null

Ruszył nabór wniosków o dotacje na prace konserwatorskie

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Można już składać wnioski dotacyjne na prace konserwatorskie przy zabytkach planowane na przyszły rok. Nabór trwa do 2 listopada 2020 r.

Aby otrzymać wsparcie finansowe ze środków m.st. Warszawy na przyszłoroczne prace  przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków, należy w terminie do 2 listopada 2020 r. złożyć  wniosek na formularzu dostępnym na stronie zabytki.um.warszawa.pl. Decydująca jest data wpływu wniosku do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie te wnioski, którym komisja przyzna najwięcej punktów podczas oceny formalnej i merytorycznej.  Komisja będzie dokonywała oceny złożonego wniosku na podstawie przedstawionych  materiałów. Wraz z wnioskiem wymagane są także załączniki, których lista znajduje się na końcu formularza. Brak któregokolwiek z nich skutkować będzie przyznaniem punktów ujemnych, co wpłynie na szansę otrzymania dotacji przez wnioskodawcę. Analizowane będą: projekt lub program prac, dokumentacja fotograficzna  (najlepiej w formie elektronicznej) oraz szczegółowy kosztorys zawierający wycenę prac obliczoną na podstawie obowiązujących norm. Przed złożeniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną, opracowaną przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Decydująca jest data wpływu wniosku wraz z załącznikami do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, a nie nadania przesyłki w urzędzie pocztowym. Jeśli wszystkie wymagane materiały wnioskodawca chce złożyć dopiero pod koniec października, rekomendujemy najbezpieczniejszy sposób - osobiste ich dostarczenie do kancelarii BSKZ. Wnioski należy składać pod adresem: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa. Trwający obecnie nabór dotyczy wyłącznie prac, które zostaną przeprowadzone i opłacone w 2021 r. Jeśli właściciel zabytku chce ubiegać się o refundację kosztów poniesionych w tym roku, musi poczekać na nabór, który rozpocznie się 1 kwietnia 2021 r. Więcej informacji