Bank Informacji o Mieście

Bank Informacji o Mieście – BIOM – to nowe narzędzie, które umożliwi gromadzenie danych i informacji o planowanych, realizowanych i zakończonych zadaniach m.st. Warszawy oraz ich efektach. Platforma z jednej strony ułatwi zbieranie i gromadzenie danych, ale z drugiej umożliwi dostęp do nich wszystkim zainteresowanym osobom.

Dane w BIOM pogrupowane będą według szczegółowych kategorii. Będzie można obejrzeć i pobrać informacje w trzech wersjach: tabelarycznej, wykresów lub map (w przypadku, gdy dane będą dostępne w podziale na dzielnice). System będzie umożliwiał samodzielną konfigurację – wybór wskaźników, okresu lub zakresu przestrzennego.

Celem powstania BIOM jest usprawnienie procesu zarządzania strategicznego w m.st. Warszawie w oparciu o dane. Jego uruchomienie przyczyni się do:

  • zwiększenia dostępności wiarygodnych danych, opracowań i informacji o zadaniach m.st. Warszawy,
  • usprawnienia i zwiększenia efektywności procesu gromadzenia danych,
  • zwiększenia zdolności Urzędu m.st. Warszawy do diagnozowania potrzeb a także skoordynowanego planowania i wykazywania skuteczności zrealizowanych działań.

Trwają prace nad uruchomieniem platformy.