Baza wiedzy

enlightenedPolityka miejska

Uwarunkowania zewnętrzne (międzynarodowe)

Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju

Nowa Agenda Miejska

Agenda Miejska dla Unii Europejskiej


Uwarunkowania wewnętrzne:

 • krajowe

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego

Krajowa Polityka Miejska

Startegia Rozwoju Kraju

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • wojewódzkie

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego


enlightenedDokumnety programujące rozwój Warszawy

Nadrzędne dokumenty miejskie

Strategia #Warszawa2030 

Załączniki do strategii:

 1. Raport z przebiegu prac nad strategią
 2. Diagnoza strategiczna
 3. Powiązania z innymi dokumentami
 4. Wytyczne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
 5. Realizatorzy celów
 6. Wskaźniki monitoringu i kontekstowe
 7. Ryzyka realizacji strategii

Poprzednia edycja strategiiStrategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy – studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy – finansowe ramy działań m.st. Warszawy


Podrzędne dokumenty miejskie

Obowiązujące polityki m.st. Warszawy

Polityki w trakcie opracowania:


Programy wykonawcze (przyjęte)

Programy wykonawcze (w trakcie przygotowania)


Inne dokumenty programujące rozwój m.st. Warszawy

 • Plan zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy – pliki do pobrania
 • Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla m.st. Warszawy z uwzględnieniem publicznego transportu zbiorowego organizowanego na podstawie porozumień z gminami –pliki do pobrania 
 • Polityka rozwoju systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Warszawie do 2025 roku – pliki do pobrania
 • Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 – pliki do pobrania 
 • Program Przeciwdziałania Narkomanii w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 – pliki do pobrania 
 • Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 – pliki do pobrania
 • Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021 – pliki do pobrania
 • Program Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 – pliki do pobrania
 • Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli m.st. Warszawy na lata 2016 – 2021 pn. "Bezpieczna Warszawa" – pliki do porania
 • Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne, w tym zrównoważony plan rozwoju transportu publicznego Warszawy – pliki do pobrania
 • Zintegrowany Program Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku – pliki do pobrania  

Dokumnety w trakcie aktualizacji:

 • Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie –  pliki do pobrania 
 • Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych –  pliki do pobrania
 • Społeczna Strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych – pliki do pobrania
 • Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych –  pliki do pobrania  

Obszar Metropolitalny i Obszar Funkcjonalny Warszawy


Barometr gospodarczy


Raport o stanie miasta


Urząd Statystyczny w Warszawie


enlightenedMiasto stołeczne Warszawa - zarządzenia i uchwały