Inne dokumenty programujące rozwój Warszawy

Dokumentami programującymi rozwój Warszawy są dokumenty określające cele lub działania w zakresie podnoszenia jakości życia mieszkańców.

Dokumentami nadrzędnymi są strategia rozwoju miasta "Strategia #Warszawa2030" wraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnią prognozą finansową. Podrzędnymi dokumentami programującymi rozwój Warszawy są polityki, programy oraz inne dokumenty programujące rozwój miasta.

Polityki to dokumenty kierunkowe stanowiące deklarację zasad i wartości oraz wyrażające sposób myślenia o danej dziedzinie czy aspekcie funkcjonowania miasta. Odnoszą się do sposobu działania oraz wskazują najważniejsze zagadnienia w danej dziedzinie. Programy wykonawcze są dokumentami określającymi, w jaki sposób mają być realizowane cele operacyjne wskazane w "Strategii #Warszawa2030". 

Inne dokumenty programujące rozwój miasta 

Są to dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów prawa lub zobowiązań międzynarodowych stolicy. Przykładem takiego dokumentu jest strategia rozwiązywania problemów społecznych, która jest komplementarna do strategii rozwoju m.st. Warszawy.

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030

Strategia rozwiązywania problemów społecznych 2030 przygotowywana jest zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej (art.16b ust.1). Została przyjęta uchwałą Rady m.st. Warszawy 14 października 2021 r. i zastąpiła „Społeczną Strategię Warszawy – Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2020”.

Dokument zakłada, że w perspektywie najbliższych dziesięciu lat będziemy wspierać osoby potrzebujące pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu oraz doskonalić system usług. Będziemy propagować w Warszawie zdrowy styl życia oraz dobre relacje, a także wspólnie budować wizerunek pomocy społecznej – w oparciu o wiedzę, profesjonalizm i solidarność społeczną. Strategia uwzględnia zarówno perspektywę odbiorców pomocy społecznej, jak i osób świadczących pomoc. Koncentruje działanie w sferze pomocy społecznej na czterech celach strategicznych, którym odpowiednio przyporządkowane jest dziewięć celów operacyjnych wraz z kierunkami działań.

Poza strategią rozwiązywania problemów społecznych w obszarze polityki społecznej w m.st. Warszawie obowiązują programy:

  • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  • Program Przeciwdziałania Narkomanii w m.st. Warszawie
  • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawa
  • Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV w m.st. Warszawie
  • Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
  • Program Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie
  • Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Programy w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi:

  • Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy na lata 2021-2025 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
  • Program współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W obszarze bezpieczeństwa: 

  • Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy pn. „Polityka bezpieczeństwa m.st. Warszawy”

Więcej informacji znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Strategie, polityki, programy, plany.

Standardy dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy

Zasady i procedury przyjmowania dokumentów programujących rozwój określają miejskie standardy dokumentów programujących rozwój. Standardy systematyzują dokumenty według typu, zakresu formalnego oraz relacji między nimi. Dzięki zdefiniowaniu grup dokumentów możliwe jest odróżnienie dokumentów programujących rozwój miasta od innych rodzajów dokumentów przygotowywanych przez Urząd m.st. Warszawy.

Strategia rowiązywanie problemów społecznych – tłumacz Polskiego Języka Migowego.