Baza wiedzy

enlightenedPolityka miejska

Uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe)

Uwarunkowania wewnętrzne:

krajowe

wojewódzkie

Obszar Metropolitalny i Obszar Funkcjonalny Warszawy


enlightenedDokumenty programujące rozwój Warszawy

Nadrzędne dokumenty miejskie

Załączniki do strategii:

  1. Raport z przebiegu prac nad strategią 
  2. Diagnoza strategiczna 
  3. Powiązania z innymi dokumentami 
  4. Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
  5. Realizatorzy celów 
  6. Wskaźniki monitoringu 
  7. Ryzyka realizacji strategii 


Podrzędne dokumenty miejskie

Obowiązujące polityki m.st. Warszawy:

Polityki w trakcie opracowania:

Programy wykonawcze (przyjęte):

Programy wykonawcze (w trakcie przygotowania):


Inne dokumenty programujące rozwój m.st. Warszawy

Poza strategią rozwiązywania problemów społecznych w obszarze polityki społecznej w m.st. Warszawie obowiązują programy:

Programy w obszarze współpracy z organizacjami pozarządowymi:


enlightenedMiasto stołeczne Warszawa - uchwały i zarządzenia enlightenedRaport o stanie miasta


enlightenedBarometr gospodarczy


enlightenedUrząd Statystyczny w Warszawie


enlightenedWytyczne komunikacyjne. Marka Warszawa - praktyczny przewodnik