajów dokumentów przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy. Rozróżnienie to oparte jest na kategoryzacji zakresu funkcjonowania urzędu, który obejmuje:

 1. działalność podstawową – czynności i usługi na rzecz mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz innych osób i podmiotów, do świadczenia których Warszawa zobowiązana jest przepisami prawa;
 2. działalność rozwojową – ukierunkowaną na wprowadzenie zmian w sytuacji społeczno-gospodarczej i funkcjonalno-przestrzennej miasta oraz podnoszenie jakości życia mieszkańców, w tym jakości oferowanych usług (określoną w strategii rozwoju, programach i projektach realizowanych w ramach programów i strategii rozwoju);
 3. usprawnienie funkcjonowania – działalność o charakterze wewnętrznym zorientowana na poprawę sprawności funkcjonowania urzędu jako organizacji realizującej działalność podstawową i rozwojową.

Dla każdego z wymiarów mogą być tworzone dokumenty o charakterze kierunkowym lub wykonawczym. Ich powstanie może być wymagane przepisami prawa lub może stanowić odpowiedź na zdiagnozowane w mieście potencjały i wyzwania. Jeśli regulacje zewnętrzne nie uszczegóławiają zakresu dokumnetu, musi on wówczas być dostosowany do miejskich standardów.

Przykładem dokumentu obligatoryjnego jest "Społeczna Strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych" przygotowywana zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (art.16b ust.1). Dokument przedstawia problemy społeczne i wyzwania stojące przed Warszawą, prezentuje możliwości pokonywania trudności i szanse rozwoju potencjału miasta. Poprzednia wersja strategii, obowiązująca w latach 2009-2020 zostanie niebawem zastąpiona kolejną jego edycją. Aktualnie trwają prace nad dokumentem przygotowywanym na lata 2021-2030. Więcej na stronie Strategia społeczna. Dokumentami programującymi rozwój w trakcie aktualizacji są także: Warszawski Program Działań na Rzecz Osób NiepełnosprawnychProgram rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych oraz Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie.


Inne dokumenty programujące rozwój m.st. Warszawy:

 • Plan zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy – pliki do pobrania
 • Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami – pliki do pobrania 
 • Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku – pliki do pobrania
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 – pliki do pobrania 
 • Program Przeciwdziałania Narkomanii w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 – pliki do pobrania 
 • Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 – pliki do pobrania
 • Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 – pliki do pobrania
 • Program Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 – pliki do pobrania
 • Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. "Bezpieczna Warszawa" – pliki do porania
 • Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy – pliki do pobrania
 • Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku – pliki do pobrania  

Na programowanie rozwoju stolicy mają wpływ także dokumenty związane z programowaniem rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy (OMW). Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest dla Warszawy "Strategia Rozwoju Obszaru Metropolitalnego Warszawy do roku 2030". Dokumentem wdrożeniowym dla Strategii Rozwoju Obszaru Metropolitalnego jest "Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+". Więcej na stronie: Obszar Metropolitalny Warszawy.