Podstawowe informacje


Dokumenty do pobrania:

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

Raport z realizacji programu w 2022 roku

Raport z realizacji programu w latach 2021-2022 roku – raport jest wypełnieniem wymogu art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska


Biuro wiodące: Biuro Ochrony Środowiska

Koordynatorka programu: Magdalena Baran

Kontaktmbaran@um.warszawa.pl

 

Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024

"Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024" został przyjęty 15 kwietnia 2021 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XLVII/1470/2021.

Strategicznym celem działań przedstawionym w dokumencie jest poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawa jego stanu, poprawa ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska.

Program wpisuje się w cel strategiczny Funkcjonalna przestrzeń i realizuje cel operacyjny 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym.


Cel 3.2. Żyjemy w czystym środowisku przyrodniczym

Środowisko przyrodnicze Warszawy jest elementem krajowego i europejskiego systemu przyrodniczego, ale także istotnym bogactwem wpływającym na charakter miasta. Jest również ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie mieszkańców i komfort ich życia. Podniesieniu jakości środowiska przyrodniczego służyć będzie ograniczenie emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do powietrza, m.in. przez upowszechnianie odnawialnych źródeł energii oraz rozwiązań efektywnych energetycznie. Prowadzone będą działania na rzecz ochrony klimatu oraz dostosowania miasta do jego zmian. Powierzchnia ziemi oraz woda będą chronione przed zanieczyszczeniem i degradacją. Zostanie zwiększona efektywność gospodarki odpadami, zgodnie z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. Podjęte zostaną działania na rzecz poprawy klimatu akustycznego. Popularyzowane będą wśród mieszkańców proekologiczne postawy, oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów. Do polepszenia kondycji systemu przyrodniczego Warszawy przyczyni się również poprawa jakości i zwiększenie powierzchni terenów zieleni oraz upowszechnienie różnorodnych form obecności zieleni w mieście. Spopularyzowana zostanie wiedza o dziedzictwie przyrodniczym, m.in. doliny Wisły.

Więcej o celach strategii znajdziesz na stronie Strategia #Warszawa2030.