null

Spotkanie w ramach ustawowych konsultacji społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. Podsumowanie spotkania on-line

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W toku prac nad opracowaniem nowego „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024” Biuro Ochrony Środowiska ze wsparciem Centrum Komunikacji Społecznej zorganizowało konsultacje społeczne, w ramach których przeprowadzone zostały cztery spotkania dla mieszkańców Warszawy z udziałem ekspertów zewnętrznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. Prowadzone spotkania miały posłużyć uchwyceniu perspektywy mieszkańców, aktywistów i przedstawicieli organizacji pozarządowych w czterech obszarach tematycznych (czyste powietrze, bioróżnorodność, miasto jako ekosystem-planowanie przestrzenne oraz adaptacja do zmian klimatycznych), a ich celem było zebranie uwag i pomysłów, które posłużyły jako wskazówki dla Miasta w jak najpełniejszej konstrukcji długofalowego programu ochrony środowiska.

W dniu 28  października 2020 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym mieszkańcom został zaprezentowany projekt Programu ochrony środowiska dla m.st Warszawy na lata 2021 – 2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Temat spotkania:

Tematem spotkania była prezentacja projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Podsumowaniem spotkania jest niniejszy raport, zawierający najważniejsze pytania i uwagi zgłoszone w toku spotkania. Raport znajduje w dyspozycji Biura Ochrony Środowiska.

Miejsce i czas spotkania:

Spotkanie odbyło się w środę 28 października 2020 r. w godzinach: 17.00-19.00 w formule on-line. Spotkanie było transmitowane przez Internet na kanale miejskim na YouTube; link do transmisji znajdował się na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych (WWW.konsultacje.um.warszawa.pl). W trakcie spotkania uczestnicy mogli zgłaszać na czasie swoje uwagi i pytania. Na pytania i komentarze zgłaszane przez uczestników spotkania odpowiadali na bieżąco pracownicy BOŚ.  Część pytań została zadana ekspertom obecnym na spotkaniu, którzy udzielili na nie odpowiedzi w toku spotkania. W przypadku uwag lub wątpliwości na które odpowiedź nie mogła być udzielona od razu, uczestników proszono o przesłanie wniosku zawierającego komentarz lub pytanie na dedykowany adres e-mailowy pos@um.warszawa.pl .

Organizatorzy i gospodarze spotkania:

▪ Dorota Jedynak, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawa; ▪ Eksperci: – Dr hab. inż. Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego – profesor SGGW, ekspert wiodący Programu; – Dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, współautor oceny oddziaływania na środowisko; ▪ Pracownicy Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy; ▪ Pracownicy Wydziału Konsultacji Centrum Komunikacji Społecznej; ▪ Anna Cybulko, moderatorka. Organizację spotkania wspierał Wydział Wsparcia Użytkownika z Miejskiego Centrum Sieci i Danych Urzędu m.st. Warszawa.

Uczestnicy spotkania:

▪ Przedstawiciele organizacji pozarządowych. ▪ Mieszkańcy Warszawy zainteresowani Programem i konsultacjami.

Program spotkania:

Spotkanie składało się z części prezentacyjnej oraz części poświęconej odpowiedzi przez ekspertów na pytania zadane na czacie przez uczestników. Wydarzenie zostało zrealizowane zgodnie z poniższym programem:
  1. Przywitanie, przedstawienie gości oraz zasad spotkania – Anna Cybulko.
  2. Powitanie i wprowadzenie – Dorota Jedynak.
  3. Prezentacja projektu Programu ochrony środowiska na lata 2021 – 2024 – dr hab. inż. Zbigniew Karaczun.
  4. Prezentacja Prognozy oddziaływania na środowisko – dr Wojciech Szymalski.
  5. Odpowiedź ekspertów na pytania zadane przez uczestników na czacie.
  6. Podsumowanie i zakończenie spotkania .

Głosy uczestników:

Poniżej przedstawiono podsumowanie przebiegu dyskusji na czacie wraz z odpowiedziami udzielonymi przez pracowników Biura Ochrony Środowiska: Pytanie (P): W projekcie dużo zapisów dotyczy transportu. Kiedy powstanie nowa polityka mobilności zgodna z POŚ? Odpowiedź (O): Program zrównoważonej mobilności dla m.st. Warszawy jest aktualnie w trakcie opracowywania. Na początku października została przygotowana „Diagnoza systemu transportowego m.st Warszawy” P: Na str. 41 jest zapisane, że poprawa płynności ruchu z wykorzystaniem tzw. „zielonej fali” ma zmniejszyć hałas. Proszę o wyjaśnienie jak większa prędkość aut ma spowodować, że hałas się zmniejszy. O: Na zmniejszenie hałasu wpływa płynność ruchu i utrzymanie dopuszczalnej prędkości. Jest to wyjaśnione w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy  P: W analizie wskazano wiele problemów, związanych ze zjawiskiem urbanizacji. Temat planowania przestrzennego jest zaniedbywany, a stanowi dość istotne zagadnienie w kontekście ochrony środowiska. Czy planowane są zmiany? O: Aktualnie trwają prace nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. Nowe Studium dla Warszawy zakłada zrównoważony rozwój przestrzenny. Prace projektowe nad nowym Studium prowadzi Miejska Pracownia Planowania i Strategii Rozwoju, pod nadzorem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. P: To dobra wiadomość – kiedy jednak nowe studium będzie obowiązywać i czy w czasie prac nad nim nie będą wydawane decyzje dla środowiska szkodliwe? O: Decyzje wydawane są zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. P: W proponowanym dokumencie w marginalnym stopniu są opisane kierunki ochrony siedlisk stołecznej fauny (wspominające jedynie w szczegółach niektóre gatunki ptaków). Czy kwestie te będą rozszerzone? O: Jeżeli takie będą wnioski strony społecznej, kwestie te mogą zostać szerzej omówione w Programie. Będzie to poddane analizie w ramach tych konsultacji. P: Czyli na wniosek społeczny, miasto nie dostrzega problemów w tym zakresie? O: Program zawiera szeroko omówione kwestie utrzymania różnorodności biologicznej. W tym zawarte są zagadnienia ochrony gatunkowej. Ponadto, miasto dostrzega problem, ale mamy jeszcze inne organy w mieście, które zajmują się tymi zagadnieniami, np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. P: Jak Państwo wspomnieli, uświadamianie społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska jest nieodłączną częścią programu dot. tej kwestii: czy przewidziane są sposoby na informowanie osób niemających dostępu do Internetu np. osób starszych o ochronie środowiska? O: Miasto stara się komunikować z mieszkańcami również poprzez ulotki, broszury, ekrany LCD w komunikacji miejskiej, spoty informacyjne w radio i TV. P: Wojtek, w jaki sposób polityka transportowa wspiera zrównoważoną mobilność, skoro zgodnie z POŚ emisja CO2 z transportu wzrosła w latach 2007-2018 o 38%? O: pytanie przekazane do eksperta P: O ile zmniejszyło się pokrycie terenu koronami drzew w ostatnich latach? W którym miejscu w POŚ jest mowa o zieleni przyulicznej i jakie działania są przewidziane w tym temacie? O: Aktualnie nie mamy danych porównawczych, ponieważ Mapa koron drzew jest projektem wykonanym w Warszawie po raz pierwszy. P:  Rozumiem, że dzięki nowemu oprogramowaniu będą Państwo monitorować tę kwestię? O: Wprowadzamy nowy system zarządzania zielenią, który da nam możliwość monitorowania stanu zieleni miejskiej. P: Dane satelitarne o pokryciu terenu miasta drzewami są dla kilku okresów czasowych. O: Dane rzeczywiście są różnoczasowe, ale system zarządzania opiera się nie tylko na Mapie koron drzew. Na system zarządzania składają się również aplikacje do inwentaryzacji drzew. P: Wojtek, a co z rozbudową Wołoskiej, Marsa, Marynarskiej, budową Czerniakowskiej-bis itd? O: pytanie przekazane do eksperta P: Warszawa poza nasadzeniami istotną kwestią w zagadnieniu ochrony przyrody jest stosowanie nawierzchni umożliwiających przedostawanie się wód opadowych do gruntu. Czy ten temat również będzie podejmowany? Podobnie jest przecież z kwestią projektowania budynków – miasto dysponuje licznymi obiektami, które nie zawsze posiadają właściwie wyprowadzone systemy np. rynien O: Uznajemy to jako uwagę do Programu. Ze względu na szczegółowość pytań prosimy o przekazanie ich drogą mailową na pos@um.warszawa.pl P: Czy nie zastanawiali się Państwo nad uporządkowaniem danych jako „Katalogu zadań/problemów” np. w formie tabelarycznej, gdzie każdy z wymienionych problemów byłby analizowany pod względem wpływu np. na: powietrze atmosferyczne, ochronę klimatu, wody, zieleń, jakość i ochronę zbiorowisk przyrodniczych etc.? Dodatkowo w przypadku występowania oddziaływania można by było stwierdzić czy jest to oddziaływanie miejscowe, lokalne, czy regionalne. Dzięki temu możliwa by była ocena wagi i wybór priorytetów O: Projekt Programu tworzony był na podstawie wytycznych Ministerstwa Środowiska i zawiera wskazany kształt tabel i zestawień. P: W jaki sposób zamierzają Państwo ochronić Jezioro Wilanowskie, przed wypłycaniem? Czy planują Państwo usunąć istniejące namuły? Masy rumowisk przenoszonych przez wody Potoku Służewieckiego docierające do Jeziora Wilanowskiego podczas wezbrań wynoszą nawet kilkanaście ton. O: Uznajemy to jako uwagę do Programu. Ze względu na szczegółowość pytań prosimy o przekazanie ich drogą mailową na pos@um.warszawa P: W dokumencie zawarli Państwo informację „Niestety z powodu braku środków finansowych wstrzymano wiele planowanych w tym obszarze inwestycji miejskich. Jakie inne działania planują Państwo wykonać w celu ochrony dziedzictwa narodowego znajdującego się w Wilanowie? O: Prosimy tak szczegółowe pytania skierować na maila.  Przygotowała Anna Cybulko