Prace nad strategią rozwoju i planem ogólnym Warszawy

Radni m.st. Warszawy 4 lipca br. podjęli decyzję o rozpoczęciu prac nad strategią rozwoju Warszawy 2040+ oraz planem ogólnym. Podjęte zostały uchwały: 

 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia strategii rozwoju m.st. Warszawy 2040+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji, 
 • w sprawie przystąpienia do sporządzania planu ogólnego m.st. Warszawy.  

Przyjęcie uchwał jest ustawowym wymogiem koniecznym do wszczęcia prac. Dokumenty określą w jakim kierunku będzie rozwijać się Warszawa w perspektywie co najmniej 20 lat. Zastąpią one obecną Strategię #Warszawa2030 oraz Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.  

Za przygotowanie strategii i planu ogólnego odpowiadać będą dwa ściśle współpracujące ze sobą biura – Strategii i Analiz oraz Architektury i Planowania Przestrzennego. Chociaż mówimy o dwóch dokumentach, dla nas jest to jeden proces przygotowania kompleksowej polityki rozwoju m.st. Warszawy.  

Dlaczego musieliśmy przystąpić do prac? 

Konieczność przygotowania strategii oraz planu ogólnego jest konsekwencją zmian ustawowych, które miały miejsce w 2023 roku. Zgodnie z nimi rolę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego od stycznia 2026 roku przejmują strategia rozwoju gminy oraz nowy rodzaj dokumentu – plan ogólny. Dlatego też czas na przygotowanie obu dokumentów upływa z końcem 2025 roku. 

Na jakim jesteśmy etapie? 

Biuro Strategii i Analiz we współpracy z Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego opracowują diagnozę m.st. Warszawy. Diagnoza będzie podstawą do przygotowania strategii rozwoju i planu ogólnego. W pracach diagnostycznych oprzemy się na danych statystycznych, opracowaniach specjalistycznych oraz innych informacjach gromadzonych przez różne instytucje, w tym urząd miasta. 

W pracach nad strategią zamierzamy skorzystać także z dorobku Strategii #Warszawa2030, która powstała w sposób szeroko włączający warszawską społeczność. Zleciliśmy niezależnemu podmiotowi jej ewaluację. Chcemy m.in. zbadać na ile założenia tego dokumentu są aktualne, szczególnie w kontekście zmian, które zaszły po pandemii czy w związku trwającą wojną w Ukrainie. Wyniki ewaluacji poznamy we wrześniu. 

Przygotowujemy także szczegóły partycypacji warszawskiej społeczności w procesie. Chcemy, aby mieszkanki i mieszkańcy w jak największym stopniu włączyli się w prace nad dokumentami. Napięty harmonogram prac sprawia jednak, że nie będziemy mogli przeznaczyć tak dużo czasu na dialog jak podczas opracowywania Strategii #Warszawa2030. Dlatego chcemy skupić się na tych formach włączenia oraz sposobach ich komunikowania, które w największym stopniu odpowiadają na oczekiwania warszawskiej społeczności i będą cieszyły się największym zainteresowaniem. Pomoże nam w tym dwuetapowe badanie z mieszkankami i mieszkańcami – grupowe wywiady pogłębione (FGI) oraz reprezentatywne badanie ankietowe (CATI), które obecnie realizujemy. 

Jakie będą kolejne kroki? 

Po wakacjach, 4 września, planujemy w Centrum Nauki Kopernik spotkanie informacyjne dla wszystkich osób zainteresowanych pracami nad strategią i planem ogólnym. Opowiemy na nim jakie są uwarunkowania naszych prac i jak będą wyglądały poszczególne etapy włączenie mieszkanek i mieszkańców w prace.  

Od tego dnia do końca września będzie można wypełniać ankietę na temat priorytetów rozwojowych dla Warszawy oraz zgłaszać formalne wnioski do planu ogólnego, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Będzie to pierwszy etap, w którym warszawska społeczność będzie mogła wskazać swoje oczekiwania. 

Ankieta dotycząca priorytetów będzie dostępna online na platformie konsultacyjnej m.st. Warszawy oraz w formie papierowej w wybranych miejskich obiektach. Wzór formularza do składania wniosków do planu ogólnego wraz z instrukcją jego wypełniania zostaną upublicznione już w drugiej połowie lipca. Dzięki czemu każda zainteresowana osoba będzie miała czas na przygotowanie treści wniosku z wyprzedzeniem. 

Jakie będą zależności pomiędzy dokumentami? 

Strategia rozwoju gminy i plan ogólny będą ze sobą ściśle powiązane. Oba te dokumenty będą podstawą do opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo, plan ogólny będzie również podstawą do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

 

Znowelizowane ustawy zakładają, że politykę przestrzenną gminy określa się w strategii rozwoju gminy. Ona również określi wszystkie aspekty polityk rozwoju miasta, w tym jej wymiar przestrzenny, w długim okresie, tj. powyżej 10 lat. Zawiera ona także system i metody służące jej realizacji. Wyznacza ramy do podejmowania decyzji i jest przedmiotem ciągłej oceny pod kątem stopnia realizacji, jak i zasadności założeń.

Strategia rozwoju gminy przejmie rolę istniejących dokumentów planistycznych w zakresie większości ustaleń kierunkowych. To w niej zostanie zawarty między innymi model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej. Jej zapisy należy uwzględnić w planie ogólnym oraz w planach miejscowych. Sam plan ogólny będzie określał przede wszystkim funkcje dla poszczególnych obszarów miasta i parametry zagospodarowania.

Jakie są inne kluczowe skutki wejścia w życie ustaw nowelizujących?

W związku z wejściem w życie ustawy gminy będą miały obowiązek opracować strategię rozwoju. Ustawodawca jednak nie określił w sposób jednoznaczny, kiedy ten dokument ma zostać przyjęty. Dotychczas istniejące studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które wyrażają politykę przestrzenną, będą obowiązywać do czasu uchwalenia nowego rodzaju dokumentu – planu ogólnego, ale nie dłużej, niż do 31 grudnia 2025 r. Po tym dniu studium każdej gminy przestanie obowiązywać – niezależnie od tego, czy dana gmina przyjmie plan ogólny.

Miasto stołeczne Warszawa wraz z Unią Metropolii Polskich wielokrotnie zgłaszały, że dla samorządów, w szczególności dużych miast, tak krótki termin na przygotowanie dokumentów będzie stanowić bardzo duże wyzwanie. Dołożymy wszelkich starań, aby pomimo ograniczeń czasowych, skomplikowanych procedur i zawiłości ustawowych, proces ten przebiegał w sposób otwarty, inspirujący i efektywny.

Strategia rozwoju gminy po zmianach ustawowych będzie musiała zawierać:

 • wnioski z diagnozy;
 • cele strategiczne;
 • kierunki działań i ich oczekiwane rezultaty wraz ze wskaźnikami;
 • model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
 • ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej;
 • obszary strategicznej interwencji województwa oraz gminy wraz z zakresem planowanych działań;
 • system realizacji strategii oraz ramy finansowe i przewidywane źródła finansowania strategii.

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy będzie prezentować cele strategii w ujęciu przestrzennym, zarówno graficznie, jak i tekstowo. Stanowi to ilustrację założonych efektów realizacji przyjętej w strategii polityki rozwoju w przestrzeni. Zostanie w nim zaprezentowany docelowy obraz będący skutkiem zmian, które nastąpią w mieście w wyniku realizacji strategii rozwoju. Znajdzie się w nim w szczególności:

 • struktura sieci osadniczej wraz z rolą i hierarchią jednostek osadniczych, czyli np. centra lokalne i dzielnicowe;
 • system powiązań przyrodniczych, czyli np. główne korytarze przyrodnicze;
 • główne korytarze i elementy sieci transportowych, w tym pieszych i rowerowych np. proponowana sieć metra, sieć tramwajowa, sieć kluczowego układu drogowego;
 • główne elementy infrastruktury technicznej i społecznej, czyli np. program usługowy centrów lokalnych i dzielnicowych.

Poza tym, zostaną również wskazane warunki realizacji modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej. W nich zostaną określone najważniejsze parametry dla przyszłych działań oraz zostaną sformułowane rekomendacje, które sprawią, że polityka przestrzenna będzie planowana i prowadzona w sposób zrównoważony. Zostanie zapewniona równowaga między potrzebami mieszkańców, wymogami rozwoju infrastruktury miejskiej, a zachowaniem dbałości o środowisko przyrodnicze.

Szczegółowe informacje dotyczące strategii rozwoju będą dostępne na stronie internetowej um.warszawa.pl/waw/strategia oraz w materiałach dołączonych do tego artykułu, takich jak FAQ oraz broszura informująca. Szczegółowe informacje dotyczące planu ogólnego będą dostępne na stronie internetowej architektura.um.warszawa.pl.

 

 

Załączniki:

Dowiedz się więcej